ISRRA

Switch to desktop

OZNÁMENIE O ZRUŠENÍ VÝZVY č. 19/PRV/2016

Pôdohospodárska platobná agentúra ako poskytovateľ pre Program rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2014 - 2020 (ďalej len „PRV SR 2014 - 2020") oznamuje, že dňa 21. 7. 2016 zrušila Výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z PRV SR 2014 - 2020, číslo výzvy 19/PRV/2016 (ďalej len „výzva"), ktorá bola vyhlásená v rámci PRV SR 2014 - 2020 (Opatrenie: 4 - Investície do hmotného majetku, Podopatrenie: 4.1 - Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov, Oblasť: Zavlažovanie).

Poskytovateľ pristupuje k zrušeniu výzvy v súlade s ustanovením § 17 ods. 8 zákona č. 292/2014 Z.z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov z dôvodu zmeny podmienok poskytnutia príspevku podstatným spôsobom, konkrétne podmienok oprávnenosti spôsobených terminologickou nejasnosťou. Taktiež na základe záverov II. zasadnutia Monitorovacieho výboru pre PRV SR 2014 - 2020 je potrebné vykonať zmeny v Bodovacích (hodnotiacich) kritériách, ktoré zabezpečia vyššiu účinnosť implementácie podopatrenia 4.1 - Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov. V zmysle ustanovení ods. 7 kapitoly 5.2.1.1 - Zmena a zrušenie výzvy platného Systému riadenia PRV SR 2014 - 2020  je takáto zmena klasifikovaná ako podstatná zmena podmienok poskytnutia príspevku, v prípade ktorej je poskytovateľ povinný výzvu zrušiť.

Ostatná aktualizácia: pondelok, 25. júl 2016, 21:05

Prečítané: 19x

Europa Cinemas 2016: Prihlasovanie do siete

Europa Cinemas je sieťou kín, ktorá svojim členom prerozdeľuje finančné prostriedky získané z Podprogramu MEDIA a ďalších zdrojov.

Rada Expertov, ktorá rozhoduje o prijatí kín do siete Europa Cinemaszasadne v októbri 2016.

Uzávierka prihlášok je 15. septembra 2016 (prihlasovanie je otvorené 1. júla 2016) Prihlásiť sa môžu kiná aj zo Slovenska.

Podmienky pre vstup kina do siete Europa Cinemas:
- musí byť otvorené pre verejnosť najmenej 6 mesiacov
- minimálne 520 premietaní ročne
- musí mať kapacitu minimálne 70 sedadiel
- návštevnosť minimálne 15 000 divákov ročne
- kino musí premietať min. % európskych nenárodných filmov ročne: kiná s 1 plátnom 25%, 2 - 5 plátien - 22%, 6 - 9 plátien - 20%, a 10 -12 plátien - 17%, 13 a viac plátien - 15%.

Minimálne 70 % uvádzaných nenárodných európskych filmov musia byť prvé uvedenia (maximum 12 mesiacov od premiéry).

S finančnou podporou Programu EÚ Kreatívna Európa - MEDIA.

Viac informácií, podmienky a prihlasovanie

Zdroj: Creative Europe Desk Slovakia

Ostatná aktualizácia: štvrtok, 21. júl 2016, 22:16

Prečítané: 37x

MV SR podporí výstavbu a MV SR podporí výstavbu a rekonštrukciu komunitných centier pre marginalizované rómske komunityrekonštrukciu komunitných centier pre marginalizované rómske komunity

Komunitné centrá sú pre marginalizované, t.j. znevýhodňované rómske komunity kľúčovým miestom pre ich začleňovanie do spoločnosti prostredníctvom riešenia každodenných problémov a vyhľadávania trvalých riešení. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Ľudské zdroje (OP ĽZ) vyhlásilo dňa 18. júla 2016 výzvu  na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranú na výstavbu, modernizáciu a prestavbu komunitných centier. 

Indikatívna výška finančných prostriedkov z Európskeho fondu regionálneho rozvoja vyčlenená na túto výzvu je 15 miliónov eur. Výzva je vyhlásená v rámci prioritnej osi  6 – Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít. Do hodnotiacich kôl sa bude môcť zapojiť 125 obcí/miest zo siedmich slovenských krajov (okrem Bratislavského) identifikovaných v indexe segregácie, resp. podrozvinutosti (zoznam obcí je dostupný v Prílohe č. 7 Výzvy).  Uzávierka prvého hodnotiaceho kola je naplánovaná na koniec septembra 2016. 

„Jedným z hlavných cieľov OP ĽZ je zlepšenie prístupu ľudí z marginalizovaných rómskych komunít k sociálnej infraštruktúre. Na to, aby sme sa vydali správnou cestou k vytýčeným cieľom, nevyhnutne potrebujeme komunitné centrá, ktorých potreba sa osvedčila už v minulosti. Komunitné centrá koordinujú intervenčné programy a poskytujú komplexné sociálne a komunitné služby. Slúžia celej komunite, nielen jednotlivcom,“ povedala riaditeľka odboru inklúzie marginalizovaných rómskych komunít Lucia Rozkopálová. 

Projekty budú spolufinancované aj zo štátneho rozpočtu a zdrojov samotného prijímateľa. Zároveň prinesú nové príležitosti ako postaviť nové komunitné centrá, modernizovať a rekonštruovať už existujúce alebo prestavať iné objekty na komunitné centrá. Investičné projekty budú klásť dôraz na zvyšovanie energetickej hospodárnosti budov a sociálny aspekt vo verejnom obstarávaní. 

Výsledkom implementácie projektov vyhlásenej výzvy bude zvýšená kvalita životných podmienok obyvateľov a zlepšenie poskytovania sociálnych služieb zameraných na zvýšenie ich zamestnateľnosti. Komunitám sa tak dostane pomoc v podobe podpory ich fyzickej, ekonomickej a sociálnej regenerácie.  

Od januára 2016 má MV SR vyhlásenú výzvu zameranú na výstavbu a rekonštrukciu materských škôl v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít. Do tejto výzvy sa môže zapojiť viac ako tisíc obcí zo siedmich slovenských krajov (okrem Bratislavského). Uzávierka druhého hodnotiaceho kola je plánovaná na 2. septembra 2016. 

Na podporu OP ĽZ pre celé programové obdobie 2014-2020 vyčlenila Európska únia z Európskych štrukturálnych a investičných fondov podporu vo výške 383 miliónov eur.

Ostatná aktualizácia: utorok, 19. júl 2016, 20:04

Prečítané: 61x

Zverejnená výzva DS 2016

Agentúra na podporu výskumu a vývoja v spolupráci so Sekciou vedy a techniky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlasuje verejnú výzvu na podávanie žiadostí na riešenie spoločných projektov na podporu výskumu a vývoja formou spolupráce medzi organizáciami v Slovenskej republike a v Rakúsku, Českej republike a Srbskej republike. Dátum vyhlásenia výzvy je 15. 07. 2016, dátum ukončenia výzvy je 30. 09. 2016.

http://www.apvv.sk/grantove-schemy/multilateralne-vyzvy/dunajska-strategia/dunajska-strategia-2016?tab=call

Zdroj: APVV

Ostatná aktualizácia: pondelok, 18. júl 2016, 22:43

Prečítané: 75x

Upozornenie na uzavretie výzvy s kódom OPKZP-PO1-SC111-2016-10 dňom 11. 07. 2016

Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len „RO pre OP KŽP“) oznamuje žiadateľom, že v nadväznosti na oznam o plánovanom uzavretí výzvy s kódom OPKZP-PO1-SC111-2016-10, zverejnený na webovom sídle OP KŽP www.op-kzp.sk dňa 9. júna 2016, uzavrie 10. výzvu zameranú na triedený zber komunálnych odpadov a mechanicko-biologickú úpravu komunálnych odpadov dňa 11. júla 2016. Po tomto termíne nebude možné predkladať žiadosti o NFP v rámci výzvy

Ostatná aktualizácia: štvrtok, 07. júl 2016, 22:13

Prečítané: 104x

Aktualizácia indikatívneho harmonogramu výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na rok 2016, verzia 3

Ministerstvo životného prostredia SR, ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia, oznamuje, že dňa 30. júna 2016 zverejnilo na svojom webovom sídle aktualizáciu indikatívneho harmonogramu výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na rok 2016, verzia 3, ktorý nájdete v časti http://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/harmonogram-vyziev

.

Ostatná aktualizácia: piatok, 01. júl 2016, 22:02

Prečítané: 174x

Informácia o uzavretí výzvy s kódom OPKZP-PO1-SC111-2016-10 zameranej na triedený zber komunálnych odpadov a mechanicko-biologickú úpravu komunálnych odpadov

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia, oznamuje žiadateľom, že dopyt žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej len „žiadosť o NFP“) predložených v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom OPKZP-PO1-SC111-2016-10 zameranej na triedený zber komunálnych odpadov a mechanicko-biologickú úpravu komunálnych odpadov (ďalej len „výzva“) presiahol disponibilnú indikatívnu výšku finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu. Z uvedeného dôvodu RO pre OP KŽP dňom 11. júla 2016 výzvu uzatvára. Po tomto termíne nie je možné predkladať žiadosti o NFP v rámci výzvy.

Dokumentácia výzvy bude na webovom sídle OP KŽP www.op-kzp.sk po jej uzavretí presunutá do časti „Archív výziev“.

 

Ostatná aktualizácia: pondelok, 11. júl 2016, 17:59

Prečítané: 94x