ISRRA

Switch to desktop

Výzva na podávanie žiadostí o financovanie rozvojových projektov Zdravie a bezpečnosť v školách 2017

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR oznamuje, že z rozpočtu kapitoly MŠVVaŠ SR na rok 2017 vyčlenilo účelové finančné prostriedky v celkovej výške 35 000 eur na financovanie rozvojových projektov zameraných na podporu a ochranu zdravia a zvýšenie bezpečnosti v školách pod názvom „Zdravie a bezpečnosť v školách 2017“.

 

Prioritné témy výzvy:

Oblasťou podpory v roku 2017 sú aktivity a programy zamerané na:

- formovanie vzťahu žiakov k zdravému životnému štýlu,

- ochranu telesného a duševného zdravia žiakov,

- skvalitňovanie psychosociálnej klímy v školách,

- odstraňovanie zdraviu škodlivých vplyvov a prevenciu rizikového správania (násilie, šikanovanie, záškoláctvo, agresivita, prejavy extrémizmu a radikalizácie žiakov, delikvencia, drogové závislostí, zneužívanie, HIV/AIDS, obchodovanie s ľuďmi),

- ústne a dentálne zdravie a prevenciu alergií a respiračných problémov,

- zapojenie sa do programu Škola priateľská deťom.

 

Oprávnení žiadatelia:

- Účelové finančné prostriedky sa poskytujú na základe § 4d zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov zriaďovateľom škôl, v ktorých vzdelávanie sa považuje za sústavnú prípravu na povolanie.

 

Financovanie a spolufinancovanie:

Maximálna výška finančného príspevku MŠVVaŠ SR v roku 2017 sa stanovuje takto:

- pre projekty s celoslovenskou pôsobnosťou 6 000,- eur,

- pre projekty s regionálnou pôsobnosťou 3 000,- eur (zapojenie minimálne 7 škôl),

- pre projekty s miestnou pôsobnosťou 2 000,- eur.

 

Požadovanú finančnú čiastku uvedie žiadateľ v eurách (nie v centoch; zaokrúhľovať na celé euro, napr. 2 234 eur).

 

Spoluúčasť zriaďovateľa alebo iných osôb a organizácií na realizácii rozvojového projektu je v súlade s § 4d zákona č. 597/2003 Z. z. najmenej 5 % z celkových nákladov na rozvojový projekt (napr. celkové náklady na projekt: 2 000,- eur; spoluúčasť: najmenej 100,- eur; žiadosť od MŠVVaŠ SR: najviac 1 900,- eur).

 

Neoprávnené náklady:

Účelové finančné prostriedky nemôžu byť použité:

- na úhradu záväzkov z predchádzajúcich rokov,

- na refundáciu výdavkov uhradených v predchádzajúcich rokoch,

- na úhradu mzdových výdavkov a poistného na povinné verejné zdravotné poistenie, na sociálne poistenie, na príspevok na starobné dôchodkové sporenie, resp. doplnkové dôchodkové sporenie,

- na úhradu kapitálových výdavkov,

- nákup počítača/notebooku s príslušenstvom, letné tábory a výlety, environmentálne aktivity, budovanie školských areálov, školské stravovanie, vybavenie školských kuchyniek.

 

Trvanie projektu:

- Realizácia rozvojového projektu sa môže začať najskôr 4. septembra 2017 a všetky aktivity musia byť ukončené do 8. decembra 2017, pričom pridelené finančné prostriedky musia byť použité len v priebehu realizácie projektu.

 

Predkladanie žiadostí:

- Žiadosť predkladá škola príslušnému odboru školstva okresného úradu v sídle kraja do 12. júna 2017 (rozhoduje dátum na pečiatke v podateľni príslušného Odboru školstva príslušného okresného úradu v sídle kraja) s označením na obálke „Zdravie a bezpečnosť v školách 2017“.

 

Žiadateľ môže podať len jednu žiadosť.

 

Písomnú žiadosť o účelové finančné prostriedky je potrebné zaslať v troch vyhotoveniach (1 originál a 2 kópie). Písomnú žiadosť spolu s povinnými prílohami je potrebné zaslať aj elektronicky vo formáte WORD na elektronickú adresu: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. .

 

Výber projektov:

Projekty bude výberová komisia posudzovať a hodnotiť podľa nasledovných kritérií:

- využiteľnosť projektu vo výchovno-vzdelávacej činnosti a v neformálnych aktivitách školy, prípadne v regióne, v územnej pôsobnosti kraja, resp. na celoslovenskej úrovni,

- aktívna účasť a zapojenosť žiakov,

- preukázateľné výsledky projektu,

- ekonomická efektívnosť a rozpočet projektu,

- nápaditosť, originalita a inovatívne prvky projektu.

 

MŠVVaŠ SR si vyhradzuje právo vyradiť z posudzovania projekty v prípade ak:

- jedna alebo viac finančných položiek projektu bude mať charakter kapitálového výdavku,

- projekt nebude súvisieť so žiadnou z prioritných tém výzvy,

- projekt presiahne celkovú výšku vyčlenených finančných prostriedkov.

 

Dokumenty na stiahnutie:

- Výzva (http://bit.ly/2rhsefx);

- Žiadosť (http://bit.ly/2qveLQf).

 

Výzva bola zverejnená na stránke:

http://bit.ly/2pVOebX

Ostatná aktualizácia: utorok, 23. máj 2017, 15:43

Prečítané: 43x

Výzva na predkladanie žiadostí v rámci druhej prioritnej osi Programu (Interreg V-A PL-SK)

Výzva sa týka druhej prioritnej osi Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko - „Trvalo udržateľná cezhraničná doprava“, špecifický cieľ: „Posilnenie regionálnej mobility prepojením sekundárnych a terciárnych uzlov s infraštruktúrou TEN-T vrátane multimodálnych uzlov“.

 

Oprávnení žiadatelia:

- územná samospráva a jej organizačné zložky,

- organizácie zriaďované štátom, krajom, obcou, mestskou časťou a združením obcí,

- Európske zoskupenia územnej spolupráce.

Podrobný zoznam oprávnených žiadateľov je dostupný na stránke: http://bit.ly/2p3QwJk

 

Oprávnené projekty:

- V rámci výzvy na predkladanie žiadostí je možné získať finančný príspevok na výstavbu alebo modernizáciu ciest – dôležitých cezhraničných úsekov siete, najmä na výstavbu alebo modernizáciu cestnej infraštruktúry spájajúcej dopravné systémy na obidvoch stranách hranice.

 

Finančný príspevok sa môže poskytnúť iba na také projekty, ktoré umožňujú pripojenie druhotriednych a treťotriednych uzlov so sieťou TEN-T a posilňujú cezhraničnú spoluprácu (príklady uzlov v sieti TEN-T na programovom území a v jeho susedstve - http://bit.ly/2qHnrk6). Nie je možné poskytnúť finančný príspevok na spojenia vedúce z obývaných území, ktoré nie sú uzlami siete TEN-T, s uzlami tretej triedy.

 

Podporené budú len projekty týkajúce sa komunikačných ťahov, t. j. daný fragment cesty musí byť buď jedným úsekom, alebo, v prípade projektu, ktorý pozostáva z niekoľkých fragmentov ciest, musí medzi týmito fragmentmi existovať logické prepojenie. Modernizované úseky ciest musia na obidvoch stranách hranice vykazovať porovnateľné technické parametre a musí byť zabezpečená možnosť ich využitia podobnými kategóriami vozidiel.

 

Financovanie a spolufinancovanie:

- Minimálna hodnota finančného príspevku z Európskeho fondu regionálneho rozvoja predstavuje 500 tis. eur.

- Maximálna hodnota finančného príspevku z Európskeho fondu regionálneho rozvoja predstavuje 6 mil. eur.

 

Maximálna úroveň finančného príspevku z Európskeho fondu regionálneho rozvoja predstavuje 85 % oprávnených výdavkov projektu.

 

Predpokladaná hodnota finančných prostriedkov dostupných v rámci výzvy je 16,28 mil. eur.

 

Termín na predkladanie žiadostí:

- Výzva trvá do 30. júna 2017

 

Informácia bola zverejnená na stránke:

http://bit.ly/2pNnk6R

Ostatná aktualizácia: utorok, 09. máj 2017, 16:11

Prečítané: 104x

Výzva č. 21/PRV/2017 - podopatrenie 19.2 - Podpora na vykonávanie operácií v rámci stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou

Na stránke Pôdohospodárskej platobnej agentúry bola zverejnená Výzva č. 21/PRV/2017 na opatrenie 19 – Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER, podopatrenie 19.2 – Podpora na vykonávanie operácií v rámci stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou, vrátane všetkých jej príloh.

 

Dátum uzavretia výzvy: 15.06.2017

 

Vo výzve je uvedené - Vydanie rozhodnutia o schválení/neschválení ŽoSS MAS - najneskôr do 31.08.2017.

 

Dokumenty na stiahnutie:

- Výzva - docx (http://bit.ly/2qCZj19)

- Výzva - pdf (http://bit.ly/2pvg6pr)

- Príloha č. 1 k výzve (http://bit.ly/2qCZw4r)

- Príloha č. 2 k výzve (http://bit.ly/2p4glEc)

- Príloha č. 3 k výzve (http://bit.ly/2qCSrB9)

- Príloha č. 4 k výzve (http://bit.ly/2oW4flI)

- Príloha č. 5 k výzve (http://bit.ly/2pvb1gD)

- Príloha č. 6 k výzve (http://bit.ly/2pE34Eu)

- Príloha č. 7 k výzve (http://bit.ly/2pWzcGl)

- Príloha č. 1 k formuláru ŽoSS MAS (http://bit.ly/2pv67QO)

 

Viac informácií k výzve nájdete na stránke:

http://bit.ly/2pvbfV1

Ostatná aktualizácia: piatok, 05. máj 2017, 15:36

Prečítané: 134x

Výzva na podporu činností súvisiacich s bezpečnosťou cestnej premávky (Výzva č. V PPZ 2017)

Základným cieľom výzvy je zvýšenie bezpečnosti účastníkov cestnej premávky (motorových a nemotorových) a ich povedomia pri dodržiavaní zásad a všeobecne záväzných právnych predpisov týkajúcich sa cestnej premávky na území SR.

 

Oprávnené aktivity:

- Dotáciu možno poskytnúť oprávneným žiadateľom na podporu zlepšenia dopravno bezpečnostnej situácie, pri ktorej je možné očakávať rýchly a bezprostredný efekt smerujúci k zníženiu dopravnej nehodovosti, zníženiu počtu usmrtených osôb pri dopravných nehodách s dôrazom na ochranu nemotorových účastníkov cestnej premávky (chodcov, cyklistov, detí a seniorov) a aktivít smerujúcich k viditeľnému zlepšeniu dopravno-bezpečnostnej situácie v čo najkratšom čase.

 

Dotáciu možno poskytnúť na realizáciu opatrení situačnej prevencie v rizikových úsekoch budovaním technických zariadení na zníženie rizika vzniku dopravných nehôd v súlade s vyhláškou Ministerstva vnútra SR č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ich umiestnenie a využiteľnosť z hľadiska frekvencie cestnej premávky.

 

V prípade realizácie dopravného značenia je potrebné predložiť stanovisko z okresného dopravného inšpektorátu PZ alebo krajského dopravného inšpektorátu PZ s vyjadrením k predkladanej žiadosti o poskytnutie dotácie.

 

K žiadosti je potrebné predložiť aj personálnu maticu k projektu.

 

Oprávnené aktivity sú nasledovné:

- samostatné osvetlenie plochy vodorovného značenia už existujúceho priechodu pre chodcov,

- optické zvýraznenie plochy vodorovného značenia už existujúceho priechodu pre chodcov dopravnými gombíkmi.

 

Dotácia sa neposkytuje na zvislé dopravné značenie.

 

Oprávnení žiadatelia (subjekty uvedené v § 3 zákona č. 526/2010 Z. z. v znení neskorších predpisov):

a) občianske združenie,

b) nadácia,

c) nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby,

d) obec,

e) vyšší územný celok,

f) rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia, ktorej zriaďovateľom je obec alebo vyšší územný celok,

g) právnická osoba zriadená podľa osobitného predpisu a plniaca úlohy v rámci integrovaného záchranného systému,

h) Slovenský Červený kríž, Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM), registrovaná cirkev, účelové zariadenie cirkvi alebo náboženskej spoločnosti, ktorá odvodzuje svoju právnu subjektivitu od cirkvi alebo náboženskej spoločnosti,

i) záujmové združenie právnických osôb, ktoré je právnickou osobou,

j) neinvestičný fond so sídlom na území Slovenskej republiky.

 

Financovanie a spolufinancovanie:

- Disponibilný objem zdrojov je 141 000 €.

- Minimálna výška dotácie je 3 000 €.

- Maximálna výška dotácie je 24 000 €.

 

Jednou z podmienok uvedených v zákone č. 526/2010 Z. z. v zmysle § 4 ods. 1 písm. b) je zabezpečenie spolufinancovania vo výške najmenej 5 % z celkových predpokladaných výdavkov z vlastných alebo iných ako verejných zdrojov. Dokladom o zabezpečení spolufinancovania je najmä vyhlásenie pri spolufinancovaní vlastnými zdrojmi, výpis z uznesenia obecného zastupiteľstva, darovacia zmluva v prípade daru s účelovým určením, zmluva o úvere alebo zmluva o pôžičke, ak ide o použitie cudzích zdrojov.

 

Ukazovateľ:

- Zníženie úmrtnosti, úrazovosti a nehodovosti na pozemných komunikáciách v mestských aglomeráciách so zameraním sa na čo najvyťaženejší počet nemotorových účastníkov cestnej premávky a s prihliadnutím sa výšku jej intenzity.

 

Termín uzávierky: 09.06.2017

- Pri podaní žiadosti poštou v deň ukončenia výzvy je tento deň dňom prijatia žiadosti. Akceptovaným dokladom je obálka s dátumom podania. Lehota je zachovaná, ak sa v posledný deň lehoty žiadosť osobne podá na adrese zasielania žiadostí.

 

Predkladanie žiadostí:

- Žiadosť o poskytnutie dotácie sa predkladá s povinnými prílohami a náležitosťami podľa platných predpisov na základe výzvy vyhlásenej Ministerstvom vnútra SR v jednom origináli a v elektronickej verzii na CD alebo DVD nosiči. Originál žiadosti s náležitosťami a povinnými prílohami musí byť zviazaný tak, aby nebolo možné vkladať alebo vyberať jednotlivé strany predloženej dokumentácie a všetky strany musia byť žiadateľom očíslované.

 

Vzor formulára žiadosti o poskytnutie dotácie, Rozpočet výdavkov financovaných z dotácie (príloha č. 1 k žiadosti), Vzor personálnej matice (príloha č. 2 k žiadosti), Kontrolný list povinných príloh a náležitostí k žiadosti (príloha č. 3 k žiadosti) nájdete na stránke: http://www.minv.sk/?dotacie-1  

 

Výzva bola zverejnená na stránke:

http://www.minv.sk/?vyzvy-rok-2017

Ostatná aktualizácia: piatok, 05. máj 2017, 15:07

Prečítané: 147x

Spojme sa pre dobrú vec 2017 (Nadácia Orange)

V 13. ročníku programu Spojme sa pre dobrú vec 2017 (11. ročníkov bolo realizovaných pod názvom Šanca pre váš región), chce Nadácia Orange opäť motivovať začínajúce, ale aj fungujúce neformálne skupiny ľudí a mimovládne organizácie k angažovanosti - prioritne v rámci svojej komunity, k dobrovoľníctvu, k zdieľaniu záujmu o dianie v komunite, k aktivitám vedúcich k súdržnosti ľudí, k posilňovaniu spolupráce a partnerstiev medzi lokálnymi subjektmi.

 

Kto môže žiadať o podporu:

- neformálne skupiny aktívnych občanov (za neformálnu skupinu aktívnych občanov sa za týmto účelom považuje skupina ľudí, ktorých spájajú rovnaké záujmy, rozpoznávajú problémy v komunite a svojpomocne sa snažia prispievať k ich riešeniu so zapojením širšieho okruhu ľudí a tým podporovať spoluprácu a posilňovať vzťahy v komunite. Neformálna skupina je zastúpená fyzickou osobou, s ktorou bude v prípade podpory projektu podpísaná zmluva),

- mimovládne organizácie (občianske združenia, nadácie, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, neinvestičné fondy),

- kultúrne inštitúcie (múzeá, knižnice, galérie, kultúrno-osvetové strediská a pod.).

 

Do grantového programu môže byť jedným subjektom predložený maximálne 1 projekt.

 

V programe môžu byť podporené:

- Komunitné aktivity s dlhodobým dopadom a so zabezpečením udržateľnosti: vzdelávacie, kultúrno-spoločenské aktivity, využívanie a vytváranie lokálnych komunitných priestorov;

- Vzdelávacie aktivity: zamerané napr. na zachovanie tradičných zručností, na zvyšovanie povedomia a poznatkov o miestnych lokalitách, raritách, inšpiratívnych osobnostiach, na vzdelávacie aktivity podporujúce integráciu znevýhodnených skupín obyvateľov, komunitné či medzigeneračné vzdelávanie a pod.;

- Kultúrno-spoločenské aktivity: napr. pravidelné kultúrne podujatia, ktoré podporujú miestne zvyklosti, približujú miestnym komunitám umenie, tradície, pravidelné inšpiratívne komunitné stretnutia, aktivity reagujúce na aktuálne spoločenské dianie a pod.;

- Využívanie a vytváranie lokálnych komunitných priestorov: napr. vytváranie zelených či oddychových zón pre komunitu, obnova komunitných priestorov s uvedením následných komunitných aktivít a pod., výstavba a rekonštrukcia športovísk slúžiacich pre miestnu komunitu;

- Vytváranie miest pre stretávanie miestnej komunity – pódium pre ochotnícke divadlo, skateboardová plocha, plochy pre letné a zimné klzisko, historická lavička;

- Iné zmysluplné aktivity podporujúce komunitný rozvoj, dobrovoľníctvo a zapojenie znevýhodnených skupín do aktivít.

 

Plán aktivít:

- realizáciu projektu je potrebné plánovať od polovice júna do konca októbra 2017.

 

V programe nebudú podporené:

- jednorazové kultúrne či športové podujatia, krátkodobé podujatia opakujúce sa iba raz do roka, krátkodobé projekty bez potenciálu udržateľnosti,

- projekty realizované len dodávateľsky, bez verejnoprospešnosti, bez aktívneho zapojenia dobrovoľníkov a bez nadväzných aktivít prispievajúcich k udržateľnosti projektu,

- rekonštrukčné opravy budov (opravy striech, výmena okien, sociálnych zariadení a pod.),

- projekty zamerané na budovanie infraštruktúry (plynofikácia obce, rozvoj kanalizačnej siete, výstavba ciest, chodníkov, osvetlenia a pod.),

- výskumné a vedecké projekty,

- zveľadenie súkromného majetku fyzických osôb,

- aktivity realizované v zahraničí.

 

Finančná stránka programu:

- V programe Spojme sa pre dobrú vec 2017 nadácia rozdelí 80 000 € na komunitné projekty realizované v rámci celého Slovenska. Maximálna výška podpory na jeden projekt je 3 000 €.

 

Finančné prostriedky je možné použiť na materiálne, organizačné a technické zabezpečenie aktivít, ktoré bezprostredne súvisia s realizáciou aktivít. Suma na technické vybavenie je limitovaná a môže predstavovať max. 40 % celkovej požadovanej sumy. V prípade komunitných vzdelávacích aktivít je možné uplatniť si cestovné, ubytovanie a odmenu pre lektora/lektorov v celkovej max. výške 900 €. Finančné prostriedky nie je možné využiť na odmeny a mzdy za napísanie a koordinovanie projektu, na úhradu bankových poplatkov, prevádzkových nákladov, ktoré priamo nesúvisia s projektovými aktivitami.

 

Financie za služby – externé odborné práce môžu predstavovať max. 40% z požadovanej sumy. (Ide o preplatenie odborných prác, ktoré nie sú v kompetencii predkladateľov projektu a nie je možné ich realizovať formou dobrovoľníckej práce).

 

Kritéria hodnotenia projektov:

- verejnoprospešnosť aktivít a atraktívnosť pre miestnu komunitu, či znevýhodnenú skupinu,

- presvedčivosť a realizovateľnosť projektu, predkladateľ má dostatočné kapacity na jeho realizáciu,

- jasne stanovené ciele a popísané aktivity, rozpočet je primerane nastavený, projektový zámer vychádza z aktuálnych potrieb komunity,

- projekt prispieva k zbližovaniu obyvateľov a k rozvoju komunitného života,

- miera priameho zapojenia znevýhodnených skupín do aktivít,

- projekt vytvára priestor na spoluprácu viacerých subjektov (napr. so školami, mimovládnymi organizáciami, samosprávou, mladými lídrami, s miestnymi remeselníkmi, firmami...),

- aktivity projektu podnecujú dobrovoľníctvo a zapojenie komunity, nie realizáciu jednotlivca,

- miera zapojenia komunity, dobrovoľníkov a spôsob oslovenia dobrovoľníkov,

- zlepšovanie medziľudských vzťahov, aktivizovanie komunity a zníženie komunikačných bariér,

- zrealizované aktivity poslúžia väčšiemu počtu ľudí, otvorenej komunite,

- existuje predpoklad, ktorý je v projekte opísaný konkrétnymi krokmi, že výsledky projektu resp. komunitné aktivity budú mať dlhodobý dopad so zabezpečenou udržateľnosťou prostredníctvom ďalších opatrení resp. aktivít.

 

Spôsob predkladania projektov:

- Projekty budú prijímané výlučne elektronicky prostredníctvom online systému e-grant. Pre vyplnenie online žiadosti je potrebné sa zaregistrovať na https://nadaciaorange.egrant.sk/. Registrácia užívateľa je povinná pre každého žiadateľa bez ohľadu na vytvorené registrácie v minulosti.

 

Uzávierka prijímania projektov:

- 22. mája 2017, o 24.00 hod. Do tohto termínu musia byť projekty odoslané.

 

Dokument na stiahnutie:

- Spojme sa pre dobru vec 2017 - výzva (http://bit.ly/2okbbZf)

 

Informácia bola zverejnená na stránke:

http://bit.ly/2oBfmw0

Ostatná aktualizácia: streda, 26. apríl 2017, 15:25

Prečítané: 192x

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu praktického výcviku žiakov na detských dopravných ihriskách na rok 2017

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlásilo Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na podporu praktického výcviku žiakov na detských dopravných ihriskách („DDI“) na rok 2017. Finančné prostriedky sa neposkytujú na výstavbu DDI.

 

Základným cieľom je umožniť žiakom základných škôl získať a upevniť si základné vedomosti, zručnosti a návyky bezpečného správania sa v premávke na pozemných komunikáciách v pozícii chodca alebo cyklistu.

 

Praktický výcvik a dopravná výchova žiakov na DDI sa zameriava predovšetkým na žiakov 1. stupňa základných škôl:

- vekovú skupinu chodcov (žiaci 1. - 3. ročníka),

- a skupinu začínajúcich cyklistov (žiaci 4. ročníka).

 

Okruh oprávnených žiadateľov:

- Dotáciu je možné poskytnúť jednotlivým žiadateľom (prevádzkovateľom DDI) podľa § 6c ods. 2 zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov, t. j. nasledovným žiadateľom:

 

a) zriaďovatelia základných umeleckých škôl, materských škôl, jazykových škôl a školských zariadení,

b) občianske združenia, nadácie a neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby alebo štátom uznaná cirkev alebo náboženská spoločnosť, ktoré nie sú zriaďovateľmi škôl a školských zariadení a podieľajú sa na výchove a vzdelávaní v školách a v školských zariadeniach,

c) fyzická osoba, ktorá sa podieľa na uskutočňovaní aktivít podľa odseku 1 vo výchove a vzdelávaní v škole alebo v školskom zariadení a dovŕšila vek najmenej 18 rokov,

d) právnická osoba, ktorá sa podieľa na uskutočňovaní aktivít podľa odseku 1 vo výchove a vzdelávaní v škole alebo v školskom zariadení.

 

Napríklad za školské zariadenia podľa § 112 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktoré prevádzkujú DDI, predkladajú žiadosti o poskytnutie dotácie ich zriaďovatelia.

 

Finančné prostriedky a spolufinancovanie:

- Výška finančných prostriedkov určených na zverejnenú výzvu je 150 000 €. 

 

Najvyššia výška dotácie určená na jedného žiadateľa je 20 000 €. 

Najnižšia výška dotácie určená na jedného žiadateľa je 2 000 €.

 

Výška spoluúčasti žiadateľa je najmenej 5 % z poskytnutej dotácie na realizáciu aktivity.

 

Výberové kritériá a ich váha:

- Vo výzve sú uvedené výberové kritériá a ich váha, pričom podporené budú iba žiadosti, ktoré v hodnotení dosiahnu minimálne 50%.

 

Podmienky na použitie finančných prostriedkov:

- Na úhradu nákladov spojených so zabezpečením jednej hodiny dopravnej výchovy a na zabezpečenie jednej hodiny praktického výcviku žiakov na DDI bude možné v roku 2017 použiť sumu v maximálnej výške 30 €.

 

Zároveň upozorňujeme, že na praktický výcvik žiakov a teoretické vyučovanie, ktoré sa uskutoční v rámci poskytnutej dotácie nemožno požadovať od škôl alebo rodičov žiakov finančné prostriedky.

 

Hodina dopravnej výchovy alebo súvislá výcviková hodina na DDI trvá 45 minút. V skupine je najmenej 15 a najviac 25 žiakov. Praktický výcvik a vyučovanie prebieha podľa I. časti Tematického plánu. Preferuje sa praktický výcvik. Teoretické vyučovanie by malo slúžiť iba ako nevyhnutná príprava na zvládnutie praktického výcviku žiakov. Počet uskutočnených hodín teoretického vyučovania a počet uskutočnených hodín praktického výcviku je potrebné zabezpečiť v pomere 1:2 až 1:4 v prospech praktického výcviku žiakov.

 

Prednostne sa na výcvik zaraďujú žiaci základných škôl, ktoré najmä z dôvodu limitovaného množstva finančných prostriedkov neabsolvovali praktický výcvik v predchádzajúcom roku.

 

Na zabezpečenie didaktickej techniky možno použiť najviac 20 % z poskytnutej dotácie. Na nákup nových bicyklov, odrážadiel, kolobežiek a pod. je možné použiť maximálne 30 % z poskytnutej dotácie. Výdavky na dopravu žiakov na DDI môžu tvoriť maximálne 30 % z poskytnutej dotácie. Na PHM môžu použiť 10 % z poskytnutej dotácie iba pojazdné DDI. Odmeňovanie pracovníkov sa realizuje len prostredníctvom dohôd o vykonaní práce.

 

Dotáciu nie je možné použiť na kapitálové výdavky, dary, občerstvenie, prenájmy a úhradu dane z nehnuteľnosti.

 

Predkladanie žiadostí:

- Žiadosť s príslušnými náležitosťami a dokladmi zašle žiadateľ na MŠVVaŠ SR najneskôr do 11. mája 2017. Pri predložení žiadosti rozhoduje dátum na poštovej pečiatke.

 

Dôležité dokumenty na stiahnutie:

 Výzva (http://bit.ly/2olFOcS)

 Žiadosť (http://bit.ly/2oKpNQs)

 Príloha č. 1 - časť 1 (http://bit.ly/2pQB9QJ)

 Príloha č. 1 - časť 2 (http://bit.ly/2oMqBm6)

 Príloha č. 2 - Tematický plán (http://bit.ly/2pfuV0e)

 

Všetky potrebné informácie a dokumenty nájdete na stránke:

http://bit.ly/2pQCjeH

Ostatná aktualizácia: streda, 19. apríl 2017, 15:36

Prečítané: 201x

Grantový program Futbal to je hra 2017 (Nadácia Slovenskej sporiteľne)

Nadácia Slovenskej sporiteľne vyhlasuje už 8. ročník grantového programu Futbal to je hra! Jeho cieľom je skvalitniť podmienky pre hranie futbalu detí vo všetkých regiónoch Slovenska.

 

Upozornenie:

- Projekty, ktoré budú spĺňať požadované podmienky a budú zaslané v stanovenom termíne cez portál http://podatelna.slsp.sk, zverejní nadácia na stránke www.pomahajtesnami.sk na verejné hlasovanie.

 

Oblasti podpory:

V programe Futbal to je hra! je možné žiadať o grant na:

- nákup športového vybavenia (dresy, lopty, bránky, siete),

- nákup technického vybavenia (kosačka, stopky),

- rekonštrukcie malého rozsahu, ktoré zvýšia kvalitu klubu (šatne, sprchy, toalety, závlahový systém, výmena oplotenia a tribúny).

 

Oprávnení žiadatelia:

O grant môžu požiadať:

- futbalové kluby a telovýchovné jednoty, ktoré sa venujú práci s mládežou minimálne tri roky,

- slovenské mestá a obce do 15 tisíc obyvateľov.

 

Neoprávnenými subjektmi sú:

- podporené organizácie v grantovom programe Futbal to je hra! v roku 2016,

- mestá a obce, ktoré boli podporené Nadáciou Slovenskej sporiteľne v akomkoľvek grantovom programe v roku 2016,

- profesionálne mládežnícke kluby,

- neziskové a mimovládne organizácie,

- podnikateľské subjekty,

- fyzické osoby.

 

Oprávnená výška grantu a financovanie projektu:

- Na jeden projekt poskytne nadácia grant v minimálnej sume 1 000 € a maximálnej sume 3 000 €. V grantovom programe sa rozdelia prostriedky v celkovej výške 45 000 eur. V tomto grantovom programe finančná spoluúčasť zo strany žiadateľa nie je povinná.

 

Oprávnené a neoprávnené náklady:

- Grant možno použiť najmä na materiálne náklady.

 

Neoprávnené položky sú:

- Personálne náklady by nemali presiahnuť 20 % celkovej požadovanej sumy;

- Z grantu nie je možné hradiť odvody do poisťovní, fondov a zrážkovú daň;

- Pri cestovných nákladoch nie je možné preplatiť iné ako cestovné lístky 2. triedy z verejnej dopravy (vlak, autobus, električka, trolejbus);

- Iný typ cestovného je možné preplatiť iba na základe konzultácie – zdôvodnenia nákladov (napr. prevoz materiálu a pod.) vopred;

- Z grantu nie je možné preplatiť režijné náklady, okrem krátkodobých prenájmov, ktoré priamo súvisia s projektom;

- Pri použití mobilného telefónu je možné preplatiť max. 25 eur mesačne (nejde o paušálnu sumu, uznateľné budú iba skutočné náklady spojené s realizáciou projektu). Ďalej nie je možné preplatiť roaming, kúpu mobilného telefónu ani jeho aktiváciu;

- Neoprávnenými položkami sú tiež bankové poplatky, alkoholické a tabakové výrobky.

 

Uzávierka prijímania žiadostí o grant: 19.5.2017, do 13:00 hod.

 

Zasielanie projektov:

- registrujte sa na stránke http://podatelna.slsp.sk;

- elektronicky podajte finálnu verziu projektu spolu s prílohami na uvedenej stránke, nezasielajte vytlačenú verziu.

 

Povinné prílohy:

Do časti Galéria tiež vložte:

- sken dokumentu o pridelení identifikačného čísla organizácie (IČO);

- sken originálu registračného dokumentu podľa typu vašej organizácie (stanovy, nadačná listina, zriaďovacia alebo zakladateľská listina so štatútom), potvrdený príslušným registračným úradom (pečiatka a podpis). Netýka sa miest a obcí;

- sken platného menovacieho dekrétu štatutára organizácie.

 

V prípade investičného zámeru v zmysle rekonštrukcie malého rozsahu, prosím, doložte aj sken dokumentu, ktorý dokladuje právny vzťah k predmetu rekonštrukcie (informatívny výpis z listu vlastníctva alebo kópiu nájomnej zmluvy s trvaním minimálne ešte 3 roky po skončení projektu).

 

Fotografia zverejnená pri projekte na verejnom hlasovaní:

- V časti 7. Galéria vložte 1 fotografiu ilustrujúcu predkladaný projekt, aktivity klubu alebo logo klubu. Rozmer priloženej fotografie je 660 x 440 px (maximálna veľkosť je 5 MB). V prípade iných rozmerov, systém ju automaticky oreže alebo natiahne.

 

Hodnotiace kritériá:

Projekty zverejnené na hlasovanie by mali:

- predstaviť víziu práce s deťmi a mládežou a plán rozvoja klubu v tejto oblasti;

- priamo alebo nepriamo podporovať a motivovať deti a mládež k aktívnemu tráveniu voľného času;

- inovatívnym spôsobom zvyšovať atraktivitu členstva vo futbalovom klube a mať pre futbalový klub dlhodobý prínos;

- byť obsahovo kvalitné, zrozumiteľné, konkrétne a presvedčivé, mať jasné ciele, očakávané výsledky i aktivity, ktoré k nim vedú;

- obsahovať rozpočet, ktorý je naplánovaný efektívne, primerane k navrhovaným aktivitám a výsledkom.

 

Podmienky a proces hlasovania:

- Samotný proces hlasovania na stránke www.pomahajtesnami.sk bude prebiehať na základe unikátneho kódu zaslaného na telefónne číslo hlasujúceho. Pri hlasovaní platí pravidlo, že v rámci grantu môže hlasujúci hlasovať iba raz z jedného telefónneho čísla a iba za jeden projekt, pričom nezáleží, ku ktorému kraju daný projekt prislúcha.

 

Dokument na stiahnutie:

- Grantová výzva (http://bit.ly/2pCIUgj)

 

Informácia bola zverejnená na stránke:

http://bit.ly/2p0lA8c

Ostatná aktualizácia: utorok, 02. máj 2017, 14:33

Prečítané: 189x