ISRRA

Switch to desktop

Dotačný systém Ministerstva kultúry Slovenskej republiky 2018

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky vyhlasuje nový ročník dotačného systému na rok 2018.

 

V rámci programu Obnovme si svoj dom sa výzva otvára pre tieto podprogramy:

- podprogram 1.1 Obnova kultúrnych pamiatok,

- podprogram 1.2 Obnova kultúrnych pamiatok v lokalitách svetového kultúrneho dedičstva,

- podprogram 1.3 Aktivity kultúrnej politiky a edičnej činnosti v oblasti ochrany pamiatkového fondu,

- podprogram 1.5 Národný cintorín v Martine (oprávneným žiadateľom je mesto Martin).

 

Vyhlásená výzva na predkladanie žiadostí v program Obnovme si svoj dom sa zameriava na podporu:

- projektov záchrany, obnovy a reštaurovania národných kultúrnych pamiatok, zapísaných v Ústrednom zozname pamiatkového fondu,

- projektov obnovy a reštaurovania kultúrnych pamiatok zapísaných v Ústrednom zozname pamiatkového fondu, ktoré sa súčasne nachádzajú v lokalitách zapísaných v Zozname svetového kultúrneho dedičstva UNESCO,

- aktivít kultúrnej politiky a edičnej činnosti v oblasti ochrany pamiatkového fondu,

- zabezpečenia obnovy a reštaurovania hrobov a náhrobkov významných osobností spoločenského a kultúrneho života a na údržbu areálu kultúrnej pamiatky Národný cintorín v Martine.

 

Dokumenty na stiahnutie:

- Výzva na predkladanie žiadostí na rok 2018 - podprogramy 1.1, 1.2, 1.3 a 1.5 (http://bit.ly/2xTRhZi);

- Informácia pre žiadateľa na rok 2018 - podprogramy 1.1, 1.2, 1.3 a 1.5 (http://bit.ly/2ko6Xyl);

- Formulár na elektronickú registráciu žiadosti na rok 2018 (http://bit.ly/2ypQcct).

 

Termín uzávierky predkladania žiadostí (Obnovme si svoj dom):

- 25. november 2017 (vrátane)

 

Informácia k programu Obnovme si svoj dom bola zverejnená na stránke:

http://bit.ly/2yZmJD4

 

V rámci programu Kultúra znevýhodnených skupín ide o tieto podprogramy:

- podprogram 2.1 Živá kultúra,

- podprogram 2.2 Periodická tlač,

- podprogram 2.3 Neperiodická tlač,

- podprogram 2.4 Neformálne vzdelávanie v oblasti kultúry osôb so zdravotným postihnutím.

 

Základným cieľom programu je uľahčiť znevýhodneným skupinám obyvateľstva prístup ku kultúre, podporovať rozvoj ich kultúrnych práv - odstraňovať fyzické, mentálne a informačné bariéry a podporovať:

- kultúrne aktivity zamerané na rozvoj kultúrnych potrieb osôb so zdravotným postihnutím a inak znevýhodnených skupín obyvateľstva a na sprístupňovanie kultúrnych formátov a informácií v oblasti kultúry osobám so zdravotným postihnutím a inak znevýhodneným skupinám obyvateľstva,

- publikačné aktivity – periodická a neperiodická tlač (vrátane podpory webových stránok, CD a DVD) zamerané na podporu dostupnosti kultúry ľudí so zdravotným postihnutím a inak znevýhodnených skupín obyvateľstva.

 

Dokumenty na stiahnutie:

- Výzva na predkladanie žiadostí na rok 2018 (http://bit.ly/2fNQcYq);

- Informácia pre žiadateľa na rok 2018 (http://bit.ly/2y13Ykl);

- Formulár na elektronickú registráciu žiadosti na rok 2018 (http://bit.ly/2ypQcct).

 

Termín uzávierky predkladania žiadostí (Kultúra znevýhodnených skupín):

- 9. november 2017 (vrátane)

 

Informácia k programu Kultúra znevýhodnených skupín bola zverejnená na stránke:

http://bit.ly/2fSmfKc

 

Všetky potrebné informácie a dokumenty k jednotlivým dotáciám nájdete na stránke MK SR:

http://bit.ly/2koHyEL

Ostatná aktualizácia: piatok, 03. november 2017, 14:18

Prečítané: 68x

Oznámenie PPA – aktualizácia výziev v rámci OP RH 2014-2020

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje, že aktualizovala na webovom sídle PPA, v časti PPA / Podpory / Projektové podpory / OP RH 2014-2020 / Výzvy na predkladanie ŽoNFP (http://bit.ly/2qDzSkC) Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Operačného programu Rybné hospodárstvo 2014 – 2020 pre opatrenia:

 

- 2.2.1 Produktívne investície do akvakultúry (čl. 48.1.a, c, d, f, g, h) - http://bit.ly/2xXBojE;

- 2.3.1 Produktívne investície do akvakultúry (čl. 48.1.e, j) - http://bit.ly/2yXjoEr;

- 5.1.1 Marketingové opatrenia (čl. 68.1.b, g) - http://bit.ly/2xX0bUT;

- 5.2.1 Spracovanie produktov rybolovu a akvakultúry (čl. 69.1.a, b, f) - http://bit.ly/2fIFpyo.

 

Informácia bola zverejnená na stránke:

http://bit.ly/2fPDOLd

Ostatná aktualizácia: štvrtok, 02. november 2017, 15:41

Prečítané: 55x

Zachovanie kultúrnych hodnôt

Prihlasovanie projektov:

- od 2.10. do 15.11.2017

 

Hlasovanie:

- od 1.12. do 31.12.2017

 

Kto môže žiadať o finančný príspevok?

- materské, základné a stredné školy,

- mimovládne neziskové organizácie,

- mesto alebo obec,

- verejné inštitúcie, ktoré svojou činnosťou vykonávajú verejnoprospešný účel.

 

Raiffeisen banka podporí:

- organizovanie spoločenských, kultúrnych aktivít, podujatí, na ktorých budú môcť vystúpiť hudobné a tanečné skupiny, kluby či telesá, ako aj ich hostia,

- prezentáciu hudobných a tanečných skupín, klubov či telies v komunite,

- materiálno-technické vybavenie, ktoré bude slúžiť na podporu hudobných a tanečných skupín, klubov či telies (hudobné nástroje, kulisy, kroje hudobných a tanečných amatérskych telies či skupín).

 

Ako požiadať o finančný dar?

- Prihláste svoj projekt online na www.gestopremesto.sk, pričom banka podporí projekty s najvyšším počtom hlasov finančným darom 1 000 eur.

 

Spomedzi všetkých prihlásených projektov v jednotlivých mestách vyberie banka v spolupráci s ľuďmi, ktorí sa venujú verejnej činnosti, 5 projektov, za ktoré môže verejnosť hlasovať. Tá istá organizácia môže v jednom kvartáli prihlásiť len jeden projekt.

 

Kto môže hlasovať za projekt?

- Hlasovať môže každá osoba staršia ako 18 rokov prostredníctvom online formulára na stránke www.gestopremesto.sk. Každá osoba môže v danom kvartáli hlasovať iba raz. Projekty, ktoré získali najvyšší počet hlasov, budú zverejnené nasledujúci pracovný deň po skončení hlasovania.

 

Viac informácií Vám poskytnú v každej pobočke Raiffeisen banky.

 

Informácia bola zverejnená na stránke:

http://bit.ly/2fpeW98

Ostatná aktualizácia: pondelok, 23. október 2017, 15:21

Prečítané: 125x

Výzva na podporu aktivít v oblasti prevencie kriminality a boja proti kriminalite (Ministerstvo vnútra SR)

Účelom výzvy je podpora aktivít v oblasti prevencie kriminality a boja proti kriminalite podľa § 2 písm. d) zákona  č. 526/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra SR v znení neskorších predpisov.

 

Oprávnení žiadatelia (subjekty uvedené v § 3 zákona č. 526/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra SR v znení zákona č. 287/2012 Z .z.):

- občianske združenie

- nadácia,

- neziskovej organizácii poskytujúcej všeobecne prospešné služby,

- obec,

- vyšší územný celok,

- rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia, ktorej zriaďovateľom je obec alebo vyšší územný celok,

- právnická osoba zriadená podľa osobitného predpisu a plniaca úlohy v rámci integrovaného záchranného systému.

 

Oprávnené aktivity:

Dotáciu možno poskytnúť oprávneným žiadateľom na projekty v oblastiach skvalitňovania prevencie a pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi, predchádzanie extrémizmu a diváckeho násilia, ako aj prevencie a pomoc seniorom zameraných na:

- prevenciu a identifikáciu obetí obchodovania s ľuďmi, zvyšovanie povedomia o tejto problematike, rozvoj odborných kapacít v oblasti obchodovania s ľuďmi,

- predchádzanie extrémizmu a diváckeho násilia, zvyšovanie povedomia o tejto problematike, rozvoj odborných kapacít a budovanie poznatkovej bázy v tejto oblasti,

- preventívne aktivity smerujúce k riešeniu aktuálnych otázok rizikovej skupiny obyvateľstva – seniorov s ohľadom na znižovanie kriminality a jej prevenciu.

 

Financovanie a spolufinancovanie:

- Disponibilný objem zdrojov v kategórii 600 – suma 74 000,- eur.

- Minimálna výška dotácie: 1 000,- eur v kategórii 600.

- Maximálna výška dotácie: 25 000,- eur v kategórii 600.

- Zabezpečené spolufinancovanie vo výške najmenej 5% z celkových predpokladaných výdavkov z vlastných alebo iných ako verejných zdrojov.

 

Ukazovateľ:

- Zvýšenie povedomia špecifických skupín najviac ohrozených rizikom obchodovania s ľuďmi v Slovenskej republike, rozvoj odborných kapacít v tejto oblasti; zvyšovanie povedomia o rizikách nárastu extrémizmu a diváckeho násilia, budovanie kapacít, prevencia kriminality zameraná na seniorov.

 

Termín uzávierky výzvy: 6.11.2017

(Pri podaní žiadosti poštou v deň ukončenia výzvy je tento deň dňom prijatia žiadosti. Akceptovaným dokladom je obálka s dátumom podania).

 

Spôsob predkladania žiadostí:

- Žiadosť o poskytnutie dotácie sa predkladá s povinnými prílohami

a náležitosťami podľa platných predpisov na základe výzvy vyhlásenej Ministerstvom vnútra SR v jednom origináli a v elektronickej verzii na CD alebo DVD nosiči. Originál žiadosti s náležitosťami a povinnými prílohami musí byť zviazaný tak, aby nebolo možné vkladať alebo vyberať jednotlivé strany predloženej dokumentácie a všetky strany musia byť žiadateľom očíslované. Žiadosti zaslané len elektronickou poštou alebo faxom v stanovenom termíne nebudú akceptované.

 

Dokument na stiahnutie:

- Výzva č. VIII KMV 2017: Podpora aktivít v oblasti prevencie kriminality a boja proti kriminalite (http://bit.ly/2y1LFwr)

 

Výzva bola zverejnená na stránke:

http://www.minv.sk/?vyzvy-rok-2017

Ostatná aktualizácia: piatok, 20. október 2017, 15:21

Prečítané: 130x

Program obnovy dediny 2018

Na stránke Programu obnovy dediny bola sprístupnená webová aplikácia (http://pod2018.sazp.sk/) pre podávanie Žiadostí o poskytnutie podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu na rok 2018 v rámci Programu obnovy dediny, ako aj ďalšie dokumenty nevyhnutné pre podanie žiadosti.

 

V roku 2018 sú predmetom podpory nasledovné činnosti:

 

Činnosť POD1 Kvalita životného prostredia na vidieku:

Podpora je určená na realizáciu týchto aktivít:

- aktivity zamerané na podporu odpadového hospodárstva: opatrenia zamerané na zvýšenie zhodnocovania odpadu, jeho opätovné použitie a podpora predchádzania vzniku odpadu, skvalitnenie podmienok pre triedený zber odpadu: (vytváranie a úprava lokalít zberu komunálneho a triedeného odpadu, skvalitnenie systému zberu triedeného odpadu, nákup zberných nádob a ich umiestnenie na verejných priestranstvách obce max. 20 % z rozpočtu žiadanej dotácie), podpora nakladania s biologicky rozložiteľným odpadom (vytváranie obecných a domácich kompostovísk, nákup kompostérov a podpornej techniky ako napr. krovinorez, kosačka, drvič atď. - max. 40 % z rozpočtu žiadanej dotácie),

- aktivity zamerané na podporu ochrany vodných pomerov a vodárenských zdrojov na lokálnej úrovni: budovanie a rekonštrukcia odberných objektov z povrchových zdrojov a záchytných objektov z podzemných zdrojov (studne, pramene, vrty), zabezpečenie verejného prístupu k pitnej vode, údržba, obnova a ochrana vodných tokov (nutný súhlas správcu toku), sprietočnenie priečnych profilov, mostov a priepustov, obnova mŕtvych ramien, manažment lužných lesov atď.

 

Činnosť POD2 Zelená infraštruktúra a adaptačné opatrenia na zmiernenie dopadov zmeny klímy:

Podpora je určená na realizáciu týchto aktivít:

- aktivity zamerané na budovanie prvkov zelenej infraštruktúry mimo zastavaného územia (plošných, skupinových, líniových, solitérnych): výsadba, obnova a starostlivosť o nelesnú drevinovú vegetáciu (napr. staré a krajové odrody a pôvodne druhy, brehové porasty, vetrolamy, stromoradia, remízky, aleje a kroviny napr. pozdĺž spravovaných a poľných komunikácií, na hraniciach poľnohospodárskych honov, medziach a prirodzených terénnych hraniciach, izolačnej zelene, vegetačných pásov vysádzaných po vrstevniciach atď.,

- aktivity zamerané na budovanie prvkov zelenej infraštruktúry v zastavanom území (plošných, skupinových, líniových, solitérnych): budovanie a revitalizácia verejných priestranstiev a parkov, kvetinových alebo bylinkových záhonov, stromoradí, alejí, mobilnej zelene, komunitných záhrad vrátane budovania prvkov drobnej architektúry odrážajúcej charakter vidieckej krajiny v rozsahu max. 70 % z rozpočtu žiadanej dotácie,

- ochrana charakteristického vzhľadu krajiny, starostlivosť o historické krajinné štruktúry a ich rekonštrukcia (banské relikty, agrárne štruktúry, obnova terás, línií vegetácie, atď.), starostlivosť o významné krajinné prvky a pamätihodnosti napr. rašeliniská, stepné spoločenstvá, remízky, trvalé trávne porasty, náleziská nerastov a skamenelín, skalné útvary a telesá, travertínové kopy, božie muky, kaplnky a kríže, ktoré tvoria súčasť krajiny),

- monitoring a likvidácia inváznych druhov rastlín vrátane likvidácie inváznych druhov pozdĺž vodných tokov po dohode so správcom toku,

- aktivity zamerané na zmiernenie dopadov klimatických zmien, adaptačné opatrenia na lokálnej úrovni v súlade so Stratégiou adaptácie Slovenskej republiky na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy (realizačné aktivity: zakladanie vegetačných striech na verejných budovách, budovanie stabilných vodných prvkov, zber dažďovej vody z nepriepustných povrchov (strechy) a jej využitie napr. ako závlahovej vody pre verejnú zeleň, použitie tieniacich prvkov – slnolamov v kombinácií s ochladzujúcimi účinkami vegetácie, dažďové záhrady, odvedenie vody formou budovania rigolov s nepriepustným povrchom pri komunikáciách, chodníkoch, parkoviskách, verejných plochách atď., protipovodňové opatrenia vykonávané na vodnom toku nutne v spolupráci so správcom vodného toku a na základe odborne spracovanej projektovej dokumentácie),

- výmena a budovanie vodopriepustných verejných plôch v rozsahu max. 50 % z rozpočtu žiadanej dotácie a v kombinácii s výsadbou verejnej zelene, napr. formou zatrávňovacej dlažby, zámkovej dlažby s použitím priepustného / polopriepustného podkladu (lôžka) a s dodržaním škár 2-3 mm.

 

Činnosť POD3 Environmentálna výchova, vzdelávanie a osveta:

Podpora je určená na realizáciu týchto aktivít:

- aktivity zamerané na zlepšovanie environmentálneho povedomia, realizáciu programov environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety, šírenie príkladov dobrej praxe, tvorbu výstav, posterov, publikácií a učebníc s environmentálnou tematikou, odborných besied, informačných akcií (cieľové skupiny: široká verejnosť, predstavitelia samospráv, deti a mládež, verejnosť),

- aktivity zamerané na obnovu a zriaďovanie náučných expozícií (domov remesiel, dedinského múzea, pamätnej izby, areálu, skanzenu a pod.), náučných a zážitkových chodníkov a lokalít, edukatívnych areálov,

- aktivity zamerané na propagáciu geoparkov Slovenska,

- aktivity podporujúce udržiavanie tradičných spôsobov starostlivosti o krajinu, tradícií charakteristických pre daný región, realizáciu výchovno-vzdelávacích podujatí pre predstaviteľov samosprávy, deti, mládež a širokú verejnosť.

 

Žiadateľ môže podať práve jednu žiadosť práve na jednu činnosť podpory!

 

Oprávnený žiadateľ:

 

Pre činnosti POD1 a POD3:

- Obec bez štatútu mesta - založená v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov;

- Mikroregionálne združenie obcí - v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov ako občianske združenie. Jeho členmi môžu byť výlučne len obce;

- Mikroregionálne združenie obcí - § 20b - f zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov ako združenie obcí;

- Mikroregionálne združenie obcí - v zmysle § 20i ods. 2 zákona 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení ako záujmové združenie právnických osôb. Jeho členmi môžu byť výlučne len obce bez štatútu mesta.

 

Pre činnosť POD2:

- Obec bez štatútu mesta - založená v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

 

Financovanie a spolufinancovanie:

- maximálna výška dotácie - 5 000 EUR pre obec bez štatútu mesta,

- maximálna výška dotácie - 8 000 EUR pre mikroregionálne združenie obcí.

 

Každý žiadateľ, ktorý žiada o podporu formou dotácie je na spolufinancovanie projektu mimo poskytnutej pomoci povinný zabezpečiť iné zdroje (napr. vlastné) vo výške minimálne 5 % celkových oprávnených nákladov projektu, maximálna výška podpory formou dotácie je 95 % z oprávnených nákladov projektu.

 

Podávanie žiadostí:

- žiadosť sa podáva v elektronickej (nahratá a odoslaná cez web aplikáciu na stránke - http://pod2018.sazp.sk/) i tlačenej podobe (vytlačená z web aplikácie, opečiatkovaná a podpísaná štatutárom a zároveň doručená v stanovenom termíne na adresu Slovenskej agentúry životného prostredia).

 

Uzávierka prijímania žiadostí: 31. október 2017

(rozhodujúci je dátum doručenia na Slovenskú agentúru životného prostredia)

 

Vybrané dokumenty na stiahnutie:

- Usmernenie pre žiadateľov podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie v rámci Programu obnovy dediny na rok 2018 k čerpaniu poskytnutej dotácie (http://bit.ly/2jrXbuv);

- Žiadosť o poskytnutie podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu na rok 2018 - VZOR (http://bit.ly/2x1oqPC);

- Príloha č. 8, 11, 12: Čestné prehlásenie o nerelevantnosti prílohy so zdôvodnením (http://bit.ly/2w9tBjH);

- Príloha č. 10: Položkovitý rozpočet na projekt na rok 2018 do výšky schválenej dotácie a iných zdrojov pre obce (http://bit.ly/2eWOGm3).

 

Informácia bola zverejnená na stránke:

http://bit.ly/2uVpOSv

Ostatná aktualizácia: utorok, 10. október 2017, 15:17

Prečítané: 152x

Výzva na prevádzkové granty Európa pre občanov je otvorená

Uzávierka je streda, 18.10.2017 do 12 hod. SEČ. Viac informácií nájdete v Oficiálnom vestníku EÚ (http://bit.ly/2eXC9zb).

 

Príručku pre žiadateľov nájdete v anglickom jazyku na stránke: http://bit.ly/2wAv8NX. Jazykové mutácie v nemeckom a francúzskom jazyku ako i ďalšie informácie o výzve nájdete na webstránke agentúry EACEA (http://bit.ly/2xKUpE1).

 

Informácia bola zverejnená na stránke:

http://bit.ly/2goIJ5n

Ostatná aktualizácia: piatok, 06. október 2017, 15:40

Prečítané: 405x

Výzva na predkladanie žiadostí v rámci prvej prioritnej osi programu (Interreg PL-SK)

Dňa 18.09.2017 bola v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko vyhlásená ďalšia výzva na predkladanie projektov. Výzva je vyhlásená na predkladanie žiadostí v rámci prvej prioritnej osi programu „Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia“.

 

Špecifické podmienky výzvy:

- Žiadosti o poskytnutie finančného príspevku sa môžu predkladať v rámci poľsko slovenského partnerstva alebo ako trojstranné projekty, ktoré sú realizované v rámci poľsko-slovensko-českého partnerstva.

 

V rámci výzvy môžu byť podporené projekty, v ktorých sa vyskytuje štátna pomoc.

 

Organizácie zo Slovenskej republiky, ktoré majú podľa zákona č. 315/2016 povinnosť registrovať sa v registri partnerov verejného sektora, musia byť v danom registri zaregistrované pred podpísaním zmluvy o poskytnutí finančného príspevku.

 

Oprávnení žiadatelia:

- územná samospráva a jej organizačné zložky,

- organizácie zriaďované štátom, krajom, obcou, mestskou časťou a združením obcí,

- inštitúcie vzdelávacieho systému a vysoké školy,

- neziskové mimovládne organizácie,

- európske zoskupenia územnej spolupráce,

- cirkvi a náboženské spoločnosti.

- Zoznam oprávnených žiadateľov, ktorí sa môžu uchádzať o získanie finančného príspevku v rámci Programu je dostupný na stránke: http://bit.ly/2p3QwJk.

- Zoznam oprávnených žiadateľov z Českej republiky je uvedený v Príručke pre prijímateľa v prílohe č. 15 (http://bit.ly/2xcXzjJ).

 

Oblasť podpory v rámci Programu:

- Na poľskej strane časť Sliezskeho vojvodstva, Malopoľského vojvodstva a Podkarpatského vojvodstva.

- Na slovenskej strane Žilinský kraj, Prešovský kraj a okres Spišská Nová Ves.

- Na českej strane (v rámci trojstranných projektov) okresy Vsetín, Frýdek–Místek, Karviná, Nový Jičín a Ostrava - mesto.

 

Podrobné informácie týkajúce sa oblasti podpory sú uvedené v Príručke pre prijímateľa (http://bit.ly/2w3SCIY).

 

Na aké projekty je možné získať finančný príspevok:

 

V rámci výzvy na predkladanie žiadostí je možné získať finančný príspevok na:

 

- Výstavbu alebo modernizáciu infraštruktúry cestovného ruchu v blízkosti kultúrnych inštitúcií, pamätihodností, chránených krajinných oblastí a národných parkov, ktoré sú súčasťou cezhraničných turistických trás (napr. výstavba nových a modernizácia už existujúcich cezhraničných turistických trás: cyklotrasy, turistické chodníky, prírodné náučné a zelené cesty (greenways), tematické kultúrne chodníky a súvisiaca infraštruktúra, vyhliadkové miesta, miesta so systémom Park & Ride, parkoviská v blízkosti železničných tratí a chodníkov, cezhraničná integrácia chodníkov, atď.);

- Spoločné cezhraničné projekty reštaurátorských a konzervačných prác, obnova rozvoja miest kultúrneho dedičstva nachádzajúcich sa pozdĺž turistických trás, vrátane energetickej efektívnosti;

- Programy spolupráce medzi inštitúciami, vrátane spoločnej výmeny hnuteľného kultúrneho majetku (napr. dočasné putovné výstavy, spoločný lístkový systém);

- Vytvorenie a rozvoj cezhraničnej medzisektorovej spolupráce týkajúcej sa dedičstva cezhraničného územia medzi napr. akademickými a kultúrnymi inštitúciami, samosprávnymi orgánmi, sociálnymi partnermi, národnými parkami a chránenými krajinnými oblasťami (napr. akademická spolupráca medzi univerzitami a výskumnými strediskami v oblasti starostlivosti a ochrany cezhraničných kultúrnych a prírodných zdrojov: integrované projekty v cezhraničnom regióne, organizácia a účasť na tematických konferenciách, seminároch a kurzoch, spolupráca medzi inštitúciami a podpora spoločných aktivít zameraných na ochranu prírodných zdrojov, okrem iného ochrana biodiverzity);

- Rozvoj a implementácia spoločných cezhraničných štandardov/nariadení v oblasti ochrany a starostlivosti o kultúrne a prírodné dedičstvo;

- Podpora cezhraničnej integrácie a budovanie spoločnej identity prostredníctvom koordinovaných vzdelávacích programov/iniciatív, vrátane tried o kultúrno historickom dedičstve, ekológii, športe a jazykových kurzoch;

- Spoločná cezhraničná podpora kultúrneho a prírodného dedičstva cezhraničného územia (napr. organizácia a účasť na spoločných podujatiach, veľtrhoch, konferenciách, seminároch a kurzoch);

- Aktivity v prospech spoločnej ochrany prírodného prostredia, vrátane ochrany a obnovy riadneho stavu druhov a biotopov, zabezpečenia zachovania ekologických väzieb, zamedzenia prílivu cudzích druhov, spomalenia degradácie prírody a hodnôt krajiny;

- Vzdelávacie aktivity v oblasti riadenia rizík a bezpečnosti;

- Spoločné cezhraničné vzdelávacie aktivity podporujúce kultúrne a prírodné dedičstvo;

- Spoločné tréningy a školenia pre sprievodcov, reštaurátorov a zástupcov inštitúcií zapojených do aktivít súvisiacich s ochranou prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia;

- Využitie nástrojov IT na starostlivosť a podporu pre spoločné zdroje kultúrneho a prírodného dedičstva, aplikácie pre mobilné zariadenia, internetové stránky, rozvoj cezhraničných eko- a e-produktov a služieb; cezhraničné informačné a propagačné kampane uskutočnené s využitím moderných komunikačných nástrojov, digitalizácie a digitálnych metód zdieľania zdrojov, multimediálne prezentácie cezhraničného dedičstva, výmena know-how v oblasti digitalizácie kultúrneho dedičstva, tvorba a spoločné repozitóriá kultúrneho dedičstva.

 

Všetky úlohy musia mať cezhraničný charakter.

 

Program nebude financovať aktivity, ktorých cieľom je tvorba alebo zlepšenie hotelovo-gastronomickej základne ako aj infraštruktúry, ktorej hlavným cieľom je vykonávanie hospodárskej alebo sociálno-vzdelávacej činnosti, napr. hotelov, penziónov, chát, reštaurácií, gastronomického zázemia, ihrísk, športových hál predstavujúcich časť osvetových stredísk, kultúrnych domov.

 

Financovanie:

- Predpokladaná hodnota finančných prostriedkov dostupných v rámci výzvy je 23,79 mil. eur.

- Maximálna hodnota finančného príspevku z Európskeho fondu regionálneho rozvoja predstavuje 85 % oprávnených výdavkov projektu.

- Minimálna hodnota finančného príspevku z Európskeho fondu regionálneho rozvoja predstavuje 200 tis. eur.

- Maximálna hodnota finančného príspevku z Európskeho fondu regionálneho rozvoja predstavuje 5 mil. eur.

 

Spôsob predkladania žiadostí:

- Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku sa vyplňuje v dvoch jazykových verziách: poľskom a slovenskom. Žiadosť sa predkladá v elektronickej forme prostredníctvom generátora žiadostí on-line. Prístup do generátora je uvedený na internetovej stránke www.eplsk.eu.

 

Ďalším krokom po odoslaní elektronickej verzie žiadosti je vygenerovanie a vytlačenie Potvrdenia odoslania žiadosti na registráciu. Vytlačený dokument musí byť podpísaný vedúcim partnerom projektu (osobou uvedenou v žiadosti). Scan podpísaného potvrdenia je potrebné odoslať elektronickou poštou na adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. najneskôr do 10. novembra 2017.

 

Potvrdenie musí byť odoslané počas trvania výzvy. Potvrdenia odoslané po termíne ukončenia výzvy nebudú akceptované a príslušné žiadosti o pridelenie finančného príspevku nebudú zaregistrované.

 

Uzávierka predkladania žiadostí: do 10. novembra 2017

 

Kritéria hodnotenia projektov:

 

Žiadosti predložené v rámci výzvy budú predmetom nasledovného hodnotenia:

- formálne hodnotenie a hodnotenie oprávnenosti,

- technické hodnotenie,

- vecné hodnotenie.

 

Počas hodnotenia bude zohľadňovaná pripravenosť daného projektu na realizáciu (vrátane pripravenosti investície z formálneho a právneho hľadiska), preukázaný cezhraničný charakter investície a aktivít, a taktiež splnenie špecifických podmienok výzvy.

 

Podrobné kritériá hodnotenia projektov nájdete na stránke: http://bit.ly/2xa4TPG.

 

Iné dôležité informácie:

- Výmenný kurz platný pre výzvu: 1 euro = 4,27 pln.

 

Dokumenty na stiahnutie:

- Program (http://bit.ly/2xamqam)

- Príručka pre prijímateľa s prílohami (http://bit.ly/1ULCYuc)

- Vzor žiadosti – generátor žiadostí (http://bit.ly/1ZvyxmL)

- Návod na prípravu a predkladanie žiadosti o poskytnutie finančného príspevku (http://bit.ly/2hbuG3q)  

- Zoznam príloh k žiadosti (http://bit.ly/2jHZc6f)

- Príloha 1 VYHLÁSENIA PARTNERA (http://bit.ly/2wCWmAj)

- Príloha 3 (http://bit.ly/2ffQJFW)

- Vzor vyhlásenia týkajúci sa štátnej pomoci: Prehlásenie o veľkosti podnikateľa (http://bit.ly/2yn4XcG), Formulár štátna pomoc (http://bit.ly/2xLV3Ed), Formulár pomoc de minimis (http://bit.ly/2hbo3hN).

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 (http://bit.ly/1T01uTL)

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1299/2013 (http://bit.ly/1YhbJa1)

 

Výzva bola zverejnená na stránke:

http://bit.ly/2sOhrHe

Ostatná aktualizácia: piatok, 13. október 2017, 14:22

Prečítané: 206x