ISRRA

Switch to desktop

Inovatívna základná škola (Nadácia Slovenskej sporiteľne)

Nadácia Slovenskej sporiteľne dlhodobo podporuje finančné vzdelávanie na Slovensku. Ďalším cieľom v oblasti vzdelávania je podporovať rôzne inovatívne metódy výučby na základných školách, ich využitie v praxi, a samotné vzdelávanie učiteľov. 

 

Nový grantový program Inovatívna základná škola je určený pre štátne, cirkevné aj súkromné základné školy. Cieľom je podporiť projekty, ktoré sú zamerané na zvyšovanie finančnej gramotnosti a inovatívny prístup vo vzdelávaní.

 

Z jednej školy môže byť v tomto grantovom programe predložený iba jeden projekt. V prípade predloženia viacerých projektov jednou školou, budú všetky projekty z grantového programu vylúčené.

 

Základné informácie o grante:

- oblasti podpory: finančné vzdelávanie a podpora inovatívnych metód vzdelávania,    

- grantová výzva je určená pre všetky typy základných škôl na Slovensku s právnou subjektivitou,

- výška podpory je v rozmedzí 2 000 – 3 000 eur/projekt (projekty s požadovanou sumou od Nadácie SLSP mimo týchto limitov budú z hodnotenia vyradené ako neoprávnené),

- finančná spoluúčasť žiadateľa v rámci predkladaného projektu nie je nevyhnutná,

- celková suma na prerozdelenie je 60 000 eur,

- prijímanie žiadostí: 1.4.2017 – 28.4.2017,

- uzávierka pre podávanie žiadostí: 28.4.2017, 13:00 hod.

 

Z hodnotenia budú vylúčené žiadosti, ktoré sú zamerané len na vzdelávanie učiteľov alebo na samotný nákup pomôcok.

 

Z grantu je možné hradiť nasledovné typy nákladov:

- registračný poplatok na odborné školenie pre učiteľov, ktoré sa vzťahuje k obsahu projektu

- materiál a technické pomôcky, ktoré sú priamo potrebné pre realizáciu projektu,

- z grantu je možné hradiť odmenu pre koordinátora, max. do výšky 400,- eur,

- cestovné, vstupné.

 

Rozpočet nesmie byť zložený len z jedného typu nákladov.

 

Z grantu nie je možné hradiť:

- cestovné náklady, ktoré nie sú priamo spojené s realizáciou projektu, amortizácia vozidla,

- prevádzkové náklady školy (nájomné a energie),

- odmena pre sprostredkovateľov zabezpečujúcich napísanie projektu,

- bankové poplatky.

 

Projekty, ktoré budú spĺňať požadované podmienky, vyhodnotí nezávislá odborná hodnotiaca komisia na základe nasledovných kritérií:

- významnou súčasťou projektu musí byť interaktivita so žiakmi,

- projekt bude zameraný na rozvoj tvorivosti, komunikácie, tímovej práce,

- cieľom projektu je získavanie nových vedomostí a overenie si nových vedomostí v praxi,

- projekt je obsahovo kvalitný, zrozumiteľný, konkrétny a presvedčivý, sú jasné ciele, očakávané výsledky i aktivity, ktoré k nim vedú,

- rozpočet je naplánovaný efektívne, primerane k navrhovaným aktivitám a výsledkom,

- projekt musí byť plánovaný podľa časového harmonogramu výzvy, vrátane finančného čerpania,

- pri výbere úspešných projektov bude posudzovaný aj dlhodobý prínos a zapájanie širšej školskej komunity.

 

Zasielanie projektov:

- Žiadosti sa podávajú výlučne cez elektronickú podateľňu Nadácie Slovenskej sporiteľne (http://podatelna.slsp.sk). Žiadosti podané akýmkoľvek iným spôsobom nebudú akceptované.

 

Povinné prílohy:

Pri podávaní žiadosti je nutné v časti Galéria nahrať do elektronickej podateľne povinné prílohy:

- Zriaďovacia listina (sken);

- Potvrdenie o pridelení IČO;

- Písomný súhlas riaditeľa školy s podaným projektom (sken).

 

Akékoľvek iné prílohy, ktoré môžu napomôcť k lepšiemu pochopeniu vami navrhovaného projektu, sú dobrovoľné. Prosíme, aby ste neprikladali dokumenty, ktoré s projektom nesúvisia.

 

Dokument na stiahnutie:

- Grantová výzva (http://bit.ly/2o5kfka)

 

Kontaktná osoba v prípade konzultácie projektu:

- Katarína Téglássyová – Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. , 0918 579 816. 

 

Viac informácií k výzve nájdete na stránke:

http://bit.ly/2o5dA9Z

Ostatná aktualizácia: utorok, 28. marec 2017, 15:21

Prečítané: 20x

Ministerstvo vnútra SR vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti prevencie kriminality

Vyhlasovateľ výzvy: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky.

 

Termín uzávierky: 8. máj 2017 (rozhodujúci je dátum uvedený na poštovej podacej pečiatke na obálke žiadosti).

 

Oprávnení žiadatelia:

- Fyzické osoby a právnické osoby; dotáciu nemožno poskytnúť žiadateľovi, ktorý je štátnym orgánom, štátnou rozpočtovou organizáciou, štátnou príspevkovou organizáciou alebo štátnym účelovým fondom. 

 

Financovanie a spolufinancovanie:

- Dotáciu na projekt je možné poskytnúť maximálne do výšky 66 000 €.

- Dotáciu možno poskytnúť žiadateľovi, ktorý preukáže, že má na financovanie projektu zabezpečených aspoň 20 % finančných prostriedkov z iného zdroja ako zo štátneho rozpočtu.

- Disponibilný objem finančných zdrojov pre túto výzvu je 1 328 000 €.

 

Priority:

1. Znižovanie kriminality a inej protispoločenskej činnosti:

- Najmä: závažná a organizovaná trestná činnosť; obchodovanie s drogami; obchodovanie s prekurzormi a pre-prekurzormi; odhaľovanie obchodovania s drogami a psychoaktívnymi látkami cez internet; obchodovanie s ľuďmi; sexuálne vykorisťovanie detí a detská pornografia; počítačová kriminalita; trestné činy extrémizmu; eliminácia propagácie kriminality prostredníctvom všetkých druhov médií (film, TV, rozhlas, internet, tlačoviny); hospodárska a majetková trestná činnosť; korupcia; obchodovanie so zbraňami a cezhraničná trestná činnosť; trestné činy proti životnému prostrediu.

 

2. Zvyšovanie bezpečnosti miest a obcí:

- Najmä: začleňovanie prevencie kriminality do koncepcií rozvoja krajov a obcí; vytvorenie komplexného prístupu k bezpečnosti v sociálne vylúčených a iných rizikových lokalitách; zvyšovanie pocitu bezpečia obyvateľov a návštevníkov.

 

3. Prevencia kriminality v rizikových skupinách:

- Najmä: deti a mládež; ženy; seniori; rodina; sociálne vylúčené komunity, t.j. nezamestnaní, bezdomovci, zdravotne a telesne postihnutí; osoby prepustené z výkonu trestu – účinnejšia resocializácia páchateľov trestných činov; prvopáchatelia trestných činov; recidivisti – boj proti recidíve; prevencia páchania trestnej činnosti z rodovo, rasovo a nábožensky motivovanej nenávisti; prevencia páchania trestnej činnosti na LGBT – lesbických, gay, bisexuálnych a transrodových osobách; prevencia drogových závislostí vo všeobecnosti, ale aj s dôrazom na prevenciu užívania drog u vodičov motorových vozidiel; detekcia nových psychoaktívnych látok pokročilými laboratórnymi analýzami; prevencia užívania drog a obchodovania s drogami vo väzniciach; cielená prevencia, zameraná na mladistvých a prvo-páchateľov drogových trestných činov (t.j. intervenčné programy, smerujúce k odradeniu od ich páchania).

 

4. Pomoc obetiam trestných činov:

- Najmä: poradenstvo a pomoc obetiam; zvlášť zraniteľné skupiny – deti a mládež, ženy, seniori, národnostné menšiny, obete domáceho násilia, obete obchodovania s ľuďmi.

 

Upozornenie:

- Dotáciu nemožno využiť na úhradu výdavkov ekonomickej kategórie 640 – Bežné transfery (napríklad: pracovná neschopnosť, odchodné, odstupné a podobne).

- Predložený projekt (bez príloh) môže obsahovať maximálne 10 strán.

- Originál so všetkými prílohami a náležitosťami musí byť zviazaný v hrebeňovej väzbe, alebo pevnej väzbe, všetky strany musia byť očíslované a verifikované podpisom žiadateľa (štatutárnym zástupcom).

- Žiadosť o poskytnutie dotácie sa predkladá s prílohami v jednom origináli a v elektronickej verzii na CD alebo DVD nosiči. Textové súbory a súbory obsahujúce tabuľky musia byť skenované do formátu .pdf a grafické súbory do niektorého z formátov (.gif; .png; .jpg; .tiff) čitateľných bežnou výbavou PC.

Žiadosť o poskytnutie dotácie musí byť doručená príslušnému okresnému úradu v sídle kraja v zalepenej obálke. Na obálke je potrebné viditeľne označiť: „DOTÁCIE – NEOTVÁRAŤ. Výzva Ministerstva vnútra Slovenskej republiky pre rok 2017“.

- Adresou na predkladanie žiadostí je príslušný okresný úrad v sídle kraja, v ktorého územnom obvode má predkladateľ trvalý pobyt, ak žiadateľom je fyzická osoba, alebo sídlo, ak žiadateľom je právnická osoba. Ak je žiadateľom vyšší územný celok alebo obec, žiadosť predkladajú okresnému úradu v sídle kraja, v ktorého územnom obvode sa nachádzajú.

 

Všetky dôležité informácie a dokumenty k výzve sú zverejnené na stránke Ministerstva vnútra SR:

http://bit.ly/2nr0nXe

Ostatná aktualizácia: pondelok, 27. marec 2017, 15:15

Prečítané: 37x

Náučné chodníky - nový grantový program je otvorený (Nadácia Volkswagen Slovakia)

Ako odpoveď na váš záujem o aktivity s tematikou životného prostredia otvorila Nadácia nový grantový program. Slovensko je síce malá krajina, ale z prírodného hľadiska veľmi rôznorodá a bohatá na prírodné zaujímavosti. Vybudovanie náučných chodníkov najrôznejšieho druhu má podporiť informovanosť o význame jedinečných prírodných území po celom Slovensku. Náučné chodníky majú dlhodobý význam z hľadiska interaktívneho zážitkového vzdelávania priamo v prírode. Ak máte dobrý nápad a chcete, aby sa o prírodných krásach vášho regiónu dozvedeli aj ostatní, dajte nám o ňom vedieť v žiadosti o grant.

 

Ciele grantového programu:

- Obnova alebo výroba náučných chodníkov v zaujímavých lokalitách chránených prírodných území alebo inak hodnotných krajinných oblastí.

- Začlenenie náučného chodníka do vzdelávacieho procesu (ako učebnej pomôcky) – organizácia interaktívnych eko-vzdelávacích aktivít pre materské školy/školy z regiónu.

- Rozšírenie vedomostí detí a mladých o životnom prostredí a ochrane prírody vo vlastnom regióne.

- Podpora dobrovoľníckych a verejnoprospešných aktivít v rámci komunít.

 

Základné kritéria podpory projektu:

- Má vzdelávací a dlhodobý charakter.

- Má projektový charakter: popis aktivít na dosiahnutie cieľov, jasný časový, obsahový a finančný plán, presne stanovený spôsob šírenia výsledkov.

- Dodržiava nosnú tému a cieľ: podpora dobrovoľníckej a verejnoprospešnej aktivity zameranej na vzdelávanie detí a mladých v oblasti životného prostredia a jeho ochrany v regióne.

- Pravdivo uvádza všetky participujúce podnikateľské subjekty.

- Nemá politické ani protiústavné zameranie ani účastnícke pozadie.

- Realizuje sa na Slovensku.

- Podporuje participáciu komunity.

- Účasť zamestnanca Volkswagen Slovakia na projekte je výhodou.

- Po ukončení bude vyhotovená Záverečná správa s dokladmi o využití prostriedkov, ktoré dostane Nadácia k dispozícii.

 

Finančné prostriedky môžu byť použité na:

- Obnova alebo výroba náučných chodníkov v zaujímavých lokalitách chránených prírodných území alebo inak hodnotných krajinných oblastí.

 

Príklady projektov (slúžia na inšpiráciu):

- Náučné chodníky – informačné tabule na turistických alebo cyklistických chodníkoch, interaktívne prvky, ...

 

Oprávnení žiadatelia:

- Občianske združenia a neziskové organizácie, ktoré sa venujú vzdelávacím aktivitám v oblasti životného prostredia v regiónoch.

 

Rozpočet: 8 projektov (maximálna suma pridelenej podpory je 2 300 € na projekt).

 

Maximálna výška podpory: 2 300 € na projekt.

 

Žiadosť GP: Náučné chodníky:

- Žiadosť o grant je potrebné online zaregistrovať na webovej stránke Nadácie Volkswagen Slovakia (http://bit.ly/2nq25bK) a zároveň kompletnú v tlačenej (papierovej) podobe doručiť na adresu Nadácie Volkswagen Slovakia (Jána Jonáša 1, 843 02 Bratislava) najneskôr do 05.05.2017 v jednom origináli s podpisom štatutárneho zástupcu.

 

Začiatok prijímania žiadostí: 15. marec 2017

Uzávierka prijímania žiadostí: 5. máj 2017

Realizácia projektov: máj 2017 – jún 2018

 

Dokumenty:

- Žiadosť GP: Náučné chodníky (http://bit.ly/2nq25bK)

- Grantové pravidlá (http://bit.ly/2mWYVsV)

 

Informácia bola zverejnená na stránke:

http://bit.ly/2nF7M6c

Ostatná aktualizácia: štvrtok, 23. marec 2017, 15:11

Prečítané: 51x

Verejná výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie Ministerstva zdravotníctva SR na podporu protidrogových aktivít pre rok 2017

Cieľom verejnej výzvy je podpora programov, iniciatív a aktivít zameraných na podporu zdravia, zvýšenie zdravotného upovedomenia o rizikách súvisiacich so zneužívaním drog v spoločnosti a škôd s tým spojených v súlade s Národnou protidrogovou stratégiou Slovenskej republiky na obdobie rokov 2013 – 2020.

 

Oprávnení žiadatelia:

- Dotáciu možno poskytnúť žiadateľovi, ktorým je právnická alebo fyzická osoba (napr. obec, VÚC, občianske združenie, nadácia, neinvestičný fond, nezisková organizácia, záujmové združenie právnických osôb, rozpočtová alebo príspevková organizácia, fyzická osoba, fyzická osoba - podnikateľ).

 

Garant projektu:

- Garant projektu je osoba, ktorá má vysokoškolské vzdelanie v danej oblasti (psychológ, lekár, odborní pracovníci v oblasti prevencie......). Odbornosť garanta žiadateľ preukazuje fotokópiou certifikátu, diplomu a pod.

 

Financovanie a spolufinancovanie:

- Objem finančných prostriedkov alokovaných pre poskytnutie dotácií na podporu protidrogových aktivít na program 0790203 – Ochrana zdravia v rozpočtovom roku 2017 je 537 764,00 €.

 

- Najvyššia výška dotácie je 50 000,00 €.

- Najnižšia výška dotácie je 2 000,00 €.

 

Z celkových nákladov na riešenie projektu možno poskytnúť dotáciu najviac do výšky 95% nákladov na projekt, pričom žiadateľ je povinný preukázať, že má na financovanie projektu zabezpečených najmenej 5% z iných zdrojov.

 

Prioritné oblasti podpory pre rok 2017 sú:

a) Zníženie dopytu po drogách, a to:

 

1. podpora aktivít zameraných na predchádzanie užívania drog a rizík s tým spojených,

2. podpora preukázateľne osvedčených preventívnych vzdelávacích programov so zameraním na dlhodobú a systematickú prácu s deťmi, mládežou a rodinou a zraniteľnými skupinami,

3. podpora inovatívnych prístupov v práci s deťmi a mládežou s využitím masovokomunikačných a informačných technológií,

4. podpora vzdelávacích aktivít a odborných stretnutí pracovníkov pôsobiacich v oblasti drogovej problematiky,

5. podpora programov a aktivít na odborne garantovanú krízovú intervenciu, harm reduction, street work, liečbu, resocializáciu, postresocializáciu a svojpomocné poradenstvo,

6. podpora aktivít zameraných na zapájanie spoločnosti v súlade s potrebou praxe.

 

b) Veda, výskum, informovanosť a posilnenie spolupráce, a to:

 

1. podpora získavania údajov o drogovom fenoméne so zameraním na rôzne cieľové skupiny a ich spracovanie do analýz, štúdií a iných materiálov v kontexte zámerov a cieľov Národnej protidrogovej stratégie Slovenskej republiky na obdobie rokov 2013 - 2020,

2. podpora aktivít zameraných na prepájanie preventívnych, zdravotníckych a sociálnych služieb/opatrení na miestnej, regionálnej a národnej úrovni, podpora koordinačných mechanizmov, zriaďovanie siete partnerstiev a nástrojov vzájomnej spolupráce partnerov protidrogovej politiky,

3. podpora spoločných aktivít orgánov štátnej správy, samosprávy a občianskej spoločnosti v oblasti znižovania dopytu a ponuky drog,

podpora vzájomnej výmeny skúseností medzi odborníkmi pracujúcimi s ohrozenou populáciou, resp. s osobami so závislosťou a získavanie nových overených poznatkov a skúseností z praxe,

4. podpora tvorby analýz a dopadov programov realizovaných v oblasti zneužívania drog.

 

c) Realizácia úloh v rámci schválenej národnej protidrogovej stratégie, a to:

 

1. podpora informovanosti odbornej aj širokej verejnosti o protidrogovej politike najmä prostredníctvom vydávania odborných publikácií, metodických materiálov, učebných textov, doplnkovej literatúry, periodických časopisov, audiovizuálnych pomôcok so zameraním na zdravý spôsob života, prevenciu rizikového správania a výmenu odborných skúseností, v oblasti prevencie drogových závislostí,

2. organizovanie cielených podujatí, odborných fór a diskusií k drogovej problematike,

3. šírenie protidrogovej osvety najmä masovokomunikačnými prostriedkami,

4. nákup materiálneho a technického vybavenia na realizáciu aktivít a činností v protidrogovej oblasti,

5. zmena stavby alebo stavebná úprava zariadení určených na prevenciu, liečbu alebo resocializáciu drogovo závislých osôb.

 

Termín, do ktorého možno predložiť žiadosť o poskytnutie dotácie je:

- do 15.5.2017

 

Spôsob predloženia žiadosti o poskytnutie dotácie:

- Žiadateľ predkladá kompletnú dokumentáciu v listinnej podobe, v slovenskom jazyku a to jedenkrát originál žiadosti, podpísaný štatutárnym orgánom žiadateľa, spolu so všetkými povinnými prílohami, a jedenkrát kópia žiadosti bez identifikácie žiadateľa a jedenkrát zálohované na CD nosiči (scan ani PDF formát nie sú prípustné). Kópia bez identifikácie sa predkladá v podobe, ktorá neumožňuje priamu identifikáciu žiadateľa (v žiadosti, popise a štruktúrovanom rozpočte nesmú byť viditeľné identifikačné znaky žiadateľa, adresa, podpis a pečiatka).

 

Originál žiadosti vrátane príloh ako aj kópia žiadosti bez príloh majú byť zviazané jednotlivo hrebeňovou väzbou, aby nebolo možné vkladať alebo vyberať jednotlivé časti dokumentácie. Za hrebeňovú väzbu sa nebudú považovať zakladače (šanóny) s euroobalmi alebo inou väzbou. Strany musia byť očíslované.

 

Ak žiadateľ predkladá žiadosť o poskytnutie dotácie poštou rozhoduje dátum uvedený na poštovej podacej pečiatke na obálke žiadosti.

 

Odporúčame Vám stiahnuť a pozrieť si často kladené otázky:

http://bit.ly/2lVxjZ4

 

Výzvu a všetky dôležité dokumenty nájdete na stránke:

http://bit.ly/2nyJOWK

Ostatná aktualizácia: utorok, 14. marec 2017, 15:01

Prečítané: 112x

Výzva č. 5/2017 (Fond na podporu umenia)

Fond na podporu umenia v súlade s ustanoveniami zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z. vyhlasuje Výzvu č. 5/2017 na predkladanie žiadostí pre oprávnených žiadateľov na nasledujúce podprogramy:

 

1.1.1 Tvorba a uvedenie javiskového diela – nezávislé divadlá (štipendium, dotácia)

1.1.2 Tvorba a uvedenie javiskového diela – zriaďované divadlá (dotácia)

1.1.5 Medzinárodné mobility a prezentácie – divadlo (dotácia)

1.2.1 Tvorba a uvedenie javiskového diela – tanec (štipendium, dotácia)

1.2.4 Medzinárodné mobility a prezentácie – tanec (dotácia)

1.3.1 Tvorba a šírenie hudobného diela (štipendium, dotácia)

1.3.4 Medzinárodné mobility a prezentácie – hudba (dotácia)

1.4.1 Tvorba a realizácia diel – vizuálne umenie (štipendium)

1.4.4 Medzinárodné mobility a prezentácie – vizuálne umenie (dotácia)

1.5.2 Tvorba a vydávanie pôvodnej slovenskej umeleckej literatúry (štipendium, dotácia)

5.1.1 Odborná činnosť knižníc a knižničná infraštruktúra (dotácia)

5.1.3 Akvizícia knižníc (dotácia)

 

Termín predkladania žiadostí pre danú výzvu je stanovený do 15.3.2017. Žiadateľ je povinný podať žiadosť elektronicky prostredníctvom registračného systému FPU v posledný deň výzvy najneskôr do 15:00 hod. stredoeurópskeho času (SEČ).

 

Bližšie informácie k jednotlivým podprogramom Štruktúry podpornej činnosti na rok 2017 nájdete na webovom sídle fondu v časti Dokumenty - predpisy upravujúce podpornú činnosť.

 

Postup pre podávanie žiadostí a zoznam povinných dokladov ku žiadosti nájdete v odporúčaniach pre žiadateľa (http://bit.ly/2lNI7aZ).

 

Oficiálny dokument Výzvy č. 5/2017 špecifikuje podmienky predloženia žiadosti o podporu a osobitosti jednotlivých podprogramov.

 

Dokument na stiahnutie:

- Výzva č. 5/2017 na predkladanie žiadostí o finančné prostriedky z FPu (http://bit.ly/2lksqY4)

 

Informácia bola zverejnená na stránke:

http://bit.ly/2kVbXsk

Ostatná aktualizácia: štvrtok, 16. február 2017, 14:47

Prečítané: 207x

Pomôžte svojej komunite - Zamestnanecká grantová schéma 2017 (Nadácia VÚB)

Nadácia VÚB pripravila nový grantový program pre zamestnancov skupiny VÚB, ktorí majú nadšenie a odhodlanie realizovať konkrétny projekt vo svojej komunite - vlastnými silami, spoločne s priateľmi či susedmi. Hodnota komunitných projektov spočíva v motivácii ľudí svojím úsilím spojiť sily, dať hlavy dokopy, venovať svoj čas, skúsenosti či odborné poznatky pre dobro svojej komunity a prostredia v ktorom žijú.

 

Cieľom programu je:

- budovať krajšie prostredie a zlepšovať život v ňom,

- podporiť občianske iniciatívy a zapojenie ľudí,

- riešiť miestne problémy,

- podporiť projekty užitočné pre celú komunitu.

 

Podporené môžu byť projekty z týchto oblastí:

- zveľadenie mestských lokalít a verejných priestranstiev – malé oddychové zóny, športoviská, podchody, parky, ihriská a miesta, kde sa stretávajú obyvatelia sídlisk,

- projekty s aktívnym prístupom k životnému prostrediu podporujúce vytváranie, obnovu alebo oživenie ekologicky hodnotných lokalít,

- inovatívne projekty z oblasti komunitného umenia, rozvoj komunitného života v regiónoch, budovanie dobrých susedských vzťahov.

 

Predpokladom získania podpory je komunitný charakter projektu, tzn.:

1. že sa na realizácii projektu podieľajú rôzne skupiny ľudí (deti - mladí ľudia - rodičia, seniori - dobrovoľníci - samospráva, turistický klub - športový klub – miestni podnikatelia),

2. ľudí spája spoločný záujem, ktorý sú ochotní vlastnými silami zrealizovať,

3. prínos z realizácie projektu má širšia skupina ľudí, nie jednotlivec, či úzke zoskupenie. To čo sa podarí zorganizovať alebo vytvoriť je dostupné všetkým ľuďom v komunite.

 

Inšpiráciou vám môžu byť tieto príklady:

- Vytvorenie relaxačnej zóny / ihriska v obci s exteriérovými cvičebnými prvkami pre mladých ľudí a lavičkami pre seniorov.

- Činnosť komunitného centra / workshopy / amatérske divadlo / stretávanie sa.

- Vyčistenie priestranstva a jeho premena na komunitnú záhradu.

- Mladí ľudia zachytia fotoobjektívom portréty a životné príbehy ľudí v obci, následne zorganizujú výstavu pre verejnosť a príbehy zverejnia na pokračovanie v miestnom časopise, na web stránke školy a obce.

- Športové podujatie pre rodiny s cieľom rozvíjať dobré vzťahy a podporiť zdravý životný štýl.

- Deti pripravia program pre seniorov s cieľom spríjemniť im chvíle osamelosti, prečítajú im noviny / kapitolu z knihy, zahrajú im pre radosť na hudobnom nástroji.

 

Výška grantu a doba realizácie projektu:

- Nadácia VÚB podporí celkovo cca 20 projektov v celkovej sume 30 000 €. Maximálna výška grantu je 1 500 €. Projekty musia mať neziskový charakter. Prostriedky sú určené na priamu realizáciu a zabezpečenie projektu.

 

Projekty je možné uskutočniť v období apríl - október 2017. Finančné prostriedky je možné čerpať od dátumu podpisu zmluvy.

 

O finančnú podporu sa môžu uchádzať:

- mimovládne neziskové organizácie (nadácie, občianske združenia, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, účelové zariadenia cirkví),

- školy (materské, základné a stredné školy, samospráva),

- centrá voľného času, športové kluby a iné organizácie, ktoré sa venujú rozvoju vzdelávania a voľnočasovým aktivitám detí a mladých ľudí,

- samosprávy.

 

Nie je možné podporiť fyzické osoby ani podnikateľské subjekty.

 

O grant sa môže uchádzať projekt, ktorý odporučí zamestnanec skupiny VÚB, pričom cenená bude priama účasť zamestnanca pri realizácii projektu. Odporúčame vám, aby v žiadosti o grant bolo konkrétne uvedené, ako sa bude zamestnanec podieľať na realizácii projektu (napr. výsadba stromčekov, organizácia ľudí, vytvorenie fotodokumentácie, napísanie článku do médií a pod.).

 

Projekt predkladá organizácia s právnou subjektivitou, nie zamestnanec VÚB skupiny. Nepožaduje sa, aby bol formulár podpísaný zamestnancom VÚB skupiny.

 

Z prostriedkov Nadácie VÚB nebudú financované:

- mzdy, odmeny a honoráre (s výnimkou odborných prác),

- bankové poplatky,

- cestovné,

- náklady spojené s medializáciou projektu,

- občerstvenie, odmeny, pitný režim, stravné,

- režijné náklady organizácie (dlhodobé prenájmy, energie a komunikačné náklady),

- spätné financovanie projektov, t.j. aktivity realizované pred podpisom zmluvy.

 

Uzávierka odoslania žiadostí o grant: 10. február 2017

 

Postup pri predkladaní projektu:

- Registrujte sa v elektronickom formulári umiestnenom na stránke: https://nadaciavub.egrant.sk/

 

Do formuláru máte možnosť opakovane vstupovať (i viacero osôb z jednej organizácie) a meniť jeho obsah. Po odoslaní formuláru si budete môcť svoj projekt výlučne prečítať (nie meniť jeho obsah).

 

Do sekcie Prílohy v online formulári je potrebné priložiť:

1. oskenovaný doklad o pridelení IČO,

2. kópiu výpisu z účtu (stačí hlavička, kde je zreteľne uvedený názov predkladateľa a číslo účtu).

 

Formulár odošlite výlučne v elektronickej forme.

 

Hodnotiace kritériá:

- Projekty budú hodnotené podľa hodnotiacich kritérií – aktívne zapojenie zamestnanca VÚB skupiny do realizácie projektu, prínos projektu pre komunitu, originalita plánovaných aktivít, osobné zaangažovanie ľudí do realizácie projektu, počet dobrovoľníkov participujúcich na projekte a rozpočet musí byť naplánovaný efektívne, primerane k navrhovaným aktivitám a výsledkom. Váhy jednotlivých kritérií sú uvedené v podmienkach výzvy.

 

Informácia bola zverejnená na stránke:

http://bit.ly/2kr5oia

Ostatná aktualizácia: streda, 25. január 2017, 15:05

Prečítané: 298x

Otvorený grantový program 2017 (Nadácia Slovenskej sporiteľne)

Od 1. marca 2017 Nadácia Slovenskej sporiteľne spustí ďalší ročník Otvoreného grantového programu na podporu verejnoprospešných projektov neziskových organizácií v oblastiach:

- vzdelávanie,

- sociálna pomoc a zdravie,

- ochrana ľudských práv a občianska spoločnosť,

- kultúra,

- šport,

- životné prostredie,

- veda a výskum.

 

Oprávnení žiadatelia o grant:

- neziskové a mimovládne organizácie,

- materské a stredné školy,

- zariadenia sociálnych služieb,

- inštitúcie verejnoprospešného charakteru a

- športové kluby.

 

Neoprávnenými subjektmi sú obce, mestá a mestské časti, knižnice zriadené obcou/mestom, základné a vysoké školy, pre ktoré sú určené osobitné grantové programy.

 

Výška grantu:

- V tomto grantovom programe výška požadovanej podpory nie je ohraničená (v minulosti bola odporúčaná suma do 4 000 €). Nadácia Slovenskej sporiteľne môže na základe odporúčania hodnotiacej komisie prideliť grant v nižšej hodnote ako je požadovaná suma.

 

V tomto grantovom programe finančná spoluúčasť zo strany žiadateľa nie je povinná.

 

Podmienky a ďalšie informácie:

V otvorenom grantovom programe platia nasledovné obmedzenia v rozpočte:

- Náklady na mzdy alebo honoráre, požadované od Nadácie SLSP, by nemali presiahnuť 20 % celkovej požadovanej sumy;

- Odvody do poisťovní a fondov, ani zrážková daň sa z grantu neprepláca;

- Pri cestovných nákladoch môžu byť preplatené iba cestovné lístky 2. triedy z verejnej dopravy (vlak, autobus, električka, trolejbus);

- Iný typ cestovného môže byť preplatený iba na základe konzultácie - zdôvodnenia nákladov (napr. prevoz materiálu a pod.) vopred;

- Z grantu je nie možné hradiť alkoholické a tabakové výrobky;

- Pri použití mobilného telefónu možno preplatiť z grantu max. 25 eur mesačne (nejde o paušálnu sumu, uznateľné budú iba skutočné náklady spojené s realizáciou projektu);

- Z grantu sa neprepláca roaming, kúpa mobilného telefónu ani jeho aktivácia;

- Režijné náklady z grantu nebudú preplatené, okrem krátkodobých prenájmov, ktoré priamo súvisia s projektom;

- Nepreplácajú sa ani bankové poplatky.

 

Odporúčania:

- Do obsahovej časti projektu napíšte presné a konkrétne aktivity a ciele, ktoré chcete dosiahnuť. Pomôže to lepšie posúdiť vašu situáciu a prospešnosť pre cieľovú skupinu.

- V rozpočte rozpíšte jednotlivé položky čo najpresnejšie, nestačí iba rámcové pomenovanie položky a približná suma.

- Grant je možné získať iba na tie položky, ktoré priamo súvisia s projektom.

- V zmysle schválenej koncepcie nadácie nie je možné podporovať žiadosti fyzických osôb.

 

Zasielanie projektov:

- Žiadosti sa podávajú výlučne cez elektronickú podateľňu Nadácie Slovenskej sporiteľne. Žiadosti podané akýmkoľvek iným spôsobom nebudú akceptované. Na stránke http://podatelna.slsp.sk kliknite na modré tlačidlo Registrujte sa.

 

O grant je možné požiadať prostredníctvom elektronickej podateľne v termíne od 1.3. do 31.5.2017 do 13:00 h.

 

Dokument na stiahnutie:

- Grantová výzva (http://bit.ly/2lh3joh)

 

Informácia bola zverejnená na stránke:

http://bit.ly/2kTs5aN

Ostatná aktualizácia: utorok, 21. február 2017, 16:10

Prečítané: 187x