ISRRA

Switch to desktop

NOVÁ VÝZVA EACEA/17/2016 Prístup na trh

Podpora odborných audiovizuálnych podujatí obchodného charakteru (audiovizuálne trhy), používania online nástrojov a spoločných európskych propagačných činností.
 
Uzávierka predkladania projektov:
2. február 2017
 

Viac informácií

Ostatná aktualizácia: pondelok, 05. december 2016, 21:58

Prečítané: 10x

Podpora výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v otvorenom prostredí a zefektívnenie resocializácie drogových a iných závislostí

Základné informácie

Názov: Podpora výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v otvorenom prostredí a zefektívnenie resocializácie drogových a iných závislostí
Kód výzvy: OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/01
Investičná priorita: 4.2. Zlepšenie prístupu k cenovo prístupným, trvalo udržateľným a kvalitným službám vrátane zdravotnej starostlivosti a sociálnych služieb všeobecného záujmu
Špecifický cieľ: 4.2.1. Prechod z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť
Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu (zdroje EÚ): zo zdrojov Európskej únie je vyčlenených na výzvu 11 000 000 EUR, z toho 7 000 000 EUR je vyhradených pre menej rozvinuté regióny a pre viac rozvinuté regióny 4 000 000 EUR
Výzva vyhlásená od: 01.12.2016 do: 31.08.2017

Termíny jednotlivých kôl výzvy sú stanovené nasledovne: 

- Termín uzavretia 1. kola 15. 02. 2017

- Termín uzavretia 2. kola 05. 05. 2017

- Termín uzavretia 3. kola 31. 08. 2017

 

Znenie výzvy: OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/01 (Formát PDF, 540 kB)

Všetky prílohy výzvy:

 

1. Formulár žiadosti o NFP  (Formát RTF, 870 kB)

Príloha č. 1-1 Formulára ŽoNFP OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/01: Plnomocenstvo (Formát RTF, 1940 kB)

Príloha č. 1-2 Formulára ŽoNFP OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/01: Kontrolný zoznam úplnosti žiadosti o NFP (Formát RTF, 2103 kB)

Príloha č. 1-3 Formulára ŽoNFP OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/01: Súhrnné čestné vyhlásenie (Formát RTF, 1965 kB)

Príloha č. 1-4 Formulára ŽoNFP OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/01: Rozpočet projektu s návodom (Formát XLS, 184 kB)

2. Príručka pre žiadateľa o nenávratný finančný príspevok v rámci výziev na predkladanie žiadostí o NFP pre dopytovo - orientované projekty a vyzvaní pre národné projekty (pre prioritné osi 2, 3, 4) Programové obdobie 2014 – 2020 (Formát RTF, 18 156 kB)

Príloha č. 1: Metodický výklad RO k vypracovaniu žiadosti o NFP/projektového zámeru (Formát RTF, 5847 kB)

Príloha č. 1a: Rozpočet projektu s podrobným komentárom (Formát XLS, 179 kB)

Príloha č. 2: Čestné vyhlásenie žiadateľa o nepredložení príloh(y) žiadosti o NFP (Formát RTF, 5094 kB)

Príloha č. 3: Životopis (odporúčaný formulár) (Formát RTF, 5102 kB)

Príloha č. 4: Súhlas (Formát RTF, 11502 kB)

Príloha č. 5: Všeobecné pravidlá oprávnenosti výdavkov pre OP ĽZ v PO 2014-2020 (Formát RTF, 5524 kB)

Príloha č. 6: Prieskum trhových cien (Formát RTF, 5129 kB)

3. Zoznam povinných merateľných ukazovateľov a ich relevancia k horizontálnym princípom (Formát RTF, 1964 kB)

4. Predbežná informácia pre žiadateľov podľa čl. 13 Nariadenia Komisie (ES, Euratom) č. 1302/2008 o centrálnej databáze vylúčených subjektov (Formát RTF, 1911 kB)

5. Kritériá pre výber projektov operačného programu Ľudské zdroje a metodika ich uplatňovania (html odkaz)

6. Synergie a komplementarity s inými programami EŠIF, EÚ a SR (Formát RTF, 450 kB)

7. Štandardná stupnica jednotkových nákladov (Formát RTF, 5539 kB)

Standardná stupnica jednotlivých nákladov - prílohy (Formát XLS, 123 kB)

8. Doplňujúce informácie k časti 7.4 ŽoNFP Administratívna a prevádzková kapacita žiadateľa (Formát RTF, 2025 kB)

9. Uplatňovanie paušálnej sadzby na riadenie projektu (Formát RTF, 1923 kB)

10. Minimálne činnosti projektového manažéra a finančného manažéra (Formát RTF, 1923 kB)

11. 11.1 Komunikačná stratégia Operačný program Ľudské zdroje (html odkaz)

11.2 Design manuál

11.3 Manuál pre informovanie a komunikáciu

Ostatná aktualizácia: pondelok, 05. december 2016, 21:52

Prečítané: 10x

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraná na podporu existujúcich mikro-, malých a stredných podnikov

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Výskum a inovácie vyhlásilo Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranú na podporu existujúcich mikro-, malých a stredných podnikov (kód OPVaI-MH/DP/2016/3.3.1-04).

 

Cieľom zverejnenej výzvy je podporiť projekty zamerané na uvedenie nového alebo inovovaného produktu žiadateľa na trh alebo na inováciu produkčného procesu.

 

Oprávnení žiadatelia:

- V rámci tejto výzvy sú oprávnenými žiadateľmi fyzické alebo právnické osoby podľa § 2 ods. 2, písm. a) a b) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, t.j.:

 

a) osoby zapísané v obchodnom registri;

b) osoby, ktoré podnikajú na základe živnostenského oprávnenia,

 

ktoré sú registrované na území SR, a ku dňu predloženia ŽoNFP podnikajú minimálne 36 mesiacov. V prípade osôb, ktoré podnikajú na základe živnostenského oprávnenia, musí oprávnený žiadateľ zároveň spĺňať podmienku, že za posledné 3 roky (ku dňu predloženia ŽoNFP) nedošlo k prerušeniu prevádzkovania živnosti. Za začiatok podnikania sa považuje u živnostníkov dátum vydania živnostenského oprávnenia, u právnických osôb dátum zápisu do obchodného registra. Žiadateľ musí mať v predmete podnikania zapísané činnosti v súlade so zameraním projektu a to najneskôr ku dňu doplnenia chýbajúcich náležitostí ŽoNFP v zmysle výzvy na doplnenie chýbajúcich náležitostí ŽoNFP.

 

Oprávnenými žiadateľmi v rámci tejto výzvy sú mikro-, malé a stredné podniky. Určujúcou definíciou mikro-, malého a stredného podniku je definícia použitá v prílohe I nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy.

 

Oprávnené aktivity:

- V rámci špecifického cieľa 3.3.1: Zvýšenie konkurencieschopnosti MSP vo fáze rozvoja je pre túto výzvu oprávnený nasledovný typ aktivity OP VaI:

 

Rozvoj existujúcich MSP prostredníctvom grantov a finančných nástrojov (úverové programy pre rôzne segmenty MSP, resp. rôzne tematické oblasti, fond rizikového kapitálu pre rozvíjajúce sa MSP).

 

Žiadateľ si ako hlavnú aktivitu projektu stanoví aktivitu s názvom Rozvoj existujúceho MSP.

 

Realizáciou hlavnej aktivity projektu musí prísť k uvedeniu nového alebo inovovaného produktu žiadateľa na trh alebo realizácii inovácie produkčného procesu.

 

Predmetom hlavnej aktivity projektu musí byť minimálne jedna z nasledovných činností:

- nákup nového dlhodobého majetku, ktorý bude využívaný na produkciu produktu žiadateľa,

- zavádzanie nástrojov elektronického podnikania.

 

Súčasne s vyššie uvedenými činnosťami môže žiadateľ v rámci hlavnej aktivity projektu realizovať aj:

- marketingové aktivity súvisiace s uvedením nového/inovovaného produktu žiadateľa na trh,

- posúdenie zhody nového/inovovaného produktu žiadateľa s technickými požiadavkami v súlade so zákonom č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

- zvyšovanie zručností a kompetencií žiadateľov a ich zamestnancov priamo súvisiacich s produkciou nového/inovovaného produktu alebo inováciou produkčného procesu (s výnimkou legislatívou požadovaných školení ako sú školenie BOZP a pod.).

 

Podmienky oprávnenosti projektu:

- Projekt žiadateľa musí predstavovať a prinášať inováciu minimálne nízkeho stupňa v triedení podľa inovačnej stupnice v zmysle prílohy č. 16 ŽoNFP, t.j. projekty, ktoré nepredstavujú aspoň inováciu minimálne nízkeho stupňa, sú v rámci výzvy neoprávnené.

 

Z hľadiska zamerania projektu sa za oprávnené považujú iba projekty zamerané na odvetvia (v členení podľa SK NACE) uvedené v rámci výzvy.

 

Minimálna hranica, ktorú musí žiadateľ dosiahnuť, aby projekt splnil hodnotiace kritériá, a teda podmienku splnenia kritérií pre výber projektov, predstavuje 60% z maximálneho počtu bodov, t.j. 25 bodov z maximálne možných 41 bodov.

 

Žiadateľ je povinný realizovať projekt na oprávnenom území – oprávnené sú všetky kraje s výnimkou Bratislavského kraja. Pre posúdenie splnenia tejto podmienky poskytnutia príspevku je rozhodujúce miesto realizácie projektu, nie sídlo žiadateľa. Projekt môže byť realizovaný aj na viacerých miestach (uvedených v ŽoNFP), avšak vždy na oprávnenom území.

 

Žiadateľ nesmie začať realizáciu hlavnej aktivity projektu pred predložením ŽoNFP.

 

Žiadateľ je povinný ku dňu predloženia ŽoNFP začať všetky verejné obstarávania na hlavnú aktivitu projektu, ktorú bude realizovať dodávateľsky, a ktorá je predmetom oprávnených výdavkov projektu.

 

Na rozdiel od uvedeného žiadateľ nie je povinný mať ku dňu predloženia ŽoNFP vyhlásené verejné obstarávanie na:

- podlimitné zákazky na dodanie tovaru alebo poskytnutie služieb bežne dostupných na trhu, ktoré bude realizovať prostredníctvom elektronického trhoviska,

- zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonom v znení neskorších predpisov,

- zákazky, ktoré podliehajú výnimke podľa §1 ods. 2 až 12 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Projekt, ktorý je predmetom ŽoNFP, musí spĺňať časovú oprávnenosť realizácie projektu, t.j. maximálnu celkovú dĺžku realizácie hlavnej aktivity projektu stanovenú na 12 mesiacov.

 

V rámci tejto výzvy sa uplatňujú nasledovné spôsoby financovania:

- refundácia,

- predfinancovanie,

- kombinácia oboch vyššie uvedených spôsobov financovania.

 

Financovanie a spolufinancovanie projektu:

- Minimálna výška NFP na projekt je 50 000 EUR.

- Maximálna výška NFP na projekt nesmie presiahnuť 200 000 EUR.

- Celková výška pomoci de minimis jedinému podniku nesmie presiahnuť 200 000 EUR v priebehu obdobia troch fiškálnych rokov.

 

Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ vyčlenených na výzvu je 40 000 000 EUR.

 

Maximálna intenzita pomoci nesmie presiahnuť strop 50 % celkových oprávnených výdavkov (s výnimkou podľa nasledujúceho textu). Intenzita pomoci uvedená v predchádzajúcom texte sa zvýši o 15 percentuálnych bodov, t.j. až na 65 % celkových oprávnených výdavkov, v prípade projektov, ktoré budú realizované v niektorom z okresov zapísaných v zozname vedenom Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny v zmysle zákona č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Predkladanie žiadostí:

- Žiadateľ predkladá formulár ŽoNFP a všetky prílohy ŽoNFP v elektronickej forme prostredníctvom verejnej časti ITMS2014+ (https://www.itms2014.sk/) a zároveň kompletnú ŽoNFP v origináli a v jednej kópii, vrátane všetkých povinných príloh, v tlačenej forme.

 

Žiadateľ môže v rámci predmetnej výzvy predložiť iba jednu ŽoNFP.

 

Časový harmonogram konania o ŽoNFP:

- Schvaľovanie ŽoNFP prebieha systémom hodnotiacich kôl.

 

Možnosť priebežného predkladania ŽoNFP nie je obmedzená stanovenými termínmi uzavretia jednotlivých hodnotiacich kôl. Žiadateľ môže predložiť ŽoNFP kedykoľvek odo dňa vyhlásenia výzvy do dňa jej uzavretia.

 

Možnosť uzavretia výzvy nie je obmedzená termínmi uzavretia jednotlivých hodnotiacich kôl.

 

- Termín uzavretia 1. hodnotiaceho kola - 15.02.2017

- Termín uzavretia 2. hodnotiaceho kola - 28.04.2017

- Termín uzavretia 3. – n. hodnotiaceho kola - Posledný pracovný deň každého nasledujúceho párneho mesiaca

 

Termíny uzavretia prípadných ďalších hodnotiacich kôl budú stanovené v intervale 2 mesiacov (k poslednému pracovnému dňu daného mesiaca) od termínu uzavretia predchádzajúceho hodnotiaceho kola.

 

Informácia o výzve a všetky potrebné dokumenty sú zverejnené na stránke:

http://bit.ly/2frQSEW

Ostatná aktualizácia: utorok, 29. november 2016, 15:40

Prečítané: 53x

KA3 – Partnerstvá v oblasti OVP – podnikanie zamerané na vzdelávanie prácou a učňovstvo

Európska komisia zverejnila Výzvu na predkladanie návrhov - EACEA 40/2016 v rámci programu Erasmus+ (centralizované projekty) „KA3 - Partnerstvá v oblasti OVP - podnikanie zamerané na vzdelávanie prácou a učňovstvo" (2016/C 384/06). Uzávierka bude 17. januára 2017

Viac info [SK, pdf, 410 KB]

Zdroj: SAAIC

Ostatná aktualizácia: pondelok, 28. november 2016, 19:41

Prečítané: 36x

Výzva na rozvojové projekty - všeobecná

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo") vyhlasuje výberové konanie na rozvojové projekty verejných vysokých škôl v zmysle § 89 ods. 6 zákona č. 131/2002 Z. z.. Vysoké školy sa môžu uchádzať o dotáciu na rozvoj prostredníctvom rozvojových projektov, ktoré sa podávajú na ministerstvo. Tento dokument určuje podrobnosti k podávaniu projektov, termín na ich podávanie a spôsob výberu projektov, ktoré budú financované.

Oprávnení žiadatelia verejné vysoké školy
Termín na predkladanie žiadostí Žiadosť je potrebné doručiť do 09. decembra 2016.  (rozhodujúce je doručenie do podateľne ministerstva alebo na sekciu vysokých škôl).
Spôsob predkladania žiadosti Žiadosť sa podáva na Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR - sekcia vysokých škôl, Stromová 1, 813 30 Bratislava, resp. formou elektronického podania. Príloha k žiadosti (samotný projekt) sa predkladá výhradne elektronicky prostredníctvom portálu vysokých škôl (http://projekty.portalvs.sk). Formulár bude sprístupnený najneskôr od 28.11.2016.
Náležitosti žiadosti Žiadosť podáva štatutárny orgán vysokej školy. Žiadosť je generovaná prostredníctvom portálu vysokých škôl.
Náležitosti projektu Projekt sa zostavuje v elektronickej forme vyplnením jednotlivých textových polí určeného formulára.
Obmedzenie na podávanie projektov Vysoká škola môže podať v rámci tejto výzvy len jednu žiadosť.
Možnosť podávania spoločných projektov Podávanie spoločných projektov viacerých vysokých škôl sa nepodporuje.
Spôsob hodnotenia a výberu projektov Každý návrh projektu vyhodnotia najmenej dvaja posudzovatelia. Projekty, ktoré splnia podmienky financovania budú vybrané na financovanie.
Zmeny v projekte Ministerstvo si vyhradzuje právo obmedziť financovanie projektu len na vybrané aktivity, či poskytnúť nižšiu ako požadovanú výšku dotácie.
Záväznosť projektu Za účelom financovania projektu ministerstvo uzatvorí s vysokými školami zmluvu o poskytnutí dotácie. Súčasťou zmluvy budú aj ciele a časový rámec na ich dosiahnutie. Ministerstvo bude oprávnené vyžadovať vrátenie dotácie alebo jej časti v prípade, že uskutočnením projektu nebudú naplnené jeho ciele alebo nebudú realizované aktivity projektu.
Obmedzenie na financovanie Maximálna výška dotácie, o ktorú môže vysoká škola žiadať, sa uvádza v prílohe výzvy.
 
Ak sa nedohodne v zmluve o dotácií inak, je možné financovať len náklady žiadateľa, ktoré vznikli najskôr 01.01.2017.
 
Vysoká škola môže navýšiť jednotlivé položky v rozpočte o 10 % z kalkulovaných výdavkov v podanej žiadosti financovaných z dotácie, ak si to vyžaduje realizácia projektu, znížením výdavkov na ostatné položky. Prípadnú potrebu vyššieho navýšenia niektorej položky je možné vykonať len z iných zdrojov ako je dotácia na projekt. Financovanie nových položiek, ktoré neboli predmetom projektu je možné len z iných zdrojov ako dotácie poskytnutej na projekt.
 
Zmluva môže vyžadovať vrátenie časti dotácie do 30.11.2017 ministerstvu, ak s ohľadom na priebeh realizácie projektu nie je predpoklad použitia dotácie na úhradu nákladov vzniknutých v roku 2017 (po zohľadnení trvania projektu).
Časové obmedzenie Vysoká škola môže trvanie projektu nastaviť na 12 až 36 mesiacov. V prípade trvania implementácie projektu nad 12 mesiacov môže byť vysoká škola vylúčená z podania žiadosti v obdobnej výzve so začiatkom realizácie rozvojového projektu od januára 2018.
Správa o projekte a ukončenie projektu Podrobnosti o podávaní priebežných správ budú súčasťou zmluvy o poskytnutí dotácie. V každom podporenom projekte bude potrebné predložiť záverečnú správu vrátane vyúčtovania finančných prostriedkov s preukázaním  dosiahnutých cieľov. Vyúčtovanie projektu a doručenie záverečnej správy je potrebné zabezpečiť do jedného mesiaca od skončenia projektu. Priebežné správy je potrebné podávať najmenej na konci kalendárneho roka, ak projekt pokračuje v ďalšom kalendárnom roku.
Iné predkladané listiny Nevyžadujú sa.

Formulár na podanie projektu je sprístupnený prostredníctvom portálu vysokých škôl. Formulár sa nepredkladá, ale sa vypĺňa prostredníctvom určeného portálu. Cieľom poskytnutých informácií je vysvetliť ako predložený projekt zabezpečí naplnenie zámerov vysokej školy a objasniť tvorbu rozpočtu.
Kritériá hodnotenia
Žiadosti verejných vysokých škôl vyhodnotia dvaja posudzovatelia určení ministerstvom. V prípade, že sa nezhodnú v splnení niektorého kritéria, žiadosť bude posúdená dodatočným tretím posudzovateľom a o splnení daného kritéria rozhodne názor dvoch hodnotiteľov. Projekt nebude financovaný, ak niektoré z nasledujúcich kritérií bude vyhodnotené ako nesplnené:
 

Základné kritériá (splnené/nesplnené)
 • Vysoká škola podala projekt v určenom termíne a určeným spôsobom
 • Požadovaná dotácia na projekt zodpovedá určeným limitom
 • Aktivity projektu vychádzajú z dlhodobého zámeru vysokej školy a podporujú jeho napĺňanie a vysoká škola to v podanom projekte vysvetlila
 • Projekt podporuje realizáciu dlhodobého zámeru ministerstva a vysoká škola v podanom projekte vysvetlila ako
 • Žiadosť podala verejná vysoká škola
 • Vysoká škola podala len jednu žiadosť

Posudzovatelia hodnotia podané žiadosti aj podľa nasledujúcich kvalitatívnych kritérií. Kritériá sú hodnotené ako splnené, prevažne splnené alebo nesplnené. Ak sú najmenej dve kvalitatívne kritériá vyhodnotené ako nesplnené, projekt podporený nebude. Ak je niektoré kvalitatívne kritérium vyhodnotené ako nesplnené alebo prevažne splnené, môže byť ako podmienka poskytnutia dotácie uplatnenie dodatočných podmienok na podporu projektu (obmedzenie financovania aktivity z dotácie, vypustenie aktivity ako nesúvisiacej/nedostatočne pripravenej, úprava harmonogramu a pod.). 
Kvalitatívne kritériá (splnené / prevažne splnené / nesplnené)
 • Rozpočet projektu je konzistentný a kalkulácia jednotlivých výdavkov je zrozumiteľná a relevantná
 • Aktivity projektu sú jasne vymedzené, majú relevantné ciele a výstupy a je predpoklad, že vo vymedzenom čase na aktivitu ich je možné naplniť
 • Personálne zabezpečenie realizácie projektu je dostatočné a vytvára predpoklady na úspešnú realizáciu projektu; súčasne personálna matica je optimálna a neobsahuje irelevantné pozície
 • Zámer a aktivity sú prevažne systémového charakteru (rozvojový charakter je jasne preukázaný)
 • Uvedené ciele a výstupy jednotlivých aktivít sú dostatočne ambiciózne s ohľadom na kalkulované náklady na ich dosiahnutie

Zdroj: MŠVVŠ SR

Ostatná aktualizácia: utorok, 22. november 2016, 18:54

Prečítané: 83x

Ministerstvo hospodárstva SR vyhlásilo výzvy na podporu mikro-, malých a stredných podnikov

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Výskum a inovácie vyhlásilo dve výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zamerané na podporu nových a začínajúcich mikro-, malých a stredných podnikov (kód OPVaI MH/DP/2016/3.1.1-03) a na podporu existujúcich mikro-, malých a stredných podnikov (kód OPVaI-MH/DP/2016/3.3.1-04).

 

Cieľom zverejnených výziev je podporiť projekty zamerané na uvedenie nového alebo inovovaného produktu žiadateľa na trh alebo na inováciu produkčného procesu. Podporené môžu byť projekty realizované na území celého Slovenska s výnimkou Bratislavského kraja. V rámci výziev môžu byť podporené mikro-, malé a stredné podniky, pričom oprávnenými činnosťami sú nákup nového dlhodobého majetku využívaného na produkciu produktu žiadateľa a/alebo zavádzanie nástrojov elektronického podnikania. Súčasne s uvedenými činnosťami môžu byť predmetom projektu aj marketingové aktivity súvisiace s uvedením nového/inovovaného produktu na trh, aktivity zamerané na posúdenie zhody nového/inovovaného produktu s technickými požiadavkami podľa zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zvyšovanie zručností a kompetencií žiadateľov a ich zamestnancov priamo súvisiacich s produkciou nového/inovovaného produktu alebo inováciou produkčného procesu (s výnimkou legislatívou požadovaných školení ako sú školenie BOZP a pod.). Základným rozdielom medzi predmetnými výzvami je dĺžka podnikania s tým, že v rámci výzvy pre nové a začínajúce podniky sú oprávnení žiadatelia podnikajúci menej ako 3 roky a v rámci výzvy pre existujúce podniky sú oprávnení žiadatelia podnikajúci minimálne 3 roky.

 

V rámci výziev sú vyčlenené finančné prostriedky vo výške 30 mil. EUR pre nové a začínajúce podniky a vo výške 40 mil. EUR pre existujúce podniky.

 

K uzavretiu výziev dôjde po vyčerpaní vyčlenených finančných prostriedkov alebo na základe rozhodnutia poskytovateľa z dôvodu nedostatočného dopytu zo strany žiadateľov. Informácia o uzavretí výzvy bude zverejnená na webovom sídle operačného programu.

 

Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ vyčlenených na výzvu pre nové a začínajúce podniky je 30 000 000 EUR.

 

Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ vyčlenených na výzvu pre existujúce podniky je 40 000 000 EUR.

 

Dátum vyhlásenia výziev: 22.11.2016

 

Typ výziev: otvorené

 

Pre kompletné informácie k výzvam spolu s ich prílohami kliknite na stránku:

http://bit.ly/2gA8peh

 

Zároveň na webovom sídle (http://bit.ly/2gkqkmk) sú zverejnené dokumenty, ktoré sú relevantné aj pre predmetné výzvy.

 

O konaní informačných seminárov k predmetným výzvam sa včas dozviete na webovom sídle OP VaI.

 

Informácia bola zverejnená na stránke:

http://bit.ly/2gfVEos

Ostatná aktualizácia: streda, 23. november 2016, 12:30

Prečítané: 76x