ISRRA

Switch to desktop

Zrušenie výzvy s kódom OPVAI-MH/DP/2016/1.2.2-01

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako Sprostredkovateľský orgán pre OP Výskum a inovácie ( ďalej len SO) oznamuje, že dňa 18.5.2016 zrušilo Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu zvýšenia technologickej úrovne v podnikoch a zlepšenia konkurencieschopnosti podnikov prostredníctvom podpory realizácie inovačných aktivít s kódom : OPVaI-MH/DP/2016/1.2.2-01 ( ďalej len výzva), ktorá bola vyhlásená v rámci Operačného programu Výskum a inovácie ( prioritná os 1 - Podpora výskumu, vývoja a inovácií, špecifický cieľ 1.2.2 - Rast výskumno- vývojových a inovačných kapacít v priemysle a službách).

SO pristupuje k zrušeniu výzvy v súlade s ustanovením §17 ods.8 zákona č. 292/2014 o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov z dôvodu potreby vykonania zmeny v podmienke poskytnutia príspevku - Kritériá pre výber projektov, kedže v zmysle ustanovení kap. 3.1.1.1 platného Systému riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov pre programové obdobie 2014 - 2020 je takáto zmena klasifikovaná ako podstatná zmena podmienok poskytnutia príspevku, v prípade ktorej je poskytovateľ povinný výzvu zrušiť. 

Po odstránení identifikovaných nedostatkov bude predmetná výzva opätovne vyhlásená. Z tohto dôvodu odporúčame potenciálnym žiadateľom sledovať informácie zverejnené na webových sídlach www.opvai.sk , www.mhsr.sk a www.siea.sk. Žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, ktoré boli predložené do momentu zrušenia výzvy, si žiadateľ môže prevziať osobne v sídle Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry na Bajkalskej 27 v Bratislave u zamestnancov oddelenia posudzovania projektov (Ing. Michal Zajac a Bc.Michal Ivan - tel. č. +421 /2/58 248 454) v pracovných dňoch od 9.00 do 15.00.

Ostatná aktualizácia: štvrtok, 19. máj 2016, 21:55

Prečítané: 75x

Výzvy na predkladanie žiadostí o grant z fondu pre azyl, migráciu a integráciu máj 2016

Ministerstvo vnútra SR ako Zodpovedný orgán fondov pre oblasť vnútorných záležitostí vyhlásilo dve otvorené výzvy na predkladanie žiadostí o grant z Fondu pre azyl, migráciu a integráciu /AMIF/. Celková čiastka určená na projekty v rámci výziev je 3 181 400 €. Žiadosti o grant je možné predkladať do 30. júna 2016.

Logo - AMIF - EU

Všeobecným cieľom AMIF je prispievať k účinnému riadeniu migračných tokov a k vykonávaniu, posilňovaniu a rozvoju spoločnej politiky v oblasti azylu, doplnkovej ochrany a dočasnej ochrany a spoločnej prisťahovaleckej politiky pri plnom rešpektovaní práv a zásad zakotvených v Charte základných práv Európskej únie.

O grant môžu požiadať orgány štátnej správy, samosprávy, tretieho sektora, takisto medzinárodné organizácie pôsobiace na Slovensku či vzdelávacie a vedecko-výskumné inštitúcie.

Prvá výzva je zameraná na služby pre žiadateľov o azyl v slovenských azylových zariadeniach so špecifickou pozornosťou k najzraniteľnejším skupinám, ako sú osoby so zdravotným postihnutím, tehotné ženy, deti, starí ľudia a podobne. Aktivity ako sociálne a psychologické poradenstvo, zabezpečenie prístupu ku vzdelaniu a iné služby pomôžu žiadateľom o udelenie azylu vyrovnať sa so špecifickou životnou situáciou počas azylového procesu.

Cieľovou skupinou druhej výzvy sú legálni migranti, osoby s udeleným azylom a osoby, ktorým bola poskytnutá doplnková ochrana. Aktivity ako jazykové vzdelávanie, rekvalifikačné kurzy, poskytovanie právnej pomoci a administratívneho poradenstva majú za cieľ umožniť cieľovej skupine vyrovnať sa so špecifikami našej administratívy a uľahčiť ich integráciu v našej spoločnosti. 

Detailné informácie k výzvam

Ministerstvo vnútra ako obvykle pripraví pre žiadateľov o grant z obidvoch výziev aj informačné stretnutia, ktoré sa uskutočnia  7. júna 2016  o 9.00 hod. a o 10.30 hod. v budove MV SR na Pribinovej ulici v Bratislave.

Ostatná aktualizácia: streda, 18. máj 2016, 15:59

Prečítané: 68x

Oznámenie PPA o výzve na predkladanie žiadostí o úhradu dane z pridanej hodnoty obciam

Oznámenie PPA

o zverejnení výzvy na predkladanie žiadostí o úhradu dane z pridanej hodnoty obciam podľa Usmernenia Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR z 20. apríla 2011 č. 488/2011-100.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)

Ostatná aktualizácia: streda, 18. máj 2016, 15:36

Prečítané: 73x

VÝZVA PRE UCHÁDZAČOV O ZABEZPEČOVANIE DODÁVKY OVOCIA, ZELENINY A VÝROBKOV Z NICH A PRE UCHÁDZAČOV O ZABEZPEČOVANIE HODNOTENIA PROGRAMU ŠKOLSKÉHO OVOCIA A ZELENINY PRE ŠKOLSKÝ ROK 2016/2017

Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „platobná agentúra“) ako orgán štátnej správy zabezpečujúci administratívne činnosti súvisiace s finančnými prostriedkami z fondov Európskej únie a s finančnými prostriedkami štátneho rozpočtu, smerujúcich do oblasti pôdohospodárstva a rozvoja vidieka v zmysle § 7 ods. 1 písm. q) zákona č. 543/2007 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka v znení neskorších predpisov

vyzýva

všetkých uchádzačov o zabezpečovanie dodávky ovocia, zeleniny a výrobkov z nich v rámci programu školské ovocie a zelenina (ďalej len „uchádzači“) a uchádzačov o zabezpečovanie hodnotenia programu školského ovocia a zeleniny (ďalej len „uchádzač o zabezpečovanie hodnotenia“) pre školský rok 2016/2017  na predkladanie žiadostí o  zabezpečovanie dodávky ovocia, zeleniny a výrobkov z nich do škôl v školskom roku 2016/2017 a žiadostí o zabezpečovanie hodnotenia v školskom roku 2016/2017:

od 1. júna 2016 do 30. júna 2016

(žiadosti predložené po termíne nebudú akceptované – rozhodujúci je dátum podania na pošte)

a to na základe aktualizovanej príručky pre žiadateľa o poskytnutie pomoci v rámci tohto programu pre školský rok 2016/2017 v súlade s ustanoveniami delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 2016/247, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 v súvislosti s pomocou Únie na dodávanie a distribúciu ovocia a zeleniny, spracovaného ovocia a zeleniny a výrobkov z banánov v rámci programu podpory konzumácie ovocia a zeleniny v školách a vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 2016/248, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 v súvislosti s pomocou Únie na dodávanie a distribúciu ovocia a zeleniny, spracovaného ovocia a zeleniny a výrobkov z banánov v rámci programu podpory konzumácie ovocia a zeleniny v školách a ktorým sa stanovuje orientačné pridelenie finančných prostriedkov na uvedenú pomoc a v nadväznosti na nariadenie vlády SR č. 341/2009 Z. z. o poskytovaní pomoci na podporu spotreby ovocia a zeleniny pre deti v materských školách a pre žiakov v základných školách v platnom znení.

Oprávnené subjekty:

Uchádzač – osoba, ktorá má oprávnenie podnikať a zaoberá sa pestovaním alebo distribúciou  ovocia a zeleniny a ktorá vo vlastnom mene alebo v zastúpení viacerých osôb zabezpečuje pre žiakov dodávky  ovocia, zeleniny alebo výrobkov z nich (ďalej len „OZ“), vrátane nákladov na distribúciu a na nákup, prenájom a lízing zariadenia a súvisiace činnosti, ktoré sú  priamo prepojené s vykonávaním programu.

Uchádzač o zabezpečovanie hodnotenia - je akýkoľvek verejný alebo súkromný subjekt, ktorý je zapojený do riadenia a poskytovania hodnotiacich opatrení. V súlade s národnou stratégiou, hodnotenie vplyvu programu na zdravotné uvedomenie a zvyšovanie povedomia o zmene
k zdravým stravovacím návykom vykonávajú regionálne úrady verejného zdravotníctva v SR.

Formuláre:
Žiadosť o zabezpečovanie dodávky ovocia, zeleniny a výrobkov z nich do škôl v školskom roku 2015/2016
Žiadosť o zabezpečovanie hodnotenia v školskom roku 2016/2017

Sprievodné doklady - uvedené v časti 3 príručky pre žiadateľa

Adresa predkladania
Pôdohospodárska platobná agentúra - Sekcia organizácie trhu
Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava

Príručka pre žiadateľov o poskytnutie pomoci v rámci programu školské ovocie a zelenina pre školský rok 2016/2017 vrátane formulárov je dostupná na webovom sídle Pôdohospodárskej platobnej agentúry www.apa.sk v časti Podpory - Organizácia trhu - Rastlinné komodity – Školské ovocie a zelenina.
Žiadatelia sú povinní postupovať v zmysle legislatívy uvedenej v príručke.

V Bratislave dňa 10. mája 2016

Ing. Juraj Kožuch, PhD.
           generálny riaditeľ   

Ostatná aktualizácia: piatok, 13. máj 2016, 15:35

Prečítané: 105x

Program Vedieť viac prijíma projekty do 24.júna 2016

Nadácia Tatra banky aj tento rok podporí zaujímavé projekty mimovládnych organizácií, ktoré prispievajú k zvyšovaniu úrovne vzdelávania a dávajú viac priestoru aktívnym študentom, profesorom, odborníkom a vedeckým pracovníkom na vysokých školách.

Uzávierka predkladania žiadostí
24. júna 2016 do 24.00

Suma určená na prerozdelenie
30 000 €

Maximálna výška podpory na jeden projekt
5 000 €

Grantové podmienky, informačné materiály a online formulár nájdete tu.

Zdroj: Nadácia Tatra banky

Ostatná aktualizácia: štvrtok, 05. máj 2016, 19:26

Prečítané: 164x

Nová výzva Slovensko – Srbsko 2016

Agentúra na podporu výskumu a vývoja v spolupráci so Sekciou vedy a techniky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlasuje verejnú výzvu na predkladanie žiadostí na riešenie projektov podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami v Slovenskej republike a v Srbskej republike.

Agentúra na podporu výskumu a vývoja v súlade so zákonom číslo 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov, v znení zákona č. 233/2008 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 172/2005 Z. z.o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 40/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a v znení zákona č. 233/2008 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 172/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov") a na základe Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a Federálnou vládou Juhoslovanskej zväzovej republiky o vedecko-technickej spolupráci, podpísanej 26. februára 2001 v Bratislave, v spolupráci so Sekciou vedy a techniky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlasuje verejnú výzvu na predkladanie žiadostí na riešenie projektov podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami v Slovenskej republike a v Srbskej republike.

Podklady k výzve

http://www.apvv.sk/grantove-schemy/bilateralne-vyzvy/srbsko/slovensko-srbsko-2016

Zdroj: APVV

Ostatná aktualizácia: štvrtok, 05. máj 2016, 19:22

Prečítané: 155x

Výzva č. 12/2016 - predĺženie termínu predkladania žiadostí

Fond na podporu umenia v súlade s ustanoveniami zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z. a v súlade s ustanovením č. 63 prijatým Radou Fondu na podporu umenia predlžuje termín na predkladanie žiadostí pre oprávnených žiadateľov v rámci Programu 6 - Pamäťové a fondové inštitúcie, na nasledujúce podprogramy v rámci Výzvy č. 12/2016:

6.2 - Múzeá a galérie

6.3 - Ochrana zbierkových fondov

Žiadatelia môžu v danej výzve predkladať žiadosti do 23.5.2016.

Zdroj: Fond na podporu umenia

Ostatná aktualizácia: štvrtok, 12. máj 2016, 20:24

Prečítané: 96x