ISRRA

Switch to desktop

Aktuálna výzva v rámci Environmentálneho fondu - činnosť L3: Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania

Cieľom uvedenej činnosti je finančne podporiť aktivity a opatrenia obcí, samosprávnych krajov a rozpočtových a príspevkových organizácií nimi zriadenými, vedúce k zvyšovaniu energetickej účinnosti existujúcich verejných budov.

 

Oprávnení žiadatelia pre činnosť L3:

1. obec založená v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,

2. príspevkové alebo rozpočtové organizácie zriadené obcou na účely prevádzkovania verejných budov, napr. základných a stredných škôl, materských škôl/predškolských zariadení,

3. samosprávny kraj – v zmysle § 1 zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov,

4. príspevkové alebo rozpočtové organizácie zriadené samosprávnym krajom na účely prevádzkovania verejných budov, napr. základných a stredných škôl, materských škôl/predškolských zariadení.

 

V rámci činnosti je možné realizovať nasledovné aktivity:

1. zateplenie obvodových stien a plášťa budovy,

2. zateplenie/výmena strechy,

3. zateplenie podlahy najnižšieho a stropu najvyššieho podlažia,

4. výmena otvorových výplní (okná, dvere),

5. modernizácia/výmena zdroja tepla a pridružených rozvodov tepla a/alebo teplej vody,

6. práce a dodávky v súvislosti s realizáciou opatrení určených na zachovanie miest hniezdenia, rozmnožovania alebo odpočinku chráneného živočícha, pokiaľ sú tieto miesta dotknuté činnosťou, ktorá je predmetom podpory alebo práce a dodávky v súvislosti s realizáciou opatrení určených na vytvorenie miest hniezdenia, rozmnožovania alebo odpočinku chráneného živočícha, pokiaľ sú tieto miesta dotknuté činnosťou, ktorá je predmetom podpory,

7. kombinácia vyššie uvedených aktivít.

 

Podmienky pre poskytnutie podpory formou dotácie pre činnosť L3:

1. projekty musia byť realizované vo verejných budovách – napr. základné a stredné školy, materské školy/predškolské zariadenia, obecné úrady a domovy sociálnych služieb, kultúrny dom a pod.,

2. projekt musí plniť technické požiadavky a štandardy podľa aktuálne platných legislatívnych predpisov (zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Vyhláška MDVRR SR č. 364/2012 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) a technických noriem v Slovenskej republike (najmä STN 73 0540-2),

3. realizáciou projektu bude dosiahnuté reálne a merateľné zníženie emisií skleníkových plynov a súčasne budú dodržané legislatívne požiadavky pre iné zložky ochrany životného prostredia, napríklad ochranu ovzdušia,

4. efektívnosť vynaložených prostriedkov je daná mernou investičnou náročnosťou v EUR/jednotku zníženia emisií skleníkových plynov - vypočítané z celkových nákladov na realizáciu opatrenia a celkového dosiahnutého zníženia emisií,

5. použité materiály a technologické postupy sú v súlade s platným legislatívnym rámcom pre tento typ aktivít a je dodržaná postupnosť krokov pre komplexnú obnovu budov,

6. maximálna výška podpory je 200 000 EUR na jednu žiadosť, pri dodržaní podmienky minimálneho 5% spolufinancovania zo strany žiadateľa z oprávnených nákladov projektu,

7. maximálna miera podpory je 95% z oprávnených nákladov projektu, pri súčasnom rešpektovaní podmienky pre maximálnu výšku podpory,

8. jeden žiadateľ môže podať len jednu žiadosť o podporu formou dotácie,

9. maximálna dĺžka realizácie aktivít projektu/časti projektu je v období od 01.01.2017 maximálne do 31.10.2017,

10. prijímateľ podpory je povinný poskytnúť prevádzkovateľovi monitorovacieho systému energetickej efektívnosti súbor údajov o svojej celkovej spotrebe energie, o vykonaných opatreniach na zlepšenie energetickej efektívnosti a vynaložených finančných prostriedkoch, a to v elektronickej podobe,

11. realizovať opatrenia na vytvorenie miest hniezdenia, rozmnožovania alebo odpočinku chráneného živočícha, pokiaľ sú tieto miesta dotknuté činnosťou, ktorá je predmetom podpory.

 

Medzi neoprávnené náklady patria napr.: náklady súvisiace s procesom výberu dodávateľa, náklady vynaložené v súvislosti s vypracovaním žiadosti o dotáciu a projektovým riadením, náklady na spracovanie projektovej dokumentácie k stavebnému konaniu, resp. tepelnotechnického posudku, všetky osobné náklady atď.

 

Tepelnotechnický posudok (Príloha č. 15):

- Žiadateľ predkladá doklad spracovaný oprávnenou osobou. V prípade, že sa projekt realizuje na základe stavebného povolenia, musí byť Tepelnotechnický posudok overený v stavebnom konaní v zmysle príslušného stavebného povolenia predkladaného v rámci Prílohy č. 3. Tepelnotechnický posudok musí predovšetkým obsahovať % vyjadrenie dosiahnutých úspor energie na základe porovnania súčasného stavu budovy/budov a stavu budovy/budov po realizácii aktivít projektu vedúcich k znižovaniu energetickej náročnosti budovy. Tento údaj zároveň žiadateľ následne uvádza aj v tabuľke 2.a) Prílohy č. 1 Opis a prínosy projektu.

 

Výberové kritériá pre hodnotenie projektov sú rozdelené na 3 hlavné skupiny:

- technické, finančné a sociálno-ekonomické kritériá (podrobnejšie sú uvedené v dokumente - Rozšírenie špecifikácie činností podpory formou dotácie pre rok 2017 – činnosť L3).

 

Predkladanie žiadostí:

- termín na predloženie žiadostí je do 15.03.2017 (vrátane), pričom rozhodujúci je dátum fyzického doručenia do podateľne Environmentálneho fondu, nie dátum odoslania tejto žiadosti na poštovú prepravu. Uvedená lehota sa vzťahuje aj na elektronickú verziu žiadosti odosielanú prostredníctvom on-line webovej aplikácie,

- žiadateľ predkladá žiadosť v elektronickej aj písomnej forme.

 

Dokumenty na stiahnutie:

- Rozšírenie špecifikácie činností podpory formou dotácie pre rok 2017 - činnosť L3 (http://bit.ly/2h7gh3n)

- Príručka pre žiadateľov o poskytnutie podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu na činnosť L3: Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania (http://bit.ly/2hN2tiR)

 

Všetky dôležité informácie a dokumenty nájdete na stránke:

http://bit.ly/29cz2lC

Ostatná aktualizácia: piatok, 16. december 2016, 15:01

Prečítané: 192x

AKTUALIZÁCIA č.1 k Výzve na predkladanie ŽoNFP pre oblasť dopravy č. IROP-PO1-SC121-2016-9

Ostatná aktualizácia: štvrtok, 15. december 2016, 17:03

Prečítané: 134x

Aktuálna výzva v rámci Environmentálneho fondu - činnosť C4: Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom

Predmetom podpory je sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom, ktoré sa nachádzajú v katastri obce/žiadateľa, a v prípade ktorých príslušné orgány štátnej správy odpadového hospodárstva začali konanie na zistenie osoby zodpovednej pred nadobudnutím účinnosti zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, t. j. pred 01.01.2016, resp. v prípade ktorých príslušné orgány štátnej správy odpadového hospodárstva začali konanie na zistenie osoby zodpovednej, resp. orgán policajného zboru začal trestné stíhanie, po nadobudnutí účinnosti zákona o odpadoch, t. j. po 01.01.2016.

 

Podpora nie je určená na miesta s nezákonne umiestneným odpadom, ktoré boli riešené v rámci schválených žiadostí Rozšírenej špecifikácie činností podpory formou dotácie pre roky 2015 a 2016 v oblasti C: Rozvoj odpadového hospodárstva, Činnosť C4: Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom.

 

Podpora ďalej nie je určená na uzatváranie a rekultiváciu skládok odpadov, ktoré mali akékoľvek povolenie na prevádzkovanie skládky odpadov od príslušného orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva alebo od Slovenskej inšpekcie životného prostredia, alebo boli povolené v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

 

Podpora ďalej nie je určená na sanáciu lokalít, ktoré sú definované podľa zákona č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov ako environmentálne záťaže.

 

Oprávnení žiadatelia pre činnosť C4:

1. obec založená v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,

2. združenie obcí v zmysle § 20b - f zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov ako združenie obcí, alebo v zmysle § 20i ods. 2 zákona 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov ako záujmové združenie právnických osôb.

 

V rámci činnosti je možné realizovať nasledovné aktivity:

- zber odpadu v miestach s nezákonne umiestneným odpadom,

- odvoz/zvoz/doprava odpadu z miest s nezákonne umiestneným odpadom na skládku odpadov/do spaľovne odpadov,

- uloženie/zneškodnenie odpadu z miesta s nezákonne umiestneným odpadom na skládku odpadov/v spaľovni odpadov,

- vytriedenie a zhodnotenie odpadu, ak je to vzhľadom na charakter umiestneného odpadu možné alebo účelné,

- sanácia/úprava miesta s nezákonne umiestneným odpadom do pôvodného stavu, avšak iba v kombinácii a v následnosti na vyššie uvedené aktivity,

- kombinácia vyššie uvedených aktivít.

 

Oprávnené náklady:

1. náklady súvisiace s realizáciou vyššie uvedených aktivít,

2. náklady na práce a služby v súvislosti so zberom odpadu z miest s nezákonne umiestneným odpadom,

3. náklady na práce a služby v súvislosti so zvozom/odvozom odpadu z miest s nezákonne umiestneným odpadom na skládku odpadu/do spaľovne odpadov,

4. náklady na práce a služby v súvislosti s vytriedením a zhodnotením odpadu z miest s nezákonne umiestneným odpadom znížené o výnosy plynúce z tohto zhodnotenia,

5. náklady na uloženie odpadu z miest s nezákonne umiestneným odpadom na skládke odpadu,

6. náklady na zneškodnenie odpadu z miest s nezákonne umiestneným odpadom v spaľovni odpadov,

7. náklady na práce a služby súvisiace s úpravou/sanáciou miesta s nezákonne umiestneným odpadom do pôvodného stavu,

8. vynaložené a realizované v období od 01.01.2017 maximálne však do 30.09.2017.

 

Medzi neoprávnené náklady patria napr. náklady na realizáciu aktivít projektu v miestach s nezákonne umiestneným odpadom, ktoré boli riešené v rámci schválených žiadostí Rozšírenej špecifikácie činností podpory formou dotácie pre roky 2015 a 2016 v oblasti C: Rozvoj odpadového hospodárstva, Činnosť C4: Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom a iné náklady (napr. náklady súvisiace s procesom výberu dodávateľa, náklady vynaložené v súvislosti s vypracovaním žiadosti o dotáciu a projektovým riadením, náklady na spracovanie projektovej dokumentácie k stavebnému konaniu, všetky osobné náklady a iné).

 

Podmienky pre poskytnutie podpory formou dotácie pre činnosť C4:

1. maximálna výška podpory je 50.000,- EUR na jednu žiadosť, pri dodržaní podmienky minimálneho 5% spolufinancovania zo strany žiadateľa z oprávnených nákladov projektu,

2. maximálna miera podpory je 95% z oprávnených nákladov projektu, pri súčasnom rešpektovaní podmienky pre maximálnu výšku podpory,

3. jeden žiadateľ môže podať len jednu žiadosť o podporu formu dotácie, pričom v rámci žiadosti môže riešiť sanáciu viacerých miest s nezákonne umiestneným odpadom nachádzajúcich sa v katastri obce, resp. obcí (v prípade žiadateľov-združení obcí),

4. výška nákladov projektu (celková suma rozpočtu) uvedených v Podrobnej kalkulácii nákladov a ich špecifikácii k žiadosti o podporu formou dotácie je konečná a nie je možné ju v prípade schválenia žiadosti ďalej navýšiť,

5. maximálna dĺžka realizácie aktivít projektu/časti projektu je v období od 01.01.2017 maximálne však do 30.09.2017,

6. zhodnotenie alebo zneškodnenie všetkého odpadu, ktorý je umiestnený na mieste/ach s nezákonne uloženým odpadom, ktoré je/sú predmetom žiadosti o podporu formou dotácie,

7. začatie konania:

a) pred 01.01.2016 - na zistenie osoby zodpovednej za nezákonné umiestnenie odpadu pred nadobudnutím účinnosti zákona o odpadoch vydaný príslušným orgánom štátnej správy odpadového hospodárstva alebo

b) po 01.01.2016 - na zistenie osoby zodpovednej za nezákonné umiestnenie odpadu po nadobudnutí účinnosti zákona o odpadoch vydaný príslušným orgánom štátnej správy odpadového hospodárstva, resp. orgánom policajného zboru,

8. dokladovanie umiestnenia/polohy miesta s nezákonne umiestneným odpadom a jeho umiestnenia v katastri obce (kópia snímku z katastrálnej mapy a Výpis z listu vlastníctva),

9. čestné vyhlásenie štatutárneho zástupcu žiadateľa o oprávnenosti žiadateľa realizovať aktivity projektu na dotknutých pozemkoch, na ktorých je/sú evidované miesto/a s nezákonne umiestneným odpadom, ktorých sanácia je predmetom predkladanej žiadosti (ak relevantné),

10. dokladovanie uloženia odpadu na skládke odpadov/v spaľovni odpadu (napr. faktúrou),

11. dokladovanie vytriedenia a zhodnotenia odpadu v zariadení na to určenom (napr. faktúrou).

 

Oprávnené náklady ako aj úhrada spolufinancovania zo strany príjemcu dotácie musia byť v súlade so slovenským právnym poriadkom a realizované v období od 01.01.2017 maximálne však do 30.09.2017.

 

V súvislosti s vyššie uvedeným termínom odporúčame žiadateľom začať proces výberu dodávateľa ešte pred ukončením schvaľovacieho procesu. Zároveň odporúčame do zamýšľaného návrhu obsahu zmluvy s vybraným dodávateľom (ako výstupu takéhoto procesu výberu dodávateľa) zakomponovať odkladaciu podmienku účinnosti naviazanú na účinnosť Zmluvy o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie.

 

Predkladanie žiadostí:

- termín na predloženie žiadostí je do 15.03.2017 (vrátane), pričom rozhodujúci je dátum fyzického doručenia do podateľne Environmentálneho fondu, nie dátum odoslania tejto žiadosti na poštovú prepravu. Uvedená lehota sa vzťahuje aj na elektronickú verziu žiadosti odosielanú prostredníctvom on-line webovej aplikácie,

- žiadateľ predkladá žiadosť v elektronickej aj písomnej forme.

 

Dokumenty na stiahnutie:

- Rozšírenie špecifikácie činností podpory formou dotácie pre rok 2017 (Činnosť C4) (http://bit.ly/2hnOHC6)

- Príručka pre žiadateľov o poskytnutie podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu pre rok 2017 na činnosť C4: Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom (http://bit.ly/2gNxy4b)

 

Všetky dôležité informácie a dokumenty nájdete na stránke:

http://www.envirofond.sk/sk/podpora/dotacie

Ostatná aktualizácia: štvrtok, 15. december 2016, 14:33

Prečítané: 136x

Výzva OP ĽZ DOP 2016/2.1.1/02 - Nové alebo inovatívne programy na zlepšenie samozamestnania mladých ľudí

Riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje oznamuje, že Implementačná agentúra MPSVR SR vyhlásila výzvu na predkladanie žiadostí o NFP s názvom Nové alebo inovatívne programy na zlepšenie samozamestnania mladých ľudí . Informácie o vyhlásenej výzve sú dostupné tu.

 

Ostatná aktualizácia: utorok, 13. december 2016, 20:03

Prečítané: 143x

MV SR podporí svojpomocnú výstavbu obydlí prostredníctvom mikropôžičiek

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (MV SR) ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Ľudské zdroje (OP ĽZ) poskytne 13,5 milióna eur na finančné nástroje pre svojpomocnú výstavbu obydlí a podporu sociálnych podnikov. Návratový charakter finančných nástrojov zabezpečí dlhodobo udržateľnú formu pomoci pre marginalizované rómske komunity.

Vláda SR sa v decembri 2013 uznesením zaviazala k podpore finančných nástrojov vo výške 3% zo všetkých operačných programov v programovom období 2014-2020. MV SR poskytne z prioritnej osi 6 OP ĽZ 11 535 516 eur z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a 2 035 679 eur zo štátneho rozpočtu.

„Finančné nástroje sú vo viacerých krajinách Európskej únie zaužívanou, úspešnou alternatívou k nenávratným finančným príspevkom. Do procesu finančnej podpory umožňujú zapájať expertov zo súkromnej sféry. Výhodou je aj ich návratnosť v budúcnosti a možnosť ich opätovného použitia v súlade s cieľmi operačného programu,“ uviedla generálna riaditeľka sekcie európskych programov Adela Danišková.

Finančné nástroje v rámci prioritnej osi 6 OP ĽZ podporia mikropôžičkové programy zamerané na svojpomocnú výstavbu obydlí marginalizovaných rómskych komunít. „Podľa merateľných ukazovateľov sa alokované prostriedky použijú na vybudovanie minimálne 500 rómskych obydlí s dobrými podmienkami bývania. Tieto zmeny sa dotknú najmenej 3 334 osôb. Ďalšia finančná dotácia bude smerovať do oblasti sociálnych podnikov,“ povedala riaditeľka odboru pre inklúziu marginalizovaných rómskych komunít Lucia Rozkopálová.

OP ĽZ v gescii MV SR už poskytlo prvú časť finančných prostriedkov Slovenskej záručnej a rozvojovej banke, ktorá ich prevedie do základného imania Slovenského investičného holdingu. Odtiaľ budú financie smerovať finančným sprostredkovateľom (napr. komerčným bankám a iným inštitúciám zo súkromného sektora), ktorí budú mať na starosti proces samotného financovania konkrétnych projektov formou rôznych finančných produktov (napr. úvery).

O finančný príspevok z finančného nástroja budú môcť požiadať obce s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít, ale aj mimovládne neziskové organizácie a ďalšie subjekty.

Finančné nástroje považuje EÚ za efektívny a účelový nástroj z hľadiska ich pozitívneho vplyvu na rozvoj kapitálového trhu a riešenie ekonomickej situácie v SR. Je možné ich použiť opakovane. Vstupom finančných sprostredkovateľov do celého procesu dochádza k prepojeniu financovania z verejných a súkromných zdrojov, čo má zároveň vplyv na rozhodnutia súkromných investorov podieľať sa na spoluinvestíciách spoločne s verejným sektorom. Financie z finančného nástroja sa môžu na podporu cieľov operačného programu používať do konca obdobia oprávnenosti, respektíve do konca obdobia udržateľnosti (osem rokov po konci oprávnenosti). O ich následnom využití rozhodne vláda SR.

Slovenský investičný holding, ktorý bude poskytovanie finančnej podpory zastrešovať, vznikol v roku 2014 z iniciatívy Ministerstva financií SR.

Ostatná aktualizácia: utorok, 13. december 2016, 19:57

Prečítané: 156x

Ministerstvo pôdohospodárstva otvorilo možnosť získať finančné prostriedky na cezhraničnú spoluprácu s Rakúskom

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV) spustilo výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratné finančné príspevky v rámci cezhraničnej spolupráce s Rakúskom. Zamerané sú na výskum a inovácie, ochranu prírodného a kultúrneho dedičstva a biodiverzity, udržateľné dopravné riešenia a posilnenie cezhraničnej správy a inštitucionálnej spolupráce. Na výzvy je vyčlenených 57 miliónov eur.

Prvá výzva má názov „Prispievanie k inteligentnému cezhraničnému regiónu“. V rámci nej je možné žiadať finančné prostriedky napríklad na podporu investovania podnikov do výskumu a inovácií, vývoja produktov a služieb, prenosu technológií, sociálnych a ekologických inovácií, aplikácií verejných služieb, stimulácie dopytu či rozšírenia výrobných kapacít. Celková alokácia na výzvu z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR) je 19 683 142 €. Výzva je otvorená do vyčerpania finančnej alokácie.

Druhá výzva má názov „Ochrana prírodného a kultúrneho dedičstva a biodiverzity“. Jej cieľom je zachovanie, ochrana, podpora a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva, ako aj ochrana a obnova biologickej diverzity pôdy a podpora ekosystémových služieb vrátane prostredníctvom siete Natura 2000 a zelených infraštruktúr. Celková alokácia na výzvu z prostriedkov EFRR je 27 820 000 eur. Termín uzavretia hodnotiaceho kola je 28.2.2017.

Tretia výzva s názvom „Podpora udržateľných dopravných riešení“ má za cieľ vývoj a zlepšovanie ekologicky priaznivých dopravných systémov a multimodálnych prepojení v záujme podpory udržateľnej regionálnej a miestnej mobility. Celková alokácia na výzvu z prostriedkov EFRR je 9 655 000 eur. Termín uzavretia hodnotiaceho kola je 28.2.2017.

Štvrtou výzvou je „Posilnenie cezhraničnej správy a inštitucionálnej spolupráce“. Celková alokácia na výzvu z prostriedkov EFRR je 14 180 976 eur. Výzva je otvorená do vyčerpania finančnej alokácie.

Riadiacim orgánom v rámci Programu spolupráce Interreg V A Slovenská republika – Rakúsko je Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Programová oblasť zahŕňa na slovenskej strane Bratislavský a Trnavský samosprávny kraj, na rakúskej strane severné a stredné Burgenlandsko, Viedeň a Dolné Rakúsko. Potenciálni žiadatelia môžu pri príprave projektov využiť aj konzultácie a dni otvorených dverí. Podrobné informácie sú uvedené na internetovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka www.mpsr.sk alebo na špecializovanej stránke programu Intereg Slovenská republika - Rakúsko www.sk-at.eu.

Prioritná os: 1. Prispievanie k inteligentnému cezhraničnému regiónu
http://www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=1&id=10887

Prioritná os: 2. Ochrana prírodného a kultúrneho dedičstva a biodiverzity
http://www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=1&id=10886

Prioritná os: 3. Podpora udržateľných dopravných riešení
http://www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=1&id=10884

Prioritná os: 4. Posilnenie cezhraničnej správy a inštitucionálnej spolupráce
http://www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=1&id=10883

 


Ostatná aktualizácia: streda, 14. december 2016, 17:06

Prečítané: 153x