ISRRA

Switch to desktop

Zamestnanecký grantový program ČSOB nadácie

ČSOB nadácia dáva zamestnancom ČSOB možnosť pomôcť miestu či komunite, kde bývajú alebo pracujú, alebo kde sa aktívne zapájajú do činnosti mimovládnej organizácie. Cieľom predkladaných žiadostí o podporu by malo byť zlepšenie kvality života komunity.

 

Zameranie programu:

ČSOB nadácia prioritne podporí projekty spadajúce do oblasti:

- podpory zdravého životného štýlu detí, mládeže, dospelých a ľudí so zdravotným postihnutím (projekty z oblasti podpory športu, podpory zdravého a aktívneho životného štýlu, napríklad revitalizácie a rekonštrukcie ihrísk a hracích plôch, športové turnaje amatérskych klubov),

- ochrany a podpory zdravia detí,

- podpory vzdelávania s dôrazom na vzdelávanie študentov VŠ z oblasti finančníctva.

 

Pri rozdeľovaní podpory bude hodnotiaca komisia zohľadňovať aj regionálny princíp, aby sa podpora spravodlivo dostala na východné, stredné i západné Slovensko a bude uprednostňovať žiadosti týkajúce sa aktivít v krajských a väčších mestách. Rovnako sa bude zohľadňovať aj časový dopad na komunitu (projekty s dlhodobým pozitívnym dopadom).

 

Výška grantu:

- Zamestnanecký grantový program ČSOB nadácie má k dispozícii 170 000 eur. Predpokladá sa podpora približne 50 až 70 projektov. Minimálne výška žiadosti o grant je 1 000 eur a maximálna výška žiadosti o grant je 3 000 eur.

 

Kto môže žiadať o grant:

- Prostredníctvom zamestnancov ČSOB sa o grant môžu uchádzať mimovládne organizácie (nadácie, občianske združenia, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, neinvestičné fondy, účelové zariadenia cirkví) a školy, vrátane materských škôl.

 

O finančnú podporu sa nemôžu uchádzať: samospráva, podnikateľské subjekty ani fyzické osoby.

 

O podporu sa môže uchádzať len projekt odporučený zamestnancom ČSOB. Žiadateľ je povinný vo formulári uviesť meno zamestnanca, ktorý projekt odporúča, oddelenie, na ktorom pôsobí, miesto pôsobiska, telefónne číslo a/alebo firemný e-mail zamestnanca. Všetky tieto údaje získa žiadateľ od zamestnanca prostredníctvom Formulára – Odporúčanie zamestnanca ČSOB, ktoré je nedeliteľnou súčasťou žiadosti o grant. Všetky formuláre nájde žiadateľ na https://csobnadacia.egrant.sk/. V odporúčaní žiadateľ tiež uvedie, ako sa bude zamestnanec zapájať do projektu, prečo projekt odporúča a ako v minulosti s organizáciou spolupracoval. Jeden zamestnanec môže podporiť maximálne jeden projekt.

 

Podávanie žiadostí:

- Žiadosť o finančnú podporu, ktorú vypracuje mimovládna organizácia, musí byť vyplnená elektronicky na základe formulárov dostupných na https://csobnadacia.egrant.sk/.

 

Vyhlásenie grantového programu: 1. september 2017

Uzávierka prijímania žiadostí o grant: 30. september 2017

 

Povinnou prílohou žiadosti o finančnú podporu je odporúčanie zamestnanca ČSOB.

 

Medzi kritériá hodnotenia projektu patria napríklad:

- Projekt má dobrovoľnícky rozmer a aktívnu participáciu zamestnanca (priamo sa do neho zapojí zamestnanec ČSOB, ktorý s organizáciou spolupracuje a podporuje jej činnosť alebo ju začína podporovať).

- Projekt je zameraný na podporu konkrétnej aktivity (činnosti), nie na materiálnotechnické vybavenie o grant žiadajúcej organizácie. Znamená, že budú znevýhodnené žiadosti o grant, ktoré požadujú grant na zabezpečenie vybavenie svojich kancelárií – teda nákup PC, nábytku, tlačiarní.

- V rámci hodnotenia budú znevýhodnené projekty, ktoré sú financované z viacerých zdrojov.

 

Dokumenty na stiahnutie:

- Výzva k predloženiu žiadosti o podporu (http://bit.ly/2w5Y6Xc)

- Projekty, ktoré získali podporu v Zamestnaneckom grantovom programe 2016/2017 (http://bit.ly/2vErSz2)

 

Výzva bola zverejnená na stránke:

http://bit.ly/2c6TPEM

Ostatná aktualizácia: piatok, 08. september 2017, 15:34

Prečítané: 60x

Výzva na telocvične - zmena podmienok výzvy

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR oznamuje, že z rozpočtu kapitoly ministerstva na rok 2017 vyčlenilo finančné prostriedky na rozvojový projekt zameraný na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične na rok 2017.

 

K 3. augustu 2017 sa spresnil proces administrácie žiadostí a došlo k zníženiu povinnej spoluúčasti žiadateľa z 25 % na 10 % požadovanej sumy na rozvojový projekt.

 

V tejto súvislosti bolo upravené znenie výzvy, formulára žiadosti a doplnená bola tabuľka rekapitulácie požiadaviek zriaďovateľa.

 

Dokumenty na stiahnutie:

- Výzva (http://bit.ly/2vy1WYP)

- Žiadosť (http://bit.ly/2wqQ9rL)

- Rekapitulácia k rozvojovému projektu (http://bit.ly/2vy20I3)

- Štatút komisie (http://bit.ly/2tvmO2r)

- Analýza stavu telocviční (http://bit.ly/2uHUPM5)

 

Informácia bola zverejnená na stránke:

http://bit.ly/2fcKaDo

Ostatná aktualizácia: štvrtok, 17. august 2017, 15:57

Prečítané: 146x

Podávanie žiadostí na príspevok pre zatepľovanie rodinných domov

Od 1. augusta môžu záujemcovia o príspevok na zateplenie rodinného domu podávať svoje žiadosti. Majitelia domov, starších ako desať rokov, ktorí splnia všetky podmienky, môžu od štátu získať na tento účel až 8 800 eur.

 

Verím, že do tretej výzvy sa zapojí čo najviac ľudí, ktorí si tak budú môcť zatepliť svoj rodinný dom a znížiť si náklady svojej domácnosti na energie,“ povedal minister Á. Érsek.

 

Žiadosti o príspevok bude možné elektronicky podávať od 1. augusta 2017 do 31. októbra 2017, alebo do naplnenia počtu elektronicky zaevidovaných žiadostí o príspevok, ktorý je stanovený pre 500 žiadostí.

 

Príspevok bude možné poskytnúť do výšky 40% oprávnených nákladov, najviac však do výšky 8 800 eur. Informácie o podmienkach poskytnutia príspevku na zateplenie rodinného domu sú dostupné na www.zatepluj.sk.

 

Do nákladov za zrealizovanie zateplenia rodinného domu je možné zahrnúť aj úhradu za výmenu zdroja tepla (kotol, tepelné čerpadlo), ak už nebola podporená iným programom a podpora sa týka viacpodlažného rodinného domu s celkovou podlahovou plochou do 300 m2.

 

Informácia bola zverejnená na stránke:

http://bit.ly/2w0RsOG

Ostatná aktualizácia: piatok, 11. august 2017, 15:49

Prečítané: 142x

Výzva na predloženie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične na rok 2017

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR oznamuje, že vyčlenilo finančné prostriedky na rozvojový projekt zameraný na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične na rok 2017.

 

Základný cieľ:

Zlepšiť vybavenosť telocviční a zvýšiť počet učebných priestorov – telocviční určených na výchovno-vzdelávací proces v oblasti telesnej a športovej výchovy formou:

- dostavby telocvične,

- rekonštrukcie telocvične alebo

- výstavby novej telocvične.

 

Pod rekonštrukciou telocvične sa rozumejú podľa tejto výzvy len náklady na:

- rekonštrukciu cvičebného priestoru vrátane náraďovne,

- rekonštrukciu elektroinštalácie vrátane osvetlenia cvičebného priestoru (hracej plochy),

- rekonštrukciu strechy (zmena vzhľadu strechy, zmena tepelnoizolačných vlastností),

- rekonštrukciu ústredného kúrenia a vykurovacích telies s cieľom zvýšiť teplotu v miestnosti,

- rekonštrukciu sociálneho zariadenia, zdravotechniky a inžinierskych sietí.

 

Oprávnení žiadatelia:

- Finančné prostriedky je možné poskytnúť obciam, vyšším územným celkom, štátom uznaným cirkvám a náboženským spoločnostiam na Slovensku, ktoré sú zriaďovateľmi základnej školy so všetkými ročníkmi alebo strednej školy s počtom žiakov nad 150, ktoré pred vyhlásením výzvy nečerpali na objekt, ktorý je predmetom žiadosti, finančné prostriedky z prostriedkov Európskej únie a neboli prijímateľmi finančných prostriedkov v rámci rozvojového projektu zameraného na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične a na vybavenie telocvične za rok 2016.

 

Výberové kritériá a ich váha:

- Efektívnosť použitia finančných prostriedkov z hľadiska počtu žiakov školy, efektívneho počtu tried a ich naplnenosti v zmysle školského zákona, využitia telocvične v čase mimo vyučovania žiakmi školy, športovými klubmi a podobne – 50 %.

- Výška spoluúčasti (najmenej 25% z požadovaných finančných prostriedkov) – 30 %.

- Územná pôsobnosť využitia objektu telocvične (napr. viacerými školami, obcami) – 5 %.

- Využiteľnosť telocvične na organizovanie okresných a krajských kôl súťaží žiakov v oblasti športu – 10 %.

- Zabezpečenie bezbariérového prístupu – 5 %.

 

Podporené budú iba žiadosti, ktoré v hodnotení dosiahnu minimálne 85 %.

 

Financovanie a spolufinancovanie:

- Výška finančných prostriedkov určených na zverejnenú výzvu je 4 900 000 € na kapitálové výdavky.

 

- Maximálna výška účelových finančných prostriedkov poskytnutých ministerstvom pre jeden rozvojový projekt je 150 000 € na kapitálové výdavky.

 

- Výška spoluúčasti žiadateľa na kapitálové výdavky je najmenej 25% z poskytnutých finančných prostriedkov ministerstvom.

 

Predkladanie žiadostí:

- Žiadosť predkladá žiadateľ písomne na formulári s názvom „Žiadosť“ (vrátane prílohy), najneskôr do 29. septembra 2017 do 14.00 h prostredníctvom príslušného okresného úradu v sídle kraja s označením na obálke: „Telocvičňa“. Pri predložení žiadosti rozhoduje dátum na poštovej pečiatke.

 

- Žiadosť (spolu s prílohou č. 1), vyplnenú podľa vzoru, je potrebné poslať aj elektronicky, vo formáte PDF, na adresu: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. .

 

Podmienky na použitie a zúčtovanie finančných prostriedkov:

- Z finančných prostriedkov na rozvojový projekt je možné hradiť aj náklady na projektovú činnosť.

 

Termín zúčtovania poskytnutých finančných prostriedkov na kapitálové výdavky je do 31. decembra 2019.

 

Žiadateľ, ktorému budú pridelené finančné prostriedky na rozvojový projekt, nemôže žiadať ministerstvo v priebehu nasledujúcich piatich rokov pre tú istú školu ďalšie finančné prostriedky na ten istý účel.

 

Dokumenty na stiahnutie:

- Výzva (http://bit.ly/2uh9KfL)

- Žiadosť (http://bit.ly/2uHZEVA)

- Štatút komisie (http://bit.ly/2tvmO2r)

- Analýza stavu telocviční (http://bit.ly/2uHUPM5)

 

Výzva bola zverejnená na stránke:

http://bit.ly/2vqyyQP

Ostatná aktualizácia: streda, 02. august 2017, 15:18

Prečítané: 202x

Zelené vzdelávanie (Nadácia Volkswagen Slovakia)

Grantový program „Zelené vzdelávanie” je jeden z nových grantových programov Nadácie úspešne spustený v roku 2015. Jeho cieľom je podpora vzdelávania detí v oblasti životného prostredia a ekológie v spolupráci s materskými školami, základnými školami, občianskymi združeniami a neziskovými organizáciami podporujúcimi ekologické vzdelávanie detí.

 

Ciele grantového programu:

- Podporiť vzdelávacie aktivity v oblasti životného prostredia a ekológie.

- Pomocou environmentálnej výchovy rozširovať informovanosť o rôznorodých možnostiach ochrany životného prostredia aj na školách.

- Podporiť kreativitu a environmentálne myslenie u detí a mládeže.

- Podporiť verejnoprospešnú, environmentálne zameranú aktivitu detí.

 

Oprávnení žiadatelia:

- Základné školy, občianske združenia a neziskové organizácie na Slovensku.

 

Zapojiť sa do grantového programu môžete aj vy jednoduchým spôsobom:

  1. 1.Podajte Žiadosť (http://bit.ly/2vtcKmW) a získajte od Nadácie finančný grant.
  2. 2.Zorganizujte za poskytnuté finančné prostriedky súťaženvironmentálnou tematikou: „Najlepší eko-vylepšovák na našej škole“.
  3. 3.Vyhodnoťte a oceňte najlepších žiakov alebo tímy.
  4. 4.Zrealizujte víťazný projekt.
  5. 5.Venujte sa environmentálnej výchove aj počas vyučovacích hodín.
  6. 6.Po zrealizovaní najlepšieho projektu vyplňte Záverečnú správu (http://bit.ly/2tiwWv9).

 

Doplňujúce informácie k súťaži:

- Úlohou žiakov bude pripraviť v skupinách projekt s konkrétnym návrhom ako prispieť k ochrane životného prostredia na škole alebo v jej okolí.

- Súťažiace skupiny predstavia a odprezentujú svoje projekty, z ktorých hodnotiaca komisia vyberie najlepší.

- Komisia hodnotí kreativitu, aktivitu žiakov, využitie projektu v praxi a prezentáciu.

- Najlepší projekt sa na škole alebo v jej okolí zrealizuje.

- Ekologické a environmentálne témy budú začlenené do vyučovania v rámci Vami určených hodín.

 

Maximálna suma pridelenej podpory: 2 000 € na projekt.

 

Začiatok prijímania žiadostí: 1. augusta 2017.

Uzávierka prijímania žiadostí: 10. októbra 2017.

Realizácia projektov: november 2017 – október 2018 (projekt môže mať i kratšie trvanie, avšak v danom časovom rozpätí).

 

Prehľad podporených projektov v roku 2016 nájdete na stránke:

http://bit.ly/2uzx9dF

 

Informácia bola zverejnená na stránke:

http://bit.ly/2uzR8ZG

Ostatná aktualizácia: utorok, 01. august 2017, 15:35

Prečítané: 176x

Informácie o plánovanej výzve v rámci prvej prioritnej osi programu (Interreg PL-SK)

Dňa 18.09.2017 bude v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko vyhlásená ďalšia výzva na predkladanie projektov. Výzva bude vyhlásená na predkladanie žiadostí v rámci prvej prioritnej osi programu „Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia“.

 

Termín na predkladanie žiadostí:

- Výzva na predkladanie žiadostí bude trvať do 10. novembra 2017.

 

Oprávnení žiadatelia:

- územná samospráva a jej organizačné zložky,

- organizácie zriaďované štátom, krajom, obcou, mestskou časťou a združením obcí,

- inštitúcie vzdelávacieho systému a vysoké školy,

- neziskové mimovládne organizácie,

- európske zoskupenia územnej spolupráce,

- cirkvi a náboženské spoločnosti.

Podrobný zoznam oprávnených žiadateľov je dostupný na stránke: http://bit.ly/2p3QwJk.

 

Na aké projekty je možné získať finančný príspevok:

V rámci výzvy na predkladanie žiadostí je možné získať finančný príspevok na:

 

- Výstavbu alebo modernizáciu infraštruktúry cestovného ruchu v blízkosti kultúrnych inštitúcií, pamätihodností, chránených krajinných oblastí a národných parkov, ktoré sú súčasťou cezhraničných turistických trás (napr. výstavba nových a modernizácia už existujúcich cezhraničných turistických trás: cyklotrasy, turistické chodníky, prírodné náučné a zelené cesty (greenways), tematické kultúrne chodníky a súvisiaca infraštruktúra, vyhliadkové miesta, miesta so systémom Park & Ride, parkoviská v blízkosti železničných tratí a chodníkov, cezhraničná integrácia chodníkov, atď.),

- Spoločné cezhraničné projekty reštaurátorských a konzervačných prác, obnova rozvoja miest kultúrneho dedičstva nachádzajúcich sa pozdĺž turistických trás, vrátane energetickej efektívnosti,

- Programy spolupráce medzi inštitúciami, vrátane spoločnej výmeny hnuteľného kultúrneho majetku (napr. dočasné putovné výstavy, spoločný lístkový systém),

- Vytvorenie a rozvoj cezhraničnej medzisektorovej spolupráce týkajúcej sa dedičstva cezhraničného územia medzi napr. akademickými a kultúrnymi inštitúciami, samosprávnymi orgánmi, sociálnymi partnermi, národnými parkami a chránenými krajinnými oblasťami (napr. akademická spolupráca medzi univerzitami a výskumnými strediskami v oblasti starostlivosti a ochrany cezhraničných kultúrnych a prírodných zdrojov: integrované projekty v cezhraničnom regióne, organizácia a účasť na tematických konferenciách, seminároch a kurzoch, spolupráca medzi inštitúciami a podpora spoločných aktivít zameraných na ochranu prírodných zdrojov, okrem iného ochrana biodiverzity),

- Rozvoj a implementácia spoločných cezhraničných štandardov/nariadení v oblasti ochrany a starostlivosti o kultúrne a prírodné dedičstvo,

- Podpora cezhraničnej integrácie a budovanie spoločnej identity prostredníctvom koordinovaných vzdelávacích programov / iniciatív, vrátane tried o kultúrno historickom dedičstve, ekológii, športe a jazykových kurzoch,

- Spoločná cezhraničná podpora kultúrneho a prírodného dedičstva cezhraničného územia (napr. organizácia a účasť na spoločných podujatiach, veľtrhoch, konferenciách, seminároch a kurzoch),

- Aktivity v prospech spoločnej ochrany prírodného prostredia, vrátane ochrany a obnovy riadneho stavu druhov a biotopov, zabezpečenia zachovania ekologických väzieb, zamedzenia prílivu cudzích druhov, spomalenia degradácie prírody a hodnôt krajiny,

- Vzdelávacie aktivity v oblasti riadenia rizík a bezpečnosti,

- Spoločné cezhraničné vzdelávacie aktivity podporujúce kultúrne a prírodné dedičstvo,

- Spoločné tréningy a školenia pre sprievodcov, reštaurátorov a zástupcov inštitúcií zapojených do aktivít súvisiacich s ochranou prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia,

- Využitie nástrojov IT na starostlivosť a podporu pre spoločné zdroje kultúrneho a prírodného dedičstva, aplikácie pre mobilné zariadenia, internetové stránky, rozvoj cezhraničných eko- a e-produktov a služieb; cezhraničné informačné a propagačné kampane uskutočnené s využitím moderných komunikačných nástrojov, digitalizácie a digitálnych metód zdieľania zdrojov, multimediálne prezentácie cezhraničného dedičstva, výmena know-how v oblasti digitalizácie kultúrneho dedičstva, tvorba a spoločné repozitóriá kultúrneho dedičstva.

 

Všetky úlohy musia mať cezhraničný charakter.

 

Program nebude financovať aktivity, ktorých cieľom je tvorba alebo zlepšenie hotelovo-gastronomickej základne ako aj infraštruktúry, ktorej hlavným cieľom je vykonávanie hospodárskej alebo sociálno-vzdelávacej činnosti, napr. hotelov, penziónov, chát, reštaurácií, gastronomického zázemia, ihrísk, športových hál predstavujúcich časť osvetových stredísk, kultúrnych domov.

 

Financovanie:

- Minimálna hodnota finančného príspevku z Európskeho fondu regionálneho rozvoja predstavuje 200 tis. eur.

- Maximálna hodnota finančného príspevku z Európskeho fondu regionálneho rozvoja predstavuje 5 mil. eur.

- Maximálna hodnota finančného príspevku z Európskeho fondu regionálneho rozvoja predstavuje 85 % oprávnených výdavkov projektu.

- Predpokladaná hodnota finančných prostriedkov dostupných v rámci výzvy je 24 mil. eur.

 

Spôsob predkladania žiadostí:

- Žiadosti v rámci programu Interreg V-A Poľsko-Slovensko sa vypĺňajú v dvoch jazykoch, poľskom a slovenskom, a predkladajú sa v elektronickej forme prostredníctvom on-line aplikácie na www.eplsk.eu.

 

Kritéria hodnotenia projektov:

Žiadosti predložené v rámci výzvy budú predmetom nasledovného hodnotenia:

- formálne hodnotenie a hodnotenie oprávnenosti,

- technické hodnotenie,

- vecné hodnotenie.

 

Počas hodnotenia bude zohľadňovaná pripravenosť daného projektu na realizáciu (vrátane pripravenosti investície z formálneho a právneho hľadiska), preukázaný cezhraničný charakter investície a aktivít, a taktiež splnenie špecifických podmienok výzvy.

 

Podrobné kritériá hodnotenia projektov sú dostupné na stránke: http://bit.ly/2u7BrIF.

 

Informácia bola zverejnená na stránke:

http://bit.ly/2sOhrHe

Ostatná aktualizácia: štvrtok, 27. júl 2017, 14:41

Prečítané: 187x

Výzva číslo VII. Prezídium Hasičského a záchranného zboru 2017 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra SR

Základným cieľom je podpora ochrany pred požiarmi prostredníctvom výstavby, rekonštrukcie a modernizácie stavieb hasičských staníc a hasičských zbrojníc.

 

Hasičská stanica je budova s materiálnym vybavením a technickým zabezpečením určená na výkon služby hasičskej jednotky, umiestnenie hasičskej techniky a vecných prostriedkov a na vykonávanie odbornej prípravy a výcviku.

 

Hasičská zbrojnica je budova s materiálnym vybavením a technickým zabezpečením, ktorá je spravidla bez personálu, určená na uskladnenie hasičskej techniky a vecných prostriedkov a na vykonávanie odbornej prípravy a výcviku.

 

Oprávnení žiadatelia:

- Obec – zaradená do celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov na území SR.

- Občianske združenie – zaradené do celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov na území SR.

 

Oprávnené aktivity:

Dotáciu možno poskytnúť oprávneným žiadateľom na projekty zamerané na:

- Výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu dokončenej stavby, t. j. technické zhodnotenie budovy hasičskej stanice alebo hasičskej zbrojnice,

Stavbu, nadstavbu, prístavbu, stavebné úpravy, drobné stavby a udržiavacie práce (v zmysle stavebného zákona) pre dosiahnutie alebo zvýšenie štandardov vybavenosti hasičských zbrojníc podľa prílohy č. 1 tejto výzvy.

- Nadobudnutie budovy na účel hasičskej stanice alebo hasičskej zbrojnice.

- Zvyšovanie energetickej hospodárnosti budov, realizácia opatrení na zlepšenie tepelno-izolačných vlastností konštrukcií, najmä obnova obvodového plášťa, oprava a výmena výplňových otvorových konštrukcií, opravy technického, energetického alebo technologického vybavenia a zariadení objektu ako aj výmena jeho súčastí (najmä výmena vykurovacích kotlov a telies a vnútorných inštalačných rozvodov, klimatizačného zariadenia).

- Projektové a inžinierske práce pre projekt.

 

Príloha č. 1 výzvy:

- Štandardy vybavenosti hasičskej zbrojnice:

a) sociálne zariadenia (WC, sprcha, kuchynka, jedáleň, denná miestnosť),

b) odpočinková miestnosť,

c) spojovacia miestnosť, miestnosť pre prijímanie tiesňového volania,

d) garáž pre min. 2 zásahové vozidlá,

e) priestor protiplynovej služby,

f) školiaca miestnosť,

g) sklad materiálno – technického vybavenia,

h) sklad PHM,

i) sušiareň hadíc, veža.

 

Poznámka:

- Intervencie do stavebných objektov, ktoré sú nehnuteľnými kultúrnymi pamiatkami sú nevyhnutne realizované so súhlasom príslušného krajského pamiatkového úradu, pre zaradenie príslušného projektu v súvislosti s podporou pamiatkového objektu je rozhodujúci účel, na ktorý má byť objekt využívaný.

 

Financovanie:

- Minimálna výška dotácie: 5 000,- €.

- Maximálna výška dotácie: 30 000,- €.

 

Disponibilný objem zdrojov je 10 000 000 €.

 

Oprávnené výdavky:

 

Druhy oprávnených výdavkov:

- realizácia nových stavieb,

- rekonštrukcia a modernizácia,

- nadobudnutie budovy,

- prístavby, nadstavby, stavebné úpravy,

- prípravná a projektová dokumentácia,

- materiál,

- rutinná a štandardná údržba.

 

Pre kategóriu výdavkov 600 žiadateľ predloží k žiadosti o poskytnutie dotácie rozpočet s prehľadom materiálových výdavkov, na ktoré žiada dotáciu. 

 

Pre stavby, ich zmeny a udržiavacie práce na nich, ktoré sa môžu uskutočňovať iba podľa stavebného povolenia alebo na základe ohlásenia stavebnému úradu a budú financované výdavkami z kategórie 700, žiadateľ predloží k žiadosti o poskytnutie dotácie projektovú dokumentáciu a kontrolný rozpočet s označením prác na ktoré žiada dotáciu.

 

V prípade nadobudnutia nehnuteľnosti žiadateľ predloží k žiadosti o poskytnutie dotácie kúpnu zmluvu, výpis z listu vlastníctva a z katastrálnej mapy dotknutej nehnuteľnosti alebo zmluvu o budúcej zmluve, prípadne iný dokument preukazujúci zámer nadobudnúť nehnuteľnosť.

 

Dotácia sa neposkytuje na platby za kúpu pozemkov, alebo ich častí.

Dotácia sa neposkytuje na platby za prenájom nehnuteľných a hnuteľných vecí.

 

Ak sa poskytnutie dotácie požaduje na výstavbu alebo projektovú dokumentáciu, podmienkou poskytnutia dotácie je vlastnícke právo alebo iné právo k pozemku a záväzok žiadateľa, že tieto práva k pozemku a vlastnícke právo k nadobudnutej stavbe sa nezmení najmenej po dobu desiatich rokov od dokončenia výstavby. Ak sa poskytnutie dotácie požaduje na zmenu dokončenej stavby alebo projektovú dokumentáciu na tento účel, podmienkou poskytnutie dotácie je vlastnícke právo alebo iné právo k stavbe a záväzok žiadateľa, že takéto právo sa nemení po dobu desiatich rokov od dokončenia zmeny stavby alebo stavebnej úpravy.

 

Ukazovateľ:

- Merateľnou hodnotou je počet zásahov, výjazdov, aktivít subjektov zaradených do celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov hasičských jednotiek na území Slovenskej republiky – kategorizácia, zadefinovanie možných rizík v obci (priemysel, doprava, poľnohospodárstvo, infraštruktúra, vodné toky, zalesnenie a pod.).

 

Trvanie projektu:

- rok 2017-2021

 

Termín uzávierky:

- 31.08.2017

(Pri podaní žiadosti poštou v deň ukončenia výzvy je tento deň dňom prijatia žiadosti. Akceptovaným dokladom je obálka s dátumom podania. Lehota je zachovaná, ak sa v posledný deň lehoty žiadosť osobne podá na adrese zasielania žiadostí)

 

Predkladanie žiadostí:

- Žiadosť o poskytnutie dotácie sa predkladá s povinnými prílohami a náležitosťami podľa platných predpisov na základe výzvy vyhlásenej Ministerstvom vnútra SR v jednom origináli a v elektronickej verzii na CD alebo DVD nosiči.

 

Originál žiadosti s náležitosťami a povinnými prílohami musí byť zviazaný tak, aby nebolo možné vkladať alebo vyberať jednotlivé strany predloženej dokumentácie a všetky strany musia byť žiadateľom očíslované.

 

Výzva bola zverejnená na stránke:

http://bit.ly/2uBhTwe

Ostatná aktualizácia: utorok, 01. august 2017, 16:04

Prečítané: 197x