ISRRA

Switch to desktop

Program E-Talent očakáva projekty do 4. novembra 2016

Grantový program E-Talent patrí medzi stabilné programy, ktoré Nadácia Tatra banky realizuje. Jeho cieľom je podporovať inovatívne projekty študentov a učiteľov informačných technológií a aplikovanej informatiky.

Uzávierka predkladania žiadostí
4.novembra 2016 do 24:00 (piatok)

Suma určená na prerozdelenie
25 000 €

Maximálna výška podpory na jeden projekt
5 000 €

Grantové podmienky, informačné materiály a online formulár nájdete tu.

Zdroj: Nadácia Tatra banky

Ostatná aktualizácia: streda, 21. september 2016, 21:27

Prečítané: 22x

Horizont 2020 -výzvy

Žiadať o financovanie a podporu budú môcť len malé a stredné podniky (ďalej len ,,MSP").

Nástroj MSP poskytne zjednodušenú a postupnú podporu. Svojimi tromi fázami zabezpečí celý inovačný cyklus. Prechod z fázy do fázy bude bezproblémový za predpokladu, že projekt MSP v predchádzajúcej fáze preukáže, že stojí za ďalšie financovanie. Zároveň bude každá fáza otvorená pre všetky MSP.

Tieto a ďalšie informácie o ďalších podporných službách pre MSP môžete nájsť tu.

Uzávierky 2016/2017:

- Fáza 1 (24.2.2016, 3.5.2016, 7.9.2016, 9.11.2016, 15.2.2017, 3.5.2017, 6.9.2017, 8.11.2017)

- Fáza 2 (3.2.2016, 14,4.2016, 15.6.2016, 13.10.2016, 18.1.2017, 6.4.2017, 1.6.2017, 18.10.2017).

Viac informácií o definícii malých a stredných podnikoch môžete nájsť tu.

  1. Projektový návrh k vedecko-výskumným projektom, ktoré vyžadujú účasť minimálne troch subjektov z troch členských krajín môžete nájsť tu:
  2. Projektový návrh – podnikateľský plán pre žiadateľov – malé a stredné podniky – Fáza 1 – grant vo výške 50.000,- EUR – môžete ho nájsť tu:
  3. Projektový návrh – štúdia uskutočniteľnosti pre žiadateľov malé a stredné podniky – Fáza 2 – grant vo výške 0,5 až 2,5 mil. EUR – môžete ho nájsť tu:

Všeobecné prílohy, ktoré upravujú pravidlá účasti môžete nájsť tu:

Výkonná agentúra pre malé a stredné podniky zverejnila na svojej internetovej stránke rady a odporúčania pre podávanie návrhov. Môžete ho nájsť na tomto odkaze, v spodnej časti strany vyznačenej žltou stranou.

Fáza 1:

Koncepcia a posúdenie uskutočniteľnosti

Fáza 2:

Výskum a vývoj, preukázanie, trhové uplatnenie

Fáza 3:

Obchodné využitie

Program Eurostars

Výzvy pre organizácie podporujúce inovatívne malé a stredné podniky
<< < | 1 | > >>

Výzva: HORIZON 2020 DEDICATED SME INSTRUMENT 2016-2017

Ostatná aktualizácia: utorok, 13. september 2016, 20:59

Prečítané: 80x

Program Viac dizajnu prijíma projekty do konca októbra

Nadácia Tatra banky otvorila grantový program zameraný na podporu vizionárskych, kreatívnych projektov a projektov v oblasti experimentálneho dizajnu. Chceme podporiť uplatnenie mladých slovenských dizajnérov prostredníctvom ich tvorivých aktivít.

Uzávierka predkladania žiadostí
31.októbra 2016 do 24:00
(pondelok)

Suma určená na prerozdelenie
33 000 €

Maximálna výška podpory na jeden projekt
1 500 €

Grantové podmienky, informačné materiály a online formulár nájdete tu.

Zdroj: Nadácia Tatra banky

Ostatná aktualizácia: piatok, 09. september 2016, 22:16

Prečítané: 87x

Aktualizácia Indikatívneho harmonogramu výziev v IROP

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program zverejnil aktualizovaný Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (verzia 4). Súčasťou tohto Indikatívneho harmonogramu výziev je aj harmonogram výziev na predkladanie projektových zámerov, ktoré sa budú uplatňovať pri dvojkolovom procese výberu projektov.

Uvedený harmonogram výziev je zverejnený na: http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1122&navID2=1122&sID=67&id=9943

Ostatná aktualizácia: štvrtok, 08. september 2016, 22:55

Prečítané: 97x

Program obnovy dediny 2017

Slovenská agentúra životného prostredia oznamuje všetkým potenciálnym žiadateľom o dotáciu v Programe obnovy dediny 2017, že v súlade s ustanovením § 4, ods. 2 zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Špecifikáciou činností podpory formou dotácie pre rok 2017 je od 6. septembra 2016 možné podať žiadosť o podporu formou dotácie na rok 2017 v rámci Programu obnovy dediny. Zároveň zverejňujeme Usmernenie č. 2 pre žiadateľov o poskytnutie podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu na rok 2017 vrátane zoznamu povinných príloh a odporúčaní pre jednotlivé činnosti.

Pri podávaní žiadosti sa riaďte nasledovným Usmernením č. 2 pre žiadateľov o poskytnutie podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu na rok 2017 v rámci Programu obnovy dediny, ktoré obsahuje aj zoznam povinných príloh a tiež odporúčania pre jednotlivé činnosti:

Usmernenie    č. 2 pre žiadateľov o poskytnutie podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu na rok 2017 v rámci Programu obnovy dediny

http://www.obnovadediny.sk/dotacie/rocnik_2017

Ostatná aktualizácia: štvrtok, 08. september 2016, 22:08

Prečítané: 78x

Výzva programu „T“ for All, All for „T“ otvorená

Aj v tomto roku spoločnosť T - Systems Slovakia s.r.o. v spolupráci s Karpatskou nadáciou podporí aktívne a vynaliezavé neziskové organizácie v regiónu, v ktorom žijú a pracujú aj jej zamestnanci.

Nadačný fond T-Systems Slovakia spravovaný Karpatskou nadáciou prerozdelí tento rok 24 000 EUR.

Karpatská nadácia otvára už 4. ročník grantového programu „T" for all, all for „T". Program podporí dobrovoľnícke projekty neziskových organizácií z košického a prešovského kraja v max. výške 3000 EUR na projekt. Cieľom programu je prispieť k rozvoju východného Slovenska prostredníctvom neformálneho vzdelávania, ochrany životného prostredia a rozvoja voľnočasových aktivít. Projekty môžu mať rôzne zameranie, ale mali by reagovať na potreby miestnej komunity. Program podporuje dobrovoľnícke zapojenie zamestnancov T-Systems Slovakia.

Žiadosti o podporu je možné zaslať do 17. októbra 2016.

Všetky potrebné formuláre ako aj text a podmienky Výzvy nájdete tu.

Ďalšie informácie Vám poskytneme na tomas.torok@karpatskanadacia.sk.

Program je financovaný z Nadačného fondu T-Systems Slovakia administrovaného Karpatskou nadáciou. 

 Zdroj: Karpatská nadácia

Ostatná aktualizácia: štvrtok, 08. september 2016, 22:52

Prečítané: 77x