ISRRA

Switch to desktop

Informácia o otvorenej výzve na predkladanie žiadostí o grant v rámci programu pre životné prostredie a ochranu klímy Európskej komisie (LIFE)

 Informáciu o otvorenej výzve na predkladanie žiadostí o grant v rámci programu pre životné prostredie a ochranu klímy Európskej komisie (LIFE) zverejnila Európska komisia dňa 19. mája 2016. Oprávnenými žiadateľmi sú všetky právnické osoby so sídlom v členskom štáte EÚ. Žiadosti o grant sa podávajú elektronicky prostredníctvom nástroja e-Proposal. Podrobnejšie informácie a podklady k predmetnej výzve sú zverejnené na stránke Európskej komisie: http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2016/index.htm

Funkciu národného kontaktného  miesta v Slovenskej republike zabezpečuje Ministerstvo životného prostredia SR. V prípade otázok kontaktujte zástupcov ministerstva na tel. čísle 0906 314 262 a 0906 314 260 alebo elektronicky na adrese:

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. .sk

Harmonogram výzvy EK na predkladanie žiadostí o grant v roku 2016 je nasledujúci:

 

Tradičné projekty

Oblasť

Dátum vyhlásenia výzvy

Dátum ukončenia výzvy

Podprogram „Ochrana klímy“

Prioritné oblasti: zmierňovanie zmeny klímy, adaptácia na zmenu klímy a správa a informovanie v oblasti klímy

19. máj 2016

07. september 2016 do 16:00 Bruselského času

Podprogram „Životné prostredie“

Prioritná oblasť: životné prostredie a efektívne využívanie zdrojov (ENV)

19. máj 2016

12. september 2016 do 16:00 Bruselského času

Prioritná oblasť: príroda a biodiverzita (NAT)

19. máj 2016

15. september 2016 do 16:00 Bruselského času

Prioritná oblasť: správa a informovanie v oblasti životného prostredia (GIE)

19. máj 2016

15. september 2016 do 16:00 Bruselského času

 

Projekty technickej pomoci

(pre  podprogram „Životné prostredie“ a  podprogram „Ochrana klímy“)

Dátum vyhlásenia výzvy

Dátum ukončenia výzvy

19. máj 2016

15. september 2016 do 16:00 Bruselského času

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prípravné projekty

Dátum vyhlásenia výzvy

Dátum ukončenia výzvy

19. máj 2016

20. september 2016 do 16:00 Bruselského času

 

 

 

 

 

Integrované projekty

 

Dátum vyhlásenia výzvy

Dátum ukončenia výzvy

1. Fáza – concept note

19. máj 2016

26. september 2016 do 16:00 Bruselského času

2. Fáza – kompletná žiadosť o grant

19. máj 2016

12. september 2016 do 16:00 Bruselského času

Podprogram „Životné prostredie“

19. máj 2016

15. marec 2017 (indikatívny časový plán)

Podprogram „Ochrana klímy“

19. máj 2016

15. apríl 2017 (indikatívny časový plán)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Karin Očenášová

projektový manažér/projektový manažér LIFE

 

Sekcia environmentálnych programov a projektov

Odbor technickej pomoci a programov nadnárodnej spolupráce

Oddelenie kontroly projektov technickej pomoci a programov nadnárodnej spolupráce

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava

Pracovisko: Karloveská 2, 841 04 Bratislava

tel: + 421 906 314 262

mailto: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

doména úradu: www.enviro.gov.sk

doména OP KŽP: www.op-kzp.sk

Logo_SK PRES_Cely nazov_SVK-01

Ostatná aktualizácia: utorok, 28. jún 2016, 21:31

Prečítané: 26x

Prihláste svoj projekt do 5.ročníka programu SPPoločne a spolu zlepšíme svet okolo nás

SPP a Nadácia SPP vyhlasujú už piaty ročník verejnoprospešného programu SPPoločne, ktorý je založený na adresnej pomoci rôznym komunitám vo všetkých regiónoch Slovenska.

Zdroj: Nadácia SPP

Ostatná aktualizácia: štvrtok, 23. jún 2016, 19:31

Prečítané: 46x

Výzva na predkladanie žiadostí o grant z fondu pre azyl, migráciu a integráciu

Ministerstvo vnútra SR ako Zodpovedný orgán fondov pre oblasť vnútorných záležitostí vyhlásilo 20. júna 2016 otvorenú výzvu  /SK 2016 AMIF SC1.1/ na predkladanie žiadostí o grant z Fondu pre azyl, migráciu a integráciu /AMIF/. Celková čiastka určená na projekty v rámci výzvy je 300 000€. Žiadosti o grant je možné predkladať do 4. augusta 2016.

Všeobecným cieľom AMIF je prispievať k účinnému riadeniu migračných tokov a k vykonávaniu, posilňovaniu a rozvoju spoločnej politiky v oblasti azylu, doplnkovej ochrany a dočasnej ochrany a spoločnej prisťahovaleckej politiky pri plnom rešpektovaní práv a zásad zakotvených v Charte základných práv Európskej únie.

Cieľovou skupinou výzvy sú napríklad  žiadatelia o azyl umiestnení v azylových zariadeniach Migračného úradu MV SR, ako aj  žiadatelia o azyl s povoleným pobytom mimo azylového zariadenia.

Ministerstvo vnútra ako obvykle zorganizuje pre žiadateľov o grant  informačné stretnutie, ktoré sa uskutoční 29. júna 2016 o 10. hod. v budove MV SR na Pribinovej ulici v Bratislave.

 

• Stiahnite si dokumenty k výzve: SK 2016 AMIF SC1.1 (2,9 MB)

Ostatná aktualizácia: streda, 22. jún 2016, 22:44

Prečítané: 41x

Samosprávy či tretí sektor sa môžu uchádzať o dotácie na projekty orientované na riešenie problémov rómskych komunít

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity v zmysle zákona č. 562/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti MV SR dňa 21. júna 2016 vyhlásil výzvu na predkladanie žiadostí na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenie mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity.

Dotáciu možno poskytnúť občianskym združeniam, nadáciám, neziskovým organizáciám poskytujúcim všeobecne prospešné služby a ďalším organizáciám tretieho sektora; tiež obciam a vyšším územným celkom /vrátane nimi zriadeným organizáciám/, či organizáciám plniacim úlohy v rámci integrovaného záchrannému systému. Takisto Slovenskému červenému krížu, Medzinárodnej organizácii pre integráciu a i.

Podporené budú aktivity vychádzajúce z prioritných politík a cieľov Stratégie SR pre integráciu Rómov do roku 2020, zabezpečenie technickej vybavenosti a rekonštrukcie bývania Rómov, rovnako projekty pre dobudovanie miestnych komunikácií v rómskych komunitách, pre podporu vzdelávania a výchovy, zamestnanosti a zamestnateľnosti a podobne. 

Na projekty je k dispozícii 615 000 €, termín uzávierky je 5. august 2016. Minimálna výška dotácie je 1000 €. Na poskytnutie dotácie nie je právny nárok, oprávnení žiadatelia môžu predložiť len jednu žiadosť o poskytnutie dotácie, v opačnom prípade budú vylúčené všetky ich žiadosti.

Detaily nájdu záujemcovia vo zverejnenej výzve.

 
 Dokumentácia na stiahnutie:
Výzva na predkladanie žiadostí o dotácie (337,3 kB)
Prílohy k výzve (664,1 kB)

Ostatná aktualizácia: streda, 22. jún 2016, 22:35

Prečítané: 56x

Oznámenie Pôdohospodárskej platobnej agentúry jún 2016

o zverejnení Výzvy na predkladanie žiadostí a poskytnutie dotácie na podporné opatrenia: „Dotácia na účasť spracovateľa na výstave

podľa Výnosu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky z 10. decembra 2014 č. 660/2014-100 o poskytovaní podpory v poľnohospodárstve, potravinárstve, lesnom hospodárstve a rybnom hospodárstve

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)

Ostatná aktualizácia: pondelok, 13. jún 2016, 19:23

Prečítané: 79x

Informácia SAAIC

Druhé kolo výzvy 2016 na spoluprácu s partnerskými krajinami – Mobility študentov a učiteľov vysokých škôl z/do partnerských krajín.

13.06.2016 -  Viac info [SK, pdf, 219 KB]
 


Zdroj: SAAIC

Ostatná aktualizácia: pondelok, 13. jún 2016, 19:20

Prečítané: 76x

Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom

Vážení žiadatelia, dovoľujeme si vás informovať, že v súlade s § 4 ods. 1 písm. a) zákona č. 587/2004 Z.z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Environmentálny fond rozširuje Špecifikáciu činností podpory formou dotácie pre rok 2016 v oblasti C: Rozvoj odpadového hospodárstva, o činnosť C4: Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom. Environmentálny fond zároveň zverejňuje aj formulár Žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie a Príručku pre žiadateľov o poskytnutie podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu pre rok 2016 na činnosť C4.

Bližšie informácie týkajúce podávania žiadostí o podporu formou dotácie nájdete tu.

Zdroj: Environmentálny fond

Ostatná aktualizácia: streda, 15. jún 2016, 22:07

Prečítané: 93x