ISRRA

Switch to desktop

Upresnenie k Oznámeniu PPA o zahájení realizácie podnikateľského plánu/ projektu Príloha č.1, pre prijímateľov nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, ktorí uzatvorili Zmluvu o NFP

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje prijímateľom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, že na webovom sídle PPA uverejnila Upresnenie k Oznámeniu PPA o zahájení realizácie podnikateľského plánu/ projektu Príloha č. 1, pre prijímateľov nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, ktorí uzatvorili Zmluvu o NFP a začali realizovať projekt pred nadobudnutím účinnosti aktualizácie Príručky pre Prijímateľa dňa 01.07.2017 v časti PPA / Podpory / Projektové podpory / PRV 2014-2020 / Usmernenia PPA (http://bit.ly/2ibLwj6) a v časti PPA / Podpory / Projektové podpory / PRV 2014-2020 / Príručka pre prijímateľa (http://bit.ly/2x9xD7C).

 

Informácia bola zverejnená na stránke:

http://bit.ly/2w7gP4j

Ostatná aktualizácia: pondelok, 18. september 2017, 15:05

Prečítané: 8x

L. Sólymos: Aplikačná novela odpadového zákona pomôže prírode i podnikaniu

Vláda schválila aplikačnú novelu zákona o odpadoch, ktorá je založená na princípe znečisťovateľ platí.

 

Odbremeniť tisícky podnikateľov a živnostníkov od zbytočnej administratívy, sprehľadniť systém odpadov, ale najmä viac odpad triediť a menej ho ukladať na skládky odpadov. To je hlavným cieľom aplikačnej novely zákona o odpadoch z dielne ministerstva životného prostredia, ktorú schválila vláda SR.

 

V uplynulých týždňoch prešla aplikačná novela odpadového zákona medzirezortným pripomienkovým konaním, keď ju pripomienkovali ostatné ministerstvá, združenia, zväzy a iné inštitúcie. Následné konštruktívne rokovania vniesli do problematiky jeden spoločný menovateľ, a to zodpovednosť. „Každý jeden zástupca výrobcov, podnikateľov alebo samospráv si uvedomil zodpovednosť za svoje správanie sa v odpadovom hospodárstve či zodpovednosť za vznik a ďalšie nakladanie s odpadom. Ozvali sa nám subjekty, ktoré sa doteraz o túto problematiku nezaujímali. A to je veľká vec,“ povedal minister životného prostredia László Sólymos.

 

V rámci medzirezortného pripomienkového konania prišlo k novele zákona o odpadoch zhruba 960 pripomienok, z toho 634 zásadných. Počas jedného mesiaca rokovania presiahli vyše 100 hodín. Viac ako polovicu rozporov sa podarilo odstrániť. „Či si to niekto uvedomuje alebo nie, odpad sa týka každého jedného človeka, podnikateľa, firmy či inej inštitúcie. Tie najpálčivejšie problémy sa nám podarilo vyriešiť,“ doplnil šéf envirorezortu.

 

Odpadová legislatíva prechádza od roku 2016 veľkými zmenami. Dôvodom je fakt, že na Slovensku sa vyprodukujú takmer 2 mil. ton komunálnych odpadov a až vyše dve tretiny z tohto množstva skončia na skládkach odpadov. Slovensko má pritom povinnosť do roku 2020 triediť a recyklovať 50 percent všetkých komunálnych odpadov.

 

Zákon o odpadoch je mladý a stále sa vyvíja. Nie je preto možné vyriešiť všetky problémy šmahom čarovného prútika. Niektoré veci si vyžiadajú ďalšiu diskusiu a rokovania. Tam, kde sa nenašla zhoda, a tam, kde je problémy potrebné riešiť komplexnejšie a s potrebou dlhšieho časového priestoru, ideme rokovať ďalej,“ uzavrel šéf envirorezortu. Ministerstvo preto bude pokračovať s partnermi v ďalších rokovaniach ako odpadovú legislatívu vylepšiť a zdokonaliť.

 

Vďaka aktivite zeleného rezortu parlament už v minulosti odhlasoval zákon, ktorý spoplatňuje ľahké plastové tašky. Počet plastových tašiek by tak mal klesnúť v smetných nádobách, ale aj v prírode. Ministerstvo odštartovalo aj iniciatívu Bez igelitiek. Vďaka nej chce zmeniť prístup obchodníkov, ale najmä spotrebiteľov k igelitkám. Ambíciou je dosiahnuť ešte viac ako určuje zákon. A to, aby ľudia odmietali igelitky v obchodoch. Rezort rieši aj existujúce skládky. V minulosti niektorí prevádzkovatelia skládok proces ich uzatvárania umelo predlžovali. Parlament preto schválil novelu zákona o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania, ktorá to definitívne zakázala.

 

Najdôležitejšie zmeny, ktoré prináša aplikačná novela odpadového zákona:

 

1. Odbremeníme malých podnikateľov od zbytočnej administratívy. Pre podnikateľov, ktorí na trh dodajú menej ako 100 kg obalov či neobalových výrobkov po novom odpadne väčšina povinností výrobcov vyhradených výrobcov ustanovených v zákone vrátane povinnosti uzatvárať zmluvu s Organizáciou zodpovednosti výrobcov. Len sa musia jednorazovo zaregistrovať na ministerstve a viesť evidenciu, či skutočne vyprodukovali menej ako 100 kg a ohlasovať ročne tieto údaje. To im ušetrí náklady i administratívu. Podľa našich odhadov sa to dotkne cca 2500 podnikateľov.

 

2. Sprehľadníme, zjednodušíme a zefektívnime systém odpadového hospodárstva. Častou pripomienkou zo strany výrobcov bolo, že dostatočne nevidia do hospodárenia ich organizácie zodpovednosti výrobcov. Predovšetkým zo strany výrobcov, ktorí si OZV nezaložili, ale stali sa klientami už existujúcich. Preto novelou posilníme kontrolu jednak v OZV a jednak v koordinačných centrách, kde bude zastúpený štát, ale aj samotní výrobcovia, podľa zákonom stanoveného postupu

 

3. Sprísnime dodržiavanie odpadovej legislatívy. Chybou súčasného zákona bola jeho bezzubosť. Teda neboli uvedené sankcie vo viacerých oblastiach. Preto sa zavádzajú pokuty pre Organizácie zodpovednosti výrobcov, ak nezabezpečia zberné nádoby na triedený zber. Inými slovami, ak obec poctivo triedi, no nemá kam vytriedený odpad dávať, je to chyba OZV a porušenie zákona.

 

4. Zmeny nastanú aj v prípade drobného stavebného odpadu. Konkrétne obce budú mať na výber zaviezť množstvový zber tohto druhu odpadu – to znamená, že výška poplatku bude priamo úmerná množstvu vyprodukovaného drobného stavebného odpadu, alebo obce budú môcť zaviesť paušálny poplatok za tento odpad, tak ako to bolo podľa predchádzajúceho zákona o odpadoch. Obec tak bude mať možnosť vybrať si taký systém, ktorý bude pre ňu a jej obyvateľov najvhodnejší.

 

5. Zjednoduší sa zber odpadových pneumatík, ktoré častokrát skončili voľne pohodené v prírode a predstavovali tak hrozbu nielen pre životné prostredie. Novelou zákona sa upravujú a spresňujú ustanovenia týkajúce sa nakladania s odpadovými pneumatikami, ktoré sa budú zbierať v rámci spätného zberu bezplatne nielen u distribútorov alebo v servisoch, ale aj na zberných dvoroch alebo na iných určených miestach v obciach.

 

Dokumenty, k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony – nové znenie, nájdete na stránke:

- http://bit.ly/2w474Uy

 

Informácia bola zverejnená na stránke:

http://bit.ly/2v4rDeU

Ostatná aktualizácia: pondelok, 18. september 2017, 14:39

Prečítané: 3x

Predĺženie lehoty na vydanie rozhodnutia o žiadosti o NFP vo výzve s kódom OPKZP-PO1-SC111-2016-16 – II. hodnotiace kolo (OP KŽP)

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia („RO“), oznamuje žiadateľom, že v zmysle výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom OPKZP-PO1-SC111-2016-16 (výzva zameraná na prípravu na opätovné použitie a zhodnocovanie nie nebezpečných odpadov) zameranej na Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov, predlžuje v rámci II. hodnotiaceho kola lehotu na vydanie rozhodnutia o žiadosti o NFP. RO predlžuje lehotu na vydanie rozhodnutia o 40 pracovných dní. Do lehoty na vydanie rozhodnutia sa nezapočítava lehota potrebná na predloženie chýbajúcich náležitostí zo strany žiadateľa.

 

Informácia bola zverejnená na stránke:

http://bit.ly/2i68jg0

Ostatná aktualizácia: utorok, 12. september 2017, 16:58

Prečítané: 31x

Oznam o uzavretí výziev s kódom OPVaI-MH/DP/2016/3.1.1.-03 a OPVaI-MH/DP/2016/3.3.1-04

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie konajúci v zastúpení Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako riadiaceho orgánu pre operačný program Výskum a inovácie oznamuje, že ku dňu 15. augusta 2017 uzatvorilo výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameranú na podporu nových a začínajúcich mikro-, malých a stredných podnikov (OPVaI-MH/DP/2016/3.1.1.-03) a výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameranú na podporu existujúcich mikro-, malých a stredných podnikov (OPVaI-MH/DP/2016/3.3.1-04).

 

Výzvy boli uzavreté z dôvodu vyčerpania finančných prostriedkov vyčlenených na výzvy. Po tomto termíne nie je možné predkladať žiadosti o poskytnutie NFP v rámci výziev.

 

Informácia bola zverejnená na stránke:

http://bit.ly/2wcymbB

Ostatná aktualizácia: pondelok, 18. september 2017, 14:15

Prečítané: 4x

Vydanie Metodického pokynu 1/2017 k Manuálu prípravy a implementácie projektu (Interreg SK-CZ)

Riadiaci orgán programu, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, zverejňuje Metodický pokyn 1/2017 k Manuálu prípravy a implementácie projektu.

 

Metodickým pokynom bola upravená kapitola 3.1 Podávanie monitorovacích správ v Manuáli prípravy a implementácie projektu, v časti pre prijímateľa, verzia 2.2 a boli doplnené prílohy týkajúce sa monitorovania:

- Následná monitorovacia správa

- Doplňujúce monitorovacie údaje k žiadosti o platbu.

 

Dokumenty na stiahnutie:

- Metodický pokyn 1/2017 k MPIP časť pre prijímateľa (http://bit.ly/2vCBFr6)

- Prílohy k Metodickému pokynu 1/2017 (http://bit.ly/2i5cxV5)

 

Informácia bola zverejnená na stránke:

http://bit.ly/2uOeA1X

Ostatná aktualizácia: utorok, 12. september 2017, 16:18

Prečítané: 19x