ISRRA

Switch to desktop

SIA vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o NFP – kód výzvy DOP-SIA-2013/1.2/LSKxP

Výzva je vyhlásená v rámci operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia, Prioritnej osi 1 – Podpora rastu zamestnanosti, Opatrenia 1.2 – Podpora tvorby a udržania pracovných miest prostredníctvom zvýšenia adaptability pracovníkov, podnikov a podpory podnikania, Rámcovej aktivity 1.2.4: Podpora tvorby nových pracovných miest vrátane podpory vytvárania nových pracovných miest v nových podnikoch a samozamestnania.

Táto výzva je zameraná na naplnenie záväzku Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR voči výzve s názvom:  „Pilotná Výzva na predkladanie Žiadostí o poskytnutie podpory Lokálnej stratégie komplexného prístupu“, kód výzvy: LSKxP – ÚSVRK – 2008/01.2“, ktorú vyhlásil Úrad  splnomocnenca vlády SR pre Rómske komunity (ďalej len „ÚSVRK“). Termín predkladania žiadostí o nenávratný finančný príspevok je stanovený od 22.3.2013 do 09.07.2013 do 16:00 hod. priebežne, alebo do vyčerpania alokovaných finančných prostriedkov, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr.

Účelom tejto výzvy je podporiť aktivity zamerané na zvýšenie miery zamestnanosti formou podpory tvorby nových pracovných miest, zvýšenia adaptability zamestnancov, a to v zmysle výzvy LSKxP – ÚSVRK – 2008/01.2 so zameraním na ohrozenú cieľovú skupinu príslušníkov Marginalizovaných rómskych komunít (ďalej len „MRK“). Výzva podporuje tvorbu pracovných miest, ako aj zvýšenie kvality poskytovaných služieb v oblasti zamestnanosti pre príslušníkov MRK.