ISRRA

Switch to desktop

Regióny môžu požiadať o príspevok na zlepšenie zásobovania pitnou vodou, čistenie odpadových vôd a kanalizáciu (IROP)

Výzva je zameraná na zlepšenie zásobovania pitnou vodou, čistenie odpadových vôd a kanalizáciu. Vyčlenených je 55 miliónov eur.

 

Výzva je zverejnená na stránke:

- http://bit.ly/2svW650

 

Náš rezort má vo svojej kompetencii okrem poľnohospodárstva aj rozvoj vidieka a toto poslanie napĺňame aj touto novou výzvou,“ uviedla ministerka Gabriela Matečná. „Naším cieľom je zvýšiť podiel obyvateľstva so zlepšeným zásobovaním pitnou vodou, odvádzaním a čistením odpadových vôd verejnou kanalizáciou bez negatívnych dopadov na životné prostredie.

 

Táto výzva je zaradená do programu s názvom Integrovaný regionálny operačný program (IROP). Má prispieť k zlepšeniu kvality života a zabezpečiť udržateľné poskytovanie verejných služieb regiónov, miest a obcí,“ vysvetlil Marek Mitošinka, generálny riaditeľ sekcie programov regionálneho rozvoja ministerstva pôdohospodárstva. Ide o výzvu v rámci prioritnej osi 4 – Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie „Investičnou prioritou je investovanie do sektora vodného hospodárstva s cieľom splniť požiadavky Európskej únie v oblasti životného prostredia.

 

K dispozícii je 55 miliónov eur pre všetky kraje okrem Bratislavského samosprávneho kraja. Medzi oprávnené aktivity sú zaradené rekonštrukcia prívodov vody, vodovodných sietí, objektov a zariadení verejného vodovodu, rekonštrukcia stokovej siete, objektov a zariadení verejnej kanalizácie v obciach, budovanie verejných vodovodov, budovanie verejných kanalizácií a budovanie a rekonštrukcia čistiarní odpadových vôd, rekonštrukcia existujúcich vodárenských zdrojov podzemných vôd, intenzifikácia existujúcich vodárenských zdrojov a budovanie nových vodárenských zdrojov podzemných vôd.

 

O finančné prostriedky sa môžu uchádzať obce, združenia obcí, vlastníci verejných vodovodov, verejných kanalizácií a právnické osoby oprávnené na podnikanie v oblasti verejných vodovodov a verejných kanalizácií. Minimálna ani maximálna výška príspevku nie sú stanovené.

 

Výzva je vyhlásená vo forme otvorenej výzvy, ktorej uzavretie nastane vyčerpaním finančných prostriedkov na to vyčlenených. Uzavretie prvého hodnotiaceho kola je 26.9.2017 a druhého kola 22.12.2017. Ďalšie hodnotiace kolá budú uzatvárané spravidla v trojmesačnom intervale do vyčerpania alokácie.

 

Informácia bola zverejnená na stránke:

http://bit.ly/2sTzGtW

Ostatná aktualizácia: streda, 26. júl 2017, 16:35

Prečítané: 0x

Podpora a rozvoj telesnej kultúry (Raiffeisen banka)

Prihlasovanie projektov:

- od 3.7. do 15.8.2017

 

Hlasovanie:

- od 1.9. do 30.9.2017

 

Kto môže žiadať o finančný príspevok?

- materské, základné a stredné školy,

- mimovládne neziskové organizácie,

- mesto alebo obec,

- verejné inštitúcie, ktoré svojou činnosťou vykonávajú verejnoprospešný účel.

 

Raiffeisen banka podporí:

- deti a mládež v tom, aby spolu trénovali a zlepšovali svoje zručnosti a taktiku na dosahovanie výkonov v športe, ktorému sa venujú,

- deti a mládež v tom, aby mohli vzájomne súťažiť, lebo to je prvá a najdôležitejšia motivácia každého športovca,

- organizovanie športových turnajov, súťaži či podujatí, na ktorých budú predvádzane športové výkony detí a mládeže

- súťaže medzi školami či športovými klubmi v komunite,

- materiálno-technické vybavenie, ktoré bude slúžiť deťom a mládeži v ich telesnom rozvoji.

 

Ako požiadať o finančný dar?

- Prihláste svoj projekt online na www.gestopremesto.sk, pričom banka podporí projekty s najvyšším počtom hlasov finančným darom 1 000 eur.

 

Spomedzi všetkých prihlásených projektov v jednotlivých mestách vyberie banka v spolupráci s ľuďmi, ktorí sa venujú verejnej činnosti, 5 projektov, za ktoré môže verejnosť hlasovať. Tá istá organizácia môže v jednom kvartáli prihlásiť len jeden projekt.

 

Kto môže hlasovať za projekt?

- Hlasovať môže každá osoba staršia ako 18 rokov prostredníctvom online formulára na stránke www.gestopremesto.sk. Každá osoba môže v danom kvartáli hlasovať iba raz. Projekty, ktoré získali najvyšší počet hlasov, budú zverejnené nasledujúci pracovný deň po skončení hlasovania.

 

Viac informácií Vám poskytnú v každej pobočke Raiffeisen banky (Na Orave je pobočka Raiffeisen banky v Námestove, pobočka banky sa však nachádza aj v Ružomberku a Liptovskom Mikuláši).

 

Informácia bola zverejnená na stránke:

http://bit.ly/2s5VMhl

Ostatná aktualizácia: štvrtok, 06. júl 2017, 15:58

Prečítané: 113x

Aktualizácia výzvy pre opatrenie 19, podopatrenie 19.2

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020, že z dôvodu predĺženia termínu na uzatvorenie výzvy aktualizovala na webovom sídle PPA, v časti PPA/Podpory/Projektové podpory/PRV 2014-2020/Výzvy/Opatrenie 19/Podopatrenie 19.2/21/PRV/2017 výzvu pre Opatrenie 19 - Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy Leader, podopatrenie 19.2 - Podpora na vykonávanie operácií v rámci stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou, číslo výzvy 21/PRV/2017 (http://bit.ly/2sSEYXE).

 

Dokumenty na stiahnutie:

- Výzva - aktualizácia (http://bit.ly/2s1gknS)

- Výzva ŽoSS_MAS_19_2_aktualizacia2 (http://bit.ly/2tbnqpk)

 

Dokumenty sú zverejnené na stránke:

http://bit.ly/2sSEYXE

 

a tiež na stránke:

http://bit.ly/2qUQuju

Ostatná aktualizácia: streda, 14. jún 2017, 15:19

Prečítané: 231x

Výzva č. 22/PRV/2017 na opatrenie 7, podopatrenie 7.4 pre obce do 1000 obyvateľov

Pôdohospodárska platobná agentúra vyhlásila výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z PRV pre:

- opatrenie 7 – Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach,

- podopatrenie 7.4Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry.

 

Indikatívna výška finančných prostriedkov určených na vyčerpanie vo výzve predstavuje 26 000 000 € (24 900 000 € mimo Bratislavský kraj a 1 100 000 € pre Bratislavský kraj) v členení:

 

- Aktivita č. 1 – investície súvisiace s vytváraním podmienok pre trávenie voľného času vrátane príslušnej infraštruktúry – napr. výstavba/rekonštrukcia/modernizácia športovísk a detských ihrísk, amfiteátrov, investície do rekonštrukcie nevyužívaných objektov v obci pre komunitnú/spolkovú činnosť vrátane rekonštrukcie existujúcich kultúrnych domov – spolu 12 500 000 € (12 000 000 € mimo Bratislavský kraj a 500 000 € pre Bratislavský kraj);  

 

- Aktivita č. 2investície zamerané na zriadenie nových, prístavba, prestavba, rekonštrukcia a modernizácia existujúcich domov smútku vrátane ich okolia + Aktivita č. 3investície súvisiace so zvyšovaním kvality života obyvateľov – investície spojené s odstraňovaním malých tzv. divokých skládok odpadov resp. opusteného odpadu + Aktivita č. 4 – investície súvisiace s vytváraním podmienok pre rozvoj podnikania – rekonštrukcie nevyužívaných objektov v obci pre podnikateľskú činnosť, výstavba/rekonštrukcia tržníc pre podporu predaja miestnych produktov a pod. + Aktivita č. 5 - investície do využívania OZE vrátane investícií spojenými s úsporou energie – len ako súčasť investícií do miestnych služieb – spolu 8 500 000 € (8 000 000 € mimo Bratislavský kraj a 500 000 € pre Bratislavský kraj);

 

- Aktivita č. 6 – investície súvisiace so zvýšením bezpečnosti t.j. nákup prídavných zariadení na komunálnu techniku na čistenie, údržbu zelene a zimnú údržbu ciest/miestnych komunikácií a chodníkov (malé zariadenia) a investície súvisiace so zvýšením bezpečnosti a prevencie proti vandalizmu na verejných priestoroch (montáž kamerových systémov a iných bezpečnostných prvkov) – spolu 5 000 000 € (4 900 000 € mimo Bratislavský kraj a 100 000 € pre Bratislavský kraj).

 

Oprávnení žiadatelia (prijímatelia):

 

Prijímateľmi sú:

- obce vo vidieckych oblastiach s počtom obyvateľov do 1 000 (vrátane);

- združenia obcí s právnou subjektivitou (s počtom obyvateľov do 1 000 vrátane).

 

Pozn.: V rámci združení obcí tieto združenia môžu zahŕňať aj obce nad 1000 obyvateľov, ale investície môžu byť realizované len v obciach do 1000 obyvateľov.

 

Zoznam obcí do 1000 obyvateľov k 31.12.2014 je tvorí prílohu č. 7 tejto výzvy.

 

Aktivity a ich financovanie:

 

1. investície súvisiace s vytváraním podmienok pre trávenie voľného času vrátane príslušnej infraštruktúry – napr. výstavba/rekonštrukcia/modernizácia športovísk a detských ihrísk, amfiteátrov, investície do rekonštrukcie nevyužívaných objektov v obci pre komunitnú/spolkovú činnosť vrátane rekonštrukcie existujúcich kultúrnych domov – výška oprávnených výdavkov na jeden projekt – min.: 10 000 € a max.: 150 000 €,

2. investície zamerané na zriadenie nových, prístavba, prestavba, rekonštrukcia a modernizácia existujúcich domov smútku vrátane ich okolia – výška oprávnených výdavkov na jeden projekt – min.: 10 000 € a max.: 120 000 €,

3. investície súvisiace so zvyšovaním kvality života obyvateľov – investície spojené s odstraňovaním malých tzv. divokých skládok odpadov resp. opusteného odpadu – výška oprávnených výdavkov na jeden projekt – min.: 10 000 € a max.: 50 000 €,

4. investície súvisiace s vytváraním podmienok pre rozvoj podnikania – rekonštrukcie nevyužívaných objektov v obci pre podnikateľskú činnosť, výstavba/rekonštrukcia tržníc pre podporu predaja miestnych produktov a pod. – výška oprávnených výdavkov na jeden projekt – min.: 10 000 € a max.: 200 000 €,

5. investície do využívania OZE vrátane investícií spojenými s úsporou energie – len ako súčasť investícií do miestnych služieb – výška oprávnených výdavkov na jeden projekt – min.: 10 000 € a max.: 100 000 €,

6. investície súvisiace so zvýšením bezpečnosti a prevencie proti vandalizmu na verejných priestoroch (montáž kamerových systémov a iných bezpečnostných prvkov) a investície súvisiace so zvýšením bezpečnosti t.j. nákup prídavných zariadení na komunálnu techniku na čistenie, údržbu zelene a zimnú údržbu ciest/miestnych komunikácií a chodníkov (malé zariadenia) – výška oprávnených výdavkov na jeden projekt – min.: 10 000 € a max.: 100 000 €.

 

Výška podpory:

- 100% z celkových oprávnených výdavkov v súlade s maximálnym limitom určeným v tejto výzve.

 

Druh podpory:

- Grant (nenávratný finančný príspevok), možnosť poskytnutia zálohovej platby do výšky max. 50% oprávnených výdavkov.

 

Oprávnené aktivity:

 

- Aktivita 1: investície súvisiace s vytváraním podmienok pre trávenie voľného času vrátane príslušnej infraštruktúry – napr. výstavba/rekonštrukcia/modernizácia športovísk a detských ihrísk, amfiteátrov, investície do rekonštrukcie nevyužívaných objektov v obci pre komunitnú/spolkovú činnosť vrátane rekonštrukcie existujúcich kultúrnych domov;

- Aktivita 2: investície zamerané na zriadenie nových, prístavba, prestavba, rekonštrukcia a modernizácia existujúcich domov smútku vrátane ich okolia;

- Aktivita 3: investície súvisiace so zvyšovaním kvality života obyvateľov – investície spojené s odstraňovaním malých tzv. divokých skládok odpadov resp. opusteného odpadu;

- Aktivita 4: investície súvisiace s vytváraním podmienok pre rozvoj podnikania - rekonštrukcie nevyužívaných objektov v obci pre podnikateľskú činnosť, výstavba/rekonštrukcia tržníc pre podporu predaja miestnych produktov a pod.;

- Aktivita 5: investície do využívania OZE vrátane investícií spojenými s úsporou energie – len ako súčasť investícií do miestnych služieb. Za miestne služby považujú len služby spojené so spolkovou činnosťou v rámci komunitných centier, služby spojené s kultúrou v rámci kultúrnych domov, služby spojené s poskytovaním samosprávnych činností v rámci obecných úradov, služby spojené s predškolskou výchovou v rámci materských škôlok a služieb spojených so športom v rámci obecných športových hál a telocviční;

- Aktivita 6: investície súvisiace so zvýšením bezpečnosti t.j. nákup prídavných zariadení na komunálnu techniku na čistenie, údržbu zelene a zimnú údržbu ciest/miestnych komunikácií a chodníkov (malé zariadenia) a investície súvisiace so zvýšením bezpečnosti a prevencie proti vandalizmu na verejných priestoroch (montáž kamerových systémov a iných bezpečnostných prvkov).

 

Oprávnené výdavky:

 

- výdavky, pri ktorých verejné obstarávanie bolo začaté najskôr dňa 01.12.2014, vynaložené až po predložení ŽoNFP na PPA,

- výdavky vynaložené až po predložení ŽoNFP na PPA, s výnimkou všeobecných výdavkov na prípravné práce súvisiace s výstavbou, rekonštrukciou a modernizáciou nehnuteľného majetku, uvedené v bode 2.2 výzvy, pri ktorých verejné obstarávanie bolo začaté najskôr dňa 01.12.2014 a to v max. výške 5% z oprávnených výdavkov. Pod výdavkami na prípravné práce sa rozumejú výdavky na poplatky architektom, projektantom, inžinierom a konzultantom súvisiace s vypracovaním projektovej dokumentácie (max. 4%), výdavky za stavebný dozor (max. 1%) a. Výdavky na prípravné práce mohli byť vynaložené aj pred predložením ŽoNFP na PPA,

- výdavky na hmotné a nehmotné investície, ktoré sú v súlade s podporovanými aktivitami v rámci tohto podopatrenia, uvedenými v bode 2.2 výzvy, vrátane výdavkov na začlenenie prvkov zelenej infraštruktúry – náklady na následné "ozelenenie" objektov a ich začlenenie do zelenej infraštruktúry obce a vrátane nákladov súvisiacich s investíciami do využívania OZE a do úspor energie, pokiaľ sú tieto investície súčasťou iných investícií v rámci operácie.

 

Podmienky (výber):

 

- Žiadateľ môže v rámci tejto výzvy podať maximálne 2 ŽoNFP, z toho maximálne 1 ŽoNFP za aktivitu 1, maximálne 1 ŽoNFP za jednu z aktivít 2 až 5, maximálne 1 ŽoNFP za aktivitu 6;

- Investície v rámci tejto operácie sú oprávnené na podporu, ak sa príslušné operácie vykonávajú v súlade s plánmi rozvoja obcí vo vidieckych oblastiach a ich základných služieb a sú konzistentné s akoukoľvek príslušnou stratégiou miestneho rozvoja, príp. sa opierajú o Miestnu Agendu 21, resp., iné plány a rozvojové dokumenty;

- Investície do využívania OZE a do úspor energie sú oprávnené, len pokiaľ sú tieto investície súčasťou iných investícií v rámci operácie (projektu);

- V rámci aktivity 6 je ako súčasť investícií súvisiacich so zvyšovaním bezpečnosti a prevenciou proti vandalizmu na verejných priestoroch možné do projektov realizácie montáže kamerových systémov zahrnúť budovanie a modernizáciu verejného osvetlenia;

- Neumožňuje sa umelé rozdeľovanie projektu na etapy, t.z. každý samostatný projekt musí byť po ukončení realizácie funkčný, životaschopný a pod.;

- Povinnosť uplatňovať sociálny aspekt pri verejnom obstarávaní v zmysle Metodického pokyn pri zadávaní zákaziek na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a na poskytnutie služieb pri uplatňovaní sociálneho aspektu pri verejnom obstarávaní pre Program rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2014 - 2020. Povinnosť uplatňovať sociálny aspekt sa vzťahuje na všetky výdavky okrem všeobecných výdavkov na prípravné práce, uvedených v bode 2.3.1 odsek 2 výzvy;

- Investície sa musia realizovať na území Slovenska, v prípade prístupu LEADER/CLLD na území príslušnej MAS.

 

Dátum uzavretia výzvy: 30.11.2017

 

Výzva a dokumenty k výzve sú zverejnené na stránke:

http://bit.ly/2svmQlB

Ostatná aktualizácia: pondelok, 12. jún 2017, 15:29

Prečítané: 336x

23. výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameraná na podporu predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov s kódom OPKZP-PO1-SC111-2017-23

23. výzva v rámci OP KŽP s indikatívnou výškou finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu 5 000 000 EUR z Kohézneho fondu je zameraná na podporu predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov.

 

ŽoNFP je potrebné vypracovať a predložiť prostredníctvom verejnej časti ITMS2014+.

 

Oprávnení žiadatelia:

- Subjekty územnej samosprávy, a to výlučne: obce a združenia obcí,

- MV SR – okresné úrady,

- MŽP SR.

 

Žiadateľ, ktorým je obec, musí mať schválený program rozvoja obce, resp. spoločný program rozvoja obcí a príslušnú územnoplánovaciu dokumentáciu v súlade s ustanovením § 8 ods. 6 (v prípade obce), resp. § 8a ods. 4 (v prípade spoločného programu rozvoja obcí) zákona o podpore regionálneho rozvoja.

 

Oprávnené aktivity:

- V rámci špecifického cieľa 1.1.1: Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov je pre túto výzvu oprávnená nasledovná aktivita:

 

B. Príprava na opätovné použitie a zhodnocovanie so zameraním na recykláciu nie nebezpečných odpadov vrátane podpory systémov triedeného zberu komunálnych odpadov a podpory predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov.

 

V rámci uvedenej aktivity sa podporuje: Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov prostredníctvom obstarania kompostérov, t.j.:

 

a) obstaranie záhradných kompostérov (kompostovacích zásobníkov) (ďalej len „záhradné kompostéry“ alebo „kompostéry“) na predchádzanie vzniku BRKO rodukovaného v domácnostiach, nachádzajúcich sa na území realizácie projektu.

 

Písm. a) je relevantné pre oprávnených žiadateľov, ktorými je obec, resp. združenie obcí. Žiadateľ je povinný poskytnúť kompostéry obstarané v rámci realizácie projektu obyvateľom, resp. domácnostiam nachádzajúcim sa na území realizácie projektu za účelom predchádzania vzniku BRKO.

 

Žiadateľ je povinný poskytnúť kompostéry bezodplatne. Forma a spôsob poskytnutia kompostérov je v kompetencii žiadateľa (napr. zmluva výpožičke, zápisnica s protokolárnymi prebratiami a pod.).

 

Vyprodukovaný kompost nesmie byť obchodovateľný a bude slúžiť na vlastné potreby. O skutočnosti, že vyprodukovaný kompost nesmie byť obchodovateľný a bude slúžiť na vlastnú potrebu domácnosti upovedomí žiadateľ predmetné domácnosti.

 

b) obstaranie záhradných kompostérov na predchádzanie vzniku BRKO vzniknutého pri údržbe zelene na pozemkoch vo vlastníctve oprávneného žiadateľa, resp. obcí tvoriacich predmetné združenie obcí.

 

Písm. b) je relevantné pre všetkých oprávnených žiadateľov.

 

Vyprodukovaný kompost nesmie byť obchodovateľný a bude slúžiť na vlastné potreby oprávneného žiadateľa.

 

Spoločné ustanovenia pre oprávnenú aktivitu (písm. a) a b)):

- Obstaraný majetok ostane vo vlastníctve prijímateľa minimálne počas doby realizácie projektu a 5 rokov po ukončení realizácie projektu. Uvedené nebráni náhrade kompostérov za nové v prípadoch ich znehodnotenia.

 

Žiadateľ je povinný preukázať potrebu, resp. nevyhnutnosť obstarania kompostérov, najmä v nadväznosti na už zavedený iný environmentálny spôsob nakladania s BRKO, ktorý realizuje.

 

Financovanie:

- Minimálna výška príspevku na projekt je 80 000 EUR.

- Maximálna výška príspevku na projekt nesmie presiahnuť 200 000 EUR.

 

Výška spolufinancovania:

- Subjekty územnej samosprávy – 5%.

- Ministerstvo vnútra SR – okresné úrady – 0%.

- Ministerstvo životného prostredia SR – 0%.

 

Harmonogram hodnotiacich kôl:

- Termín uzavretia hodnotiaceho kola 1 - 31.07.2017.

- Termín uzavretia hodnotiaceho kola 2 - 31.10.2017.

- Termín uzavretia kola n - v intervale 3 mesiacov od termínu uzavretia predchádzajúceho hodnotiaceho kola.

 

Výzva bola zverejnená na stránke:

http://bit.ly/2rbsBFG

Ostatná aktualizácia: pondelok, 05. jún 2017, 15:23

Prečítané: 267x

Nadácia Tesco podporí projekty lokálnych komunít

Od 15. mája 2017 je opäť otvorený program "Vy rozhodujete, my pomáhame". Nadácia Tesco vyhlasuje tretiu edíciu grantového programu - „Vy rozhodujete, my pomáhame“, aby podporila projekty zamerané na zlepšenie prostredia vo vašom okolí. Chcete zmeniť detské ihrisko vo vašej komunite, rozvíjať športové aktivity pre deti v škôlke, skrášliť verejné priestranstvá vo vašom susedstve alebo uskutočniť iné dobré projekty vo vašej miestnej komunite? Neváhajte osloviť vhodnú neziskovú organizáciu, obec, škôlku alebo príspevkovú organizáciu a prihláste sa do grantového programu „Vy rozhodujete, my pomáhame“. Celkovo bude medzi 77 projektov prerozdelená suma vyše 100 000 Eur. O víťazovi rozhodnú zákazníci, ktorí budú hlasovať v obchodoch Tesco a vyberú organizácie, ktoré získajú grant vo výške 1 300 Eur.

 

Odporúčania a zapojenia členov komunít alebo TESCO kolegov:

 

Žiadateľom odporúčame zapojiť a zahrnúť do projektov:

- členov vašich miestnych komunít: ako dobrovoľníkov zúčastňujúcich sa na aktivitách v rámci projektu alebo ako skupinu, s ktorou váš projekt odkonzultujete prípadne vám poskytne odporúčanie (spolufinancovanie vášho projektu) alebo

- zamestnancov vášho najbližšieho obchodu spoločnosti Tesco: ako dobrovoľníkov zúčastňujúcich sa na aktivitách vášho projekt či ako podporovateľov, ktorí by vám mohli poskytnúť odporúčanie pre váš projekt alebo poskytnúť ich skúsenosti, konzultácie, know-how, či spolufinancovanie.

 

Na vyššie uvedené zapojenie formou dobrovoľníctva alebo odporúčanie od samotných zamestnancov spoločnosti Tesco, alebo odborníkov, autorít z miestnej komunity bude Grantová komisia prihliadať pri hodnotení projektov.

 

Oprávnení žiadatelia:

 

Mimovládne organizácie:

- nadácie,

- občianske združenia,

- neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby,

- neinvestičné fondy,

- účelové zariadenia cirkví.

 

Miestna samospráva (mestá a obce), materské a základné školy ako aj iné rozpočtové a príspevkové organizácie.

 

O grant sa nemôžu uchádzať podnikateľské subjekty a podnikatelia na základe živnosti, ani fyzické osoby. Pri hodnotení bude zohľadňovaná viacsektorová spolupráca občanov - dobrovoľníkov, mimovládnych organizácií, podnikateľov, mesta, škôl atď. Jedna organizácia môže podať maximálne jeden projekt. Jeden Tesco zamestnanec môže odporučiť iba jeden projekt.

 

Oprávnené náklady (na čo môžu byť financie použité; účelne a primerane vynaložené vo vzťahu k navrhovaným aktivitám):

- nákup materiálu, pomôcok - potrebné na realizáciu a zabezpečenie aktivít projektu,

- cestovné náklady – preprava materiálu, doprava dobrovoľníkov,

- organizačné výdavky – tlač (plagáty, letáky, pozvánky priamo spojené s aktivitami projektu), prenájmy (priestorov pre účely realizácie projektu), kancelárske potreby, poštovné, kuriérske služby,

- odmeny – preplatenie odborných prác vykonaných tretími osobami (napr. odborní lektori),

- mzdové náklady nie vyššie ako 50 % celkovej sumy grantu.

 

Podporované oblasti grantového programu:

- Projekty musia byť zamerané na nasledujúce oblasti (pre každú oblasť uvádzame niekoľko vhodných príkladov nižšie):

 

1. Podpora komunít a komunitných aktivít - rozvoj, ochrana a zlepšenie životného prostredia za účasti komunít a rozvoj komunitného života:

 

- obnova a zlepšenie verejných priestranstiev, parkov, ihrísk, verejných škôlok, škôl, atď.,

- obnova turistických chodníkov,

- sadenie zelene,

- rozvoj a budovanie cyklotrás,

- stavanie a skrášľovanie komunitných záhrad,

- vytváranie príležitostí pre jednotlivé skupiny v rámci komunity (mamičky, penzisti, nezamestnaní, postihnutí ľudia, ľudia v núdzi),

- aktivity podporujúce zamedzovanie plytvania s potravinami (tzv. „foodsharing“ zdieľanie potravín).

 

2. Vzdelanie detí a mladých ľudí, získavanie zručností mladých ľudí a študentov:

 

- príprava detských táborov, stretávanie sa s deťmi, iné edukačné aktivity pre deti,

- príprava/zabezpečenie rekvalifikačných kurzov, tréningy zamerané na pracovné návyky, programy realizované ako pracovná terapia,

- získavanie všeobecných zručností pre zlepšenie uplatnenia sa na trhu práce (písanie životopisu, tréningy komunikačných zručností,..),

- aktivity zamerané na zlepšenie sociálnych zručností – kurzy finančnej gramotnosti, budovanie sociálnych, profesijných sietí, tréningy lídrovských zručností, tréningy tzv. mäkkých zručností (soft skills).

 

3. Zdravie a podpora zdravého životného štýlu – projekty zamerané na získavanie zdravých návykov detí, mladých ľudí a dospelých:

 

- organizovanie besiedok, kurzov, krúžkov varenia či iných foriem s praktickými ukážkami ako sa zdravo stravovať,

- zabezpečenie osvety v oblasti zdravia a zdravého životného štýlu pre deti, mládež ale i dospelých, napríklad prednášky s odborníkmi, semináre, workshopy – eventy o zdraví a zdravom životom štýle atď.,

- rozvoj možností pre zmysluplné trávenie voľného času pre deti a mládež (športové aktivity, detské krúžky, detské kluby a podobne).

 

Poznámka: Ak si nie ste istý, či je váš projekt oprávnený, pokiaľ ide o zameranie, prosím neváhajte kontaktovať programovú koordinátorku Radanu Deščíkovú:

- po zaregistrovaní sa na www.darca.sk cez sekciu Pošta,

- telefonicky na tel. č. 02/5710 8123 alebo na mobilnom telefóne +421 918 580 097.

 

Neoprávnené náklady (čo nemôže byť financované):

- nákup materiálu, zariadení, pomôcok, ktoré vyslovene nesúvisia s aktivitami predkladaného projektu,

- prevádzkové náklady (náklady na energie - elektrina, voda, plyn, mobilné telefóny, dlhodobé prenájmy (prenájom vlastných priestorov), bežné cestovné náklady, reprezentačné náklady, leasing vozidla, poplatky za odpisy auta,…),   

- aktivity realizované pred poskytnutím grantu (t.j. pred podpisom zmluvy o poskytnutí grantu),

- alkohol, tabakové výrobky, občerstvenie,  

- iné, ktoré nie sú účelne a primerane vynaložené.

 

Výška grantu:

- Výška grantu, o ktorú je možné sa uchádzať je 1 300 €. Žiadateľ musí mať v rozpočte uvedenú žiadanú sumu z Nadácie Tesco presne 1 300 €. Žiadaná suma nemôže byť nižšia, ani vyššia. Celková výška finančných prostriedkov, ktoré budú prerozdelené medzi víťazné projekty je viac ako 100 000 €. Podporíme 77 projektov.

 

Termín pre podanie projektov:

- Projekty treba nahrať do systému najneskôr 26.6.2017 (do polnoci), v elektronickej podobe prostredníctvom elektronického formulára na stránke www.darca.sk.

 

Podávanie žiadostí:

- Žiadosť o grant musí organizácia podať cez elektronický formulár na portáli www.darca.sk, na ktorom si žiadateľ vytvorí svoje osobné konto prostredníctvom registrácie. Pri registrácii si žiadateľ vyberie ako darcu „Nadácia Tesco“ a program „Vy rozhodujete, my pomáhame 2017_2“. V prípade, že žiadateľ už je prihlásený cez stránku darca.sk, je potrebné registrovať nový projekt s novou registráciou. 

 

Povinné prílohy:

- Povinné prílohy pri projektoch investičného charakteru:

 

Zdokladovanie právneho vzťahu, a to buď:

a) Vlastníctva - Informatívny výpis z listu vlastníctva (nie na právne úkony), ktorý vydáva miestne príslušná Správa katastra, alebo stiahnutý z katastrálneho portálu.

b) Iného právneho vzťahu oprávňujúceho užívanie plochy – kópia nájomnej zmluvy na dobu neurčitú alebo na minimálne 3 nasledujúce roky od ukončenia grantového programu.

c) Písomný súhlas vlastníka pozemku s úpravami.

d) 3 fotografie pred uskutočnením projektu.

 

- Povinné prílohy pri projektoch neinvestičného charakteru: Nevyžadujú sa.

 

Prílohy je potrebné priložiť ako súčasť projektu do „galérie“ v elektronickom formulári. Fotografia nesmie mať viac ako 2MB, súbor .pdf nesmie mať viac ako 5MB.

 

Hlasovanie:

- Územie Slovenska bude rozdelené na 77 regiónov v okolí obchodov spoločnosti Tesco, v ktorých chceme podporiť rozvoj lokálnych verejnoprospešných projektov. Každý záujemca v procese podávania žiadosti o grant, vypíše do formulára poštové smerové číslo podľa miesta realizácie svojho projektu. Zo všetkých podaných žiadostí v termíne (uzávierka 26.6.2017) následne Grantová komisia vyberie na základe kritérií uvedených ďalej v tomto dokumente, 3 najlepšie projekty za každý región. Vybrané projekty postúpia do hlasovania, ktoré bude prebiehať vo všetkých obchodoch spoločnosti Tesco a začne v období od 3. do 31. októbra 2017. Projekty s najväčším počtom hlasov od zákazníkov spoločnosti Tesco získajú v jednotlivých regiónoch grant. Víťazi budú vyhlásení v novembri.

 

Výber projektov a hodnotenie:

 

Doručené projekty budú najskôr posudzované po formálnej stránke. Z ďalšieho hodnotenia budú vylúčené projekty, ak preto budú nasledovné dôvody:

 

- Žiadosť o grant je predložená neoprávneným subjektom.

- Žiadateľ nedodržal termín uzávierky.

- Žiadateľ neúplne vyplnil žiadosť o grant – chýbajú povinné prílohy.

- Projekt nespĺňa tematické zameranie alebo princípy grantového programu.

- Projekt nemá verejnoprospešný charakter/lokálny charakter.

- Projekt týkajúci sa výhradne rodinných príslušníkov zamestnancov spoločnosti Tesco.

- Nákup zariadenia a vybavenia, na ktoré sa neviažu verejnoprospešné aktivity.

- Projekt navrhnutý s nejasným účelom.

 

Po formálnej kontrole budú hodnotitelia posudzovať splnenie nasledovných kritérií:

 

- Dosah na miestne komunity – realizácia projektu bude mať miestny dopad, projekt podporí miestne komunity, alebo bude vytvárať miestne komunity a bude prínosom pre širšiu cieľovú skupinu. Činnosti sú jasne popísané a sú v súlade s podporovanými oblasťami definované vo grantovej výzve.

 

- Zapojenie a dobrovoľníctvo miestnych komunít – projekty sú iniciované, konzultované alebo odporúčané miestnymi komunitami, či jej členmi. Projekt zapája dobrovoľníkov z miestnych komunít do prípravy, realizácie aktivít predkladaného projektu

 

- Zapojenie a dobrovoľníctvo zamestnancov Tesco – odporúčanie projektu zamestnancom Tesco alebo priama angažovanosť zamestnancov spoločnosti Tesco na príprave a realizácii projektu – dobrovoľnícke hodiny, organizačná podpora, konzultácie, ale aj zručnosti, skúsenosti alebo know-how, prípadne vlastné financovanie (nie je podmienkou!)

 

- Rozpočet – rozpočet je naplánovaný efektívne, primerane k navrhovaným aktivitám a výsledkom.

 

Informácia bola zverejnená na stránke:

http://bit.ly/2rHJQ1k

Ostatná aktualizácia: utorok, 30. máj 2017, 15:36

Prečítané: 299x

Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z OP Rybné hospodárstvo 2014 – 2020

Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) oznamuje, že zverejnila na webovom sídle PPA, v časti PPA / Podpory / Projektové podpory / OP RH 2014-2020 / (http://bit.ly/2qDzSkC) Výzvy na predkladanie ŽoNFP Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Operačného programu Rybné hospodárstvo 2014 – 2020 pre:

 

Opatrenie 2.2.1 Produktívne investície do akvakultúry (čl. 48.1.a, c, d, f, g, h) pre nasledovné aktivity:

 

1. Produktívne investície do akvakultúry - výstavba novej akvakultúrnej prevádzky.

2. Modernizácia existujúcich akvakultúrnych prevádzok.

3. Zlepšenie zdravia a dobrých životných podmienok zvierat.

4. Zvyšovanie kvality produktov alebo ich pridanej hodnoty.

5. Obnova existujúcich produkčných zariadení.

6. Doplnkové činnosti.

 

Opatrenie 2.3.1 Produktívne investície do akvakultúry (čl. 48.1.e, j) pre nasledovné aktivity:

 

1. Znižovanie negatívneho vplyvu alebo zvyšovanie pozitívneho vplyvu na životné prostredie a zvyšovanie efektívnosti využívania zdrojov.

2. Recirkulačné systémy.

 

Informácia bola zverejnená na stránke:

http://bit.ly/2qDms8b

Ostatná aktualizácia: piatok, 09. jún 2017, 12:14

Prečítané: 219x