ISRRA

Switch to desktop

Druhé kolo Otvoreného grantového programu 2016 (Nadácia Slovenskej sporiteľne)

Od 22.8. do 23.9.2016 môžu neziskové a mimovládne organizácie, školy, obce a mestá posielať svoje projekty prostredníctvom elektronickej podateľne - http://podatelna.slsp.sk/.

 

Druhé kolo Otvoreného grantového programu 2016 je určené len pre verejnoprospešné projekty, ktoré budú zrealizované a zdokladované do konca kalendárneho roka 2016 a týkajú sa týchto oblastí:

- sociálna pomoc a zdravie;

- ochrana životného prostredia;

- posilňovanie občianskej spoločnosti;

- kultúra;

- vzdelávanie;

- a šport.

 

O grant môžu požiadať aj tie organizácie, ktoré sa o grant hlásili v prvom kole, avšak s iným projektom.

 

Všetci žiadatelia budú vyrozumení o rozhodnutí správnej rady najneskôr do 60 dní odo dňa podania projektu.

 

V tomto grantovom programe nie je povinná spoluúčasť zo strany žiadateľa. Výška požadovanej podpory nie je ohraničená (odporúčaná do 4 000 €), správna rada však môže predložený rozpočet skrátiť.

 

Odporúčania:

- Do obsahovej časti projektu napíšte presné a konkrétne aktivity a ciele, ktoré chcete dosiahnuť. Pomôže to lepšie posúdiť vašu situáciu a prospešnosť pre cieľovú skupinu.

- V rozpočte rozpíšte jednotlivé položky čo najpresnejšie, nestačí iba rámcové pomenovanie položky a približná suma.

- Grant je možné získať iba na tie položky, ktoré priamo súvisia s projektom.

- V zmysle schválenej koncepcie nie je možné podporovať žiadosti fyzických osôb.

- Projekt podajte čo najskôr.

 

Ako o grant požiadať?

- najprv je potrebné sa zaregistrovať na stránke http://podatelna.slsp.sk. Pri registrácii si zadajte vlastný login a heslo, následne vyberte program "Otvorený grantový program 2016";

- na overenie funkčnosti Vašej e-mailovej adresy Vám na ňu systém zašle notifikačný e-mail. Musíte v ňom kliknúť na uvedený link, čím sa vám aktivuje Vaše konto. Cez získané prístupové údaje (login a heslo) sa prihláste na stránke http://podatelna.slsp.sk;

- vyplňte on-line projektový formulár (obsahová časť a rozpočet). Z vášho konta sa môžete kedykoľvek odhlásiť a prihlásiť neskôr znovu, systém si rozpracovanú verziu pamätá;

- elektronicky podajte finálnu verziu projektu na uvedenej stránke.

 

Kontakt:

- Kontaktná osoba v prípade konzultácie projektu: Pavla Mašková, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. , tel. č.: 02/4862 6318.

 

Informácia bola zverejnená na stránke:

http://bit.ly/2bQNJMH

Ostatná aktualizácia: utorok, 23. august 2016, 14:42

Prečítané: 52x

Vyhlásenie výzvy na podporu priemyselných klastrových organizácií-august 2016

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vyhlásilo 11. 08. 2016 na základe zákona č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu priemyselných klastrových organizácií v rámci Schémy na podporu priemyselných klastrových organizácií (schéma pomoci de minimis) v znení dodatku č. 2, Schéma DM - 18/2014, ktorá bola zverejnená v Obchodnom vestníku č. 150/2016 dňa 4. augusta 2016.

Oprávnenými projektmi sú projekty neinvestičného charakteru, zamerané na vzdelávanie, prezentáciu klastrových organizácií a ich členov v Slovenskej republike a v zahraničí prostredníctvom účasti na informačných podujatiach a výstavách, tvorbu spoločnej expertnej bázy, technologických máp, stratégie, expertné činnosti a zabezpečenie účasti klastrových organizácií v medzinárodných projektov a sieťach.

Výška dotácie je max. 70 % oprávnených výdavkov projektu. Prijímateľ musí spolufinancovať riešenie z vlastných zdrojov vo výške 30 %.

Žiadosti o dotácie vo výške 10 až 50 tisíc EUR môžu priemyselné klastrové organizácie predkladať na predkladať na Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky v termíne do 12. septembra 2016.

Bližšie informácie o výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu priemyselných klastrových organizácií sú dostupné na: http://www.mhsr.sk/vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-poskytnutie-dotacie-na-podporu-priemyselnych-klastrovych-organizacii-jln/148070s

Zdroj: MH SR

Ostatná aktualizácia: pondelok, 15. august 2016, 21:00

Prečítané: 89x

Výzva na podporu spolupráce podnikateľských subjektov a vedecko-výskumných pracovísk formou inovačných voucherov

Podnikatelia sa môžu do 16. septembra 2016 uchádzať o inovačné vouchre na podporu spolupráce podnikateľských subjektov a vedecko - výskumných pracovísk . Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vyhlásilo 10. 08. 2016 na základe zákona č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v znení neskoršieho predpisu výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie tejto formy dotácie.

Jej poskytnutie vychádza zo Schémy na podporu spolupráce podnikateľských subjektov a vedecko - výskumných pracovísk formou inovačných voucherov (schéma pomoci de minimis) v znení dodatku č. 1, Schéma DM - 17/2014, ktorá bola zverejnená v Obchodnom vestníku č. 20/2016 dňa 4. augusta 2016.

Oprávnenými projektmi sú projekty, ktoré prispievajú k zvyšovaniu konkurencieschopnosti prijímateľa prostredníctvom inovácie produktov, technológií alebo služieb.

Celková nominálna hodnota vouchera pre podnikateľské subjekty s počtom zamestnancov do 250 vrátane je 5 000,- EUR, pre podnikateľské subjekty s počtom zamestnancov viac ako 250 je celková nominálna hodnota vouchera 10 000,- EUR.

Výška dotácie pre podnikateľské subjekty s počtom zamestnancov do 250 vrátane je 100 %, pre podnikateľské subjekty s počtom zamestnancov nad 250 je 45 % celkových oprávnených výdavkov realizovaného projektu podľa tejto schémy. Rozdiel medzi celkovými výdavkami projektu a výškou poskytnutej dotácie je hradený z vlastných zdrojov prijímateľa.

Žiadosti o dotácie môžu fyzické osoby alebo právnické osoby podľa § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka, ktoré sú registrované na území Slovenskej republiky a vykonávajú podnikateľskú činnosť na území Slovenskej republiky, predkladať na Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky v termíne do 16. septembra 2016.

Bližšie informácie o výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu spolupráce podnikateľských subjektov a vedecko - výskumných pracovísk formou Inovačných voucherov vrátane novej databázy oprávnených riešiteľov projektov sú dostupné na adrese:  http://www.mhsr.sk/schema-na-podporu-spoluprace-podnikatelskych-subjektov-a-vedecko-/148067s

Zdroj: MH SR

Ostatná aktualizácia: pondelok, 15. august 2016, 20:52

Prečítané: 92x

Bilaterálny fond na národnej úrovni pre rok 2016 otvorený

Ostatná aktualizácia: pondelok, 15. august 2016, 20:40

Prečítané: 87x

1. výzva na predkladanie žiadostí o finančný príspevok v rámci Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Maďarsko

1. výzva na predkladanie žiadostí o finančný príspevok v rámci Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Maďarsko

04.08.2016 - Úrad vlády Maďarska ako Riadiaci orgán Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Maďarsko v spolupráci s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Národným orgánom v Slovenskej republike vyhlasujú prvú výzvu na predkladanie žiadostí o finančný príspevok v rámci Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Maďarsko.

Časový rámec trvania výzvy: od 29/07/2016 do 31/10/2016.
Predmetom výzvy sú nasledovné prioritné osi:


1) PO1 - Príroda a kultúra

  • Špecifický cieľ 1.1 Zvýšenie atraktivity pohraničnej oblasti

2) PO2 - Posilnenie cezhraničnej mobility

  • Špecifický cieľ 2.1 Zvýšenie hustoty hraničných priechodov pozdĺž slovensko-maďarskej hranice
  • Špecifický cieľ 2.2.1 Zlepšenie cezhraničných verejných dopravných služieb
  • Špecifický cieľ 2.2.2 Zlepšenie cezhraničných logistických služieb

3) PO4 - Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti
• Špecifický cieľ 4.1 Zlepšenie úrovne cezhraničnej medziinštitucionálnej spolupráce a rozšírenie cezhraničnej spolupráce medzi občanmi

 
Indikatívny rozpočet finančných prostriedkov z Európskeho fondu regionálneho rozvoja dostupných vo výzve je 67 475 822 EUR.
Všetky informácie a súvisiace dokumenty sú zverejnené na webovej stránke programu http://www.skhu.eu/.

Ostatná aktualizácia: štvrtok, 04. august 2016, 23:59

Prečítané: 137x

Výzva zameraná na podporu inovácií a technologického transferu

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Výskum a inovácie vyhlásilo dňa 2.8.2016 Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranú na podporu inovácií a technologického transferu ( kód OPVaI-MH/DP/2016/1.2.2-02)

Cieľom zverejnenej výzvy je podporiť projekty zamerané na zvyšovanie kvality a efektivity výrobných a technologických procesov prostredníctvom zvyšovania technologickej a inovačnej úrovne v podnikoch. Podporené môžu byť projekty realizované na území celého Slovenska s výnimkou Bratislavského kraja. V rámci výzvy môžu byť podporené malé, stredné aj veľké podniky, pričom medzi oprávnené výdavky patrí obstaranie dlhodobého hmotného majetku ( nákup výrobných zariadení a zariadení na poskytovanie služieb, technologické celky a pod.) a nehmotného majetku ( nákup softvéru, licencií a ostatných nehmotných aktív a pod.), a to za účelom realizácie inovačných opatrení, výsledkom ktorých bude inovácia produktu alebo procesu ( s možným doplnením o organizačnú inováciu). Na výzvu je vyčlenených celkovo 175 miliónov eur. K uzavretiu výzvy dôjde až po vyčerpaní vyčlenených finančných prostriedkov. Informácia o uzavretí výzvy bude zverejnená na webovom sídle operačného programu.

Úplné znenie výzvy  a prílohy sú dostupné na stránke  www.opvai.sk .

Kontakt:

Otázky súvisiace s podmienkami výzvy a žiadosťou o NFP je možné adresovať:

tel.: +421 /2 58 248 343 , e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

v dňoch pondelok, streda, piatok v čase od : 9.00 - 12.00

utorok v čase od 9.00 - 12.00 a od 13.00 - 15.00


Ostatná aktualizácia: utorok, 02. august 2016, 21:02

Prečítané: 152x

Výzva na podporu činností súvisiacich s bezpečnosťou cestnej premávky (Výzva č. V PPZ 2016)

Základným cieľom výzvy je zvýšenie bezpečnosti účastníkov cestnej premávky (motorových a nemotorových) a ich povedomia pri dodržiavaní zásad a všeobecne záväzných právnych predpisov týkajúcich sa cestnej premávky na území SR.

 

Dotáciu možno poskytnúť oprávneným žiadateľom na podporu zlepšenia dopravno-bezpečnostnej situácie, pri ktorej je možné očakávať rýchly a bezprostredný efekt smerujúci k zníženiu dopravnej nehodovosti, zníženiu počtu usmrtených osôb pri dopravných nehodách s dôrazom na ochranu nemotorových účastníkov cestnej premávky (chodcov, cyklistov, detí a seniorov) a aktivít smerujúcich k viditeľnému zlepšeniu dopravno-bezpečnostnej situácie v čo najkratšom čase (v rámci kritérií je uvedené max. 6 mesiacov).

 

Dotáciu možno poskytnúť na realizáciu opatrení situačnej prevencie v rizikových úsekoch budovaním technických zariadení na zníženie rizika vzniku dopravných nehôd v súlade s vyhláškou Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Financovanie:

- Disponibilný objem zdrojov je 141 000 €

- Minimálna výška dotácie je 3 000 €

- Maximálna výška dotácie je 24 000 €

 

Jednou z povinných príloh je v zmysle kontrolného listu aj doklad o zabezpečení spolufinancovania vo výške najmenej 5 % z celkových predpokladaných výdavkov z vlastných alebo iných ako verejných zdrojov, najmä vyhlásenie pri spolufinancovaní vlastnými zdrojmi, výpis z uznesenia obecného zastupiteľstva, darovacia zmluva v prípade daru s účelovým určením, zmluva o úvere alebo zmluva o pôžičke, ak ide o použitie cudzích zdrojov.

 

Oprávnení žiadatelia (subjekty uvedené v § 3 zákona č. 526/2010 Z. z. v znení neskorších predpisov):

a) občianske združenie,

b) nadácia,

c) nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby,

d) obec,

e) vyšší územný celok,

f) rozpočtová alebo príspevková organizácia, ktorej zriaďovateľom je obec alebo vyšší územný celok,

g) právnická osoba zriadená podľa osobitného predpisu a plniaca úlohy v rámci integrovaného záchranného systému,

h) Slovenský Červený kríž, Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM), registrovaná cirkev, účelové zariadenie cirkvi alebo náboženskej spoločnosti, ktorá odvodzuje svoju právnu subjektivitu od cirkvi alebo náboženskej spoločnosti,

i) záujmovému združeniu právnických osôb, ktoré je právnickou osobou,

j) neinvestičný fond so sídlom na území Slovenskej republiky.

 

Oprávnené aktivity sú zoradené podľa priorít nasledovne:

1. samostatné nasvietenie plochy vodorovného značenia už existujúceho priechodu pre chodcov, optické zvýraznenie dopravnými gombíkmi alebo s prerušovaným doplnkovým signálom,

2. osadenie meračov rýchlosti motorových vozidiel podľa vzoru elektronického panelu na premenné prevádzkové informácie Z 12 podľa vyhlášky,

3. nákup mobilných detských dopravných ihrísk a údržba a modernizácia funkčných detských dopravných ihrísk bez potreby vykonania rekonštrukčných prác, ak žiadateľ hodnoverným spôsobom preukáže, že aktívne pôsobí v danej oblasti najmenej po dobu 2 rokov (napr. formou čestného vyhlásenia, iných relevantných dokladov).

 

V prípade realizácie dopravného značenia predloženie stanoviska z okresného dopravného inšpektorátu PZ alebo krajského dopravného inšpektorátu PZ s vyjadrením k predkladanej žiadosti o poskytnutie dotácie.

 

Termín uzávierky: 22.9.2016

Pri podaní žiadosti poštou v deň ukončenia výzvy je tento deň dňom prijatia žiadosti. Akceptovaným dokladom je obálka s dátumom podania. Lehota je zachovaná, ak sa v posledný deň lehoty žiadosť osobne podá na adrese zasielania žiadostí.

 

Predkladanie žiadostí:

Žiadosť o poskytnutie dotácie sa predkladá s povinnými prílohami a náležitosťami podľa platných predpisov na základe výzvy vyhlásenej MV SR v jednom origináli, resp. úradne overenej kópii. Originál s náležitosťami a povinnými prílohami musí byť zviazaný v hrebeňovej alebo pevnej väzbe, všetky strany musia byť očíslované žiadateľom, ich zoznam uvedený na samostatnom kontrolnom liste povinných príloh.

 

Vzor formulára žiadosti o poskytnutie dotácie, Rozpočet výdavkov financovaných z dotácie (prílohu č. 1), Vzor personálnej matice (prílohu č. 2), Kontrolný list povinných príloh a náležitostí k žiadosti (prílohu č. 3) nájdete na stránke: http://www.minv.sk/?dotacie-1

 

Výzva č. V PPZ 2016 bola zverejnená na stránke:

http://www.minv.sk/?vyzvy-rok-2016

Ostatná aktualizácia: utorok, 09. august 2016, 13:05

Prečítané: 162x